Orbis Scholae

Orbis scholae – odborný recenzovaný časopis v češtině a angličtině

Orbis scholae je recenzovaný odborný časopis, který vydává Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze od roku 2006. Orbis scholae se zaměřuje na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních a globálních souvislostech. Časopis po odborné stránce vede ÚVRV PedF UK ve spolupráci s IVŠV MUv Brně. Ročně vycházejí tři čísla časopisu, dvě čísla česky a jedno číslo anglicky. Většina čísel je tematicky zaměřena. Plné texty všech čísel časopisu je možné stáhnout na internetové stránce časopisu www.orbisscholae.cz v sekci Archiv.

Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH Plus.

Od roku 2013 je Orbis scholae zařazen v databázi SCOPUS.

Od roku 2013 je Orbis scholae je zařazen do databáze CEEOL.

Od roku 2010 je Orbis scholae zařazen v mezinárodní výzkumné databázi Education Research Complete (dostupná přes EBSCO).

V roce 2008 figuruje Orbis scholae na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Dosud vyšlá čísla časopisu byla věnována následujícím tématům:

3/2021 LANGUAGE OF REFLECTION – REFLECTION OF LANGUAGE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHER EDUCATION

2/2021 VARIA (netematické číslo)

1/2021 VARIA (netematické číslo)

3/2020 VARIA (netematické číslo)

2/2020 THROWING LIGHT ON SHADOW EDUCATION

1/2020 VARIA (netematické číslo)

3/2019 SUPPORTING DISADVANTAGED MULTILINGUAL FAMILIES IN USING THEIR OWN RESOURCES IN EDUCATION

2/2019 VARIA (netematické číslo)

1/2019 PROMĚNY POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ A PROFESNÍ PŘÍPRAVY

3/2018 UČITELSKÉ SBORY A UČITELÉ V ŠKOLNÍ ORGANIZACE

2/2018 USING INTERNATIONAL LARGE-SCALE ASSESSMENTS FOR INFORMING NATIONAL POLICIES

1/2018 KURIKULÁRNÍ REFORMA V ČR A SR 10 LET POTÉ: BILANCE A VÝZVY PRO SOUČASNOU ŠKOLU

3/2017 MULTILINGUALISM AND LANGUAGES IN EDUCATION

2/2017 VARIA (netematické číslo)

1/2017 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘECHOD DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

3/2016 SCHOOL TRACKING: DIVERSE MECHANISMS, EFFECTS AND POLICY RESPONSES

2/2016 KULTURY VYUČOVÁNÍ A UČENÍ V OBORECH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

1/2016 VARIA (netematické číslo)

3/2015 VARIA (netematické číslo)

2/2015 STRIVING FOR CHANGE: VIDEO-BASED TEACHER EDUCATION PROGRAMMES AND RELATED RESEARCH

1/2015 VARIA (netematické číslo)

3/2014 STANDARDY V UČITELSKÉ PROFESI

2/2014 TEXTBOOKS AND EDUCATIONAL MEDIA IN A DIGITAL AGE

1/2014 VARIA (netematické číslo)

3/2013 VNĚJŠÍ DIFERENCIACE VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2/2013 EMOČNÍ ASPEKTY VYUČOVÁNÍ A UČENÍ

1/2013 VARIA (netematické číslo)

3/2012 KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ

2/2012 VÝUKA MATEMATIKY A ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI

1/2012 VARIA (netematické číslo)

3/2011 PEDAGOGICKÉ VEDENÍ ŠKOLY: LIDÉ V ČELE ŠKOLY A UČENÍ ŽÁKŮ

2/2011 TOWARDS EXPERTISE IN THE TEACHING PROFESSION

1/2011 VARIA (netematické číslo)

3/2010 SVĚT SOUČASNÉ ČESKÉ ŠKOLY

2/2010 EDUCATIONAL CHANGE IN THE GLOBAL CONTEXT

1/2010 EVALUACE VE ŠKOLEorbis_scholae_3_2007

3/2009 VÝZKUM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB A VZDĚLÁVACÍ POLITIKA

2/2009 STUDIES ON TEACHING AND LEARNING IN DIFFERENT SCHOOL SUBJECTS

1/2009 SOCIÁLNÍ DETERMINANTY VZDĚLÁVÁNÍ

3/2008 ŠKOLA JAKO UČÍCÍ SE ORGANIZACE

2/2008 EDUCATION, EQUITY AND SOCIAL JUSTICE

1/2008 VIDEOSTUDIE VE VÝZKUMU VYUČOVÁNÍ A UČENÍ

3/2007 UČITEL V REFLEXI ZMĚN ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ POLITIKY

2/2007 THE TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE VISEGRÁD COUNTRIES

1/2007 KURIKULUM V PROMĚNÁCH ŠKOLY

1/2006 Představení projektu Centra základního výzkumu školního vzdělávání