Tematické okruhy disertačních prací nabízených školiteli Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání

Školitelé Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK nabízejí následující témata pro uchazeče o doktorské studium v oboru Pedagogika v roce 2023/2024. Bližší informace pro uchazeče o doktorské studium na Pedagogické fakultě UK v oboru Pedagogika lze získat na http://pedf.cuni.cz/PEDF-346.html. S jednotlivými školiteli je doporučeno témata projektů disertací předem konzultovat (kontakty jsou uvedeny u jmen jednotlivých školitelů).

Školitel:

RNDr. Dominik Dvořák, PhD.
Kontakt: dominik.dvorak@pedf.cuni.cz

 1. Kurikulární reformy
 2. Střední odborné vzdělávání – analýza vybraných aspektů
 3. Vztahy mezi školami v obci nebo regionu: případová studie
 4. Jak organizace a režim české školy ovlivňují vyučování a učení
 5. Absence žáků ve škole: příčiny a důsledky 

PhDr. David Greger, PhD.
Kontakt: david.greger@pedf.cuni.cz

 1. Víceletá gymnázia, výběrové ZŠ a mechanismy selekce v mezinárodním srovnání, a její dopady.
 2. Volba školy a přechod žáků, mezi vzdělávacími stupni.
 3. Vzdělávání žáků socio-kulturně znevýhodněných, imigrantů a cizinců v českém vzdělávacím systému i v mezinárodním srovnání, výzkumy v sociálně vyloučených lokalitách.
 4. Výzkum postojů a přesvědčení učitelů, začínající učitelé
 5. Výzkumy dopadů vybraných opatření vzdělávací politiky (např. povinný předškolní ročník, jednotné přijímací zkoušky na SŠ, společná část maturitní zkoušky, aj.)
 6. Vztah kognitivních a nekognitivních výsledků vzdělávání žáků a studentů (motivace, sebepojetí, aj.)
 7. Výzkumy učitelů (učitelova profesní zdatnost, syndrom vyhoření, postoje ke vzdělávání, očekávání učitelů, aj.)

PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Kontakt: martin.chval@pedf.cuni.cz

 1. Konstruktová validita společné části maturitní zkoušky
 2. Predikční validita zkoušek společné části maturitní zkoušky
 3. Autoevaluace a pedagogické řízení školy 

PhDr. Karel Starý, PhD.
Kontakt: karel.stary@pedf.cuni.cz

 1. Profesní rozvoj učitelů
 2. Čtenářská gramotnost
 3. Formativní hodnocení 

RNDr. Jana Straková, PhD.
Kontakt: jana.strakova@pedf.cuni.cz

 1. Pedagogická přesvědčení českých učitelů v národním kontextu a v mezinárodním srovnání
 2. Diferenciace na úrovni primárního vzdělávání
PhDr. Vít Šťastný, PhD.
Kontakt: vit.stastny@pedf.cuni.cz
1. Stínové vzdělávání (soukromé doučování) – determinanty a implikace
2. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání
RNDr. Patrícia Martinková, PhD.
Kontakt: patricia.martinkova@pedf.cuni.cz

 1. Psychometrické analýzy znalostních testů v kontextu mezinárodní praxe