Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (ÚVRV)

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání je pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pro výzkumnou, vývojovou a vzdělávací činnost v oblasti pedagogických věd. Navazuje na tradici vědeckovýzkumného pracoviště, které bylo založeno na pedagogické fakultě v roce 1990 a ve kterém působili přední čeští i zahraniční odborníci, mezi nimi Jiří Kotásek, Jan Průcha, Ladislav Čerych, Josef Mestenhauser a další. V devadesátých letech minulého století ústav výrazně přispěl k projektování vzdělávací transformace, utváření strategií národní vzdělávací politiky a přípravě na vstup do společného evropského prostoru vzdělávání. Byl expertním a redakčním pracovištěm při zpracování Zelené knihy a Bílé knihy českého vzdělávání (1998–2000). Ústav inicioval založení České asociace pedagogického výzkumu (1993) a podílel se na organizaci 8. kongresu WCCES (1992), který otevřel mezinárodní spolupráci a rozvoj srovnávací pedagogiky v ČR. Od roku 1998 ústav nese současný název. Posiluje svou orientaci na komparativní a kvantitativní i kvalitativní empirické výzkumy, rozvíjí jejich metodologii, zapojuje se do mezinárodních sítí a projektů. Úzce spolupracuje s ministerstvem školství a s orgány státní správy či neziskovými organizacemi na zkvalitňování školního vzdělávání, profesionalizaci učitelů a zavádění inovací do vzdělávací praxe.

Tým ÚVRV v roce 2017

Tým ÚVRV v roce 2017

Zdroje financování

ÚVRV je financován jednak z institucionální podpory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a dále z prostředků získaných v soutěžích o vědecké projekty, jak národní, tak i mezinárodní. Základní zdroje financování v minulosti tak pocházely z těchto zdrojů:

 • institucionální podpora Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) České republiky – Program Center základního výzkumu
 • Grantová agentura České Republiky (GA ČR)
 • Mezinárodní výzkumné projekty financované Evropskou komisí (Lifelong Learning Programme, Socrates 6.1.2 programme)
 • Evropské strukturální fondy ČR
Naši zahraniční partneři

ÚVRV dlouhodobě spolupracuje s odborníky z mnoha zahraničních pracovišť. Níže uvedená pracoviště jsou příkladem dlouholeté spolupráce, a to formou realizace společných mezinárodních výzkumů, stáží a účastí na seminářích a konferencích, společných publikací. V abecedním pořadí spolupracujeme především s těmito pracovišti:

 • Centre for Equity in Education, University of Manchester, Velká Británie;
 • Comparative Education Research Centre, University of Hong Kong, Čína;
 • Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt am Main, Německo;
 • Institute d’Administration Scolaire, Université de Mons-Hainaut, Belgie;
 • Institute National de Recherche Pédagogique, Lyon, Francie;
 • Institute of International Education, Stockholm University, Švédsko;
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko.
Vzdělávací činnost

Těžiště pedagogické činnosti pracovníků ÚVRV je v oblasti doktorského studia oboru pedagogika, a to jak vedením doktorandů, tak i výukou kurzů pro studenty doktorského studia s důrazem na metodologii výzkumu vzdělávání, srovnávací pedagogiku  a sociologii vzdělávání. V rámci bakalářských a magisterských studijních programů pak pracovníci ústavu participují na výuce oborů pedagogika, psychologie a školský management a nabízejí řadu volitelných předmětů, včetně předmětů v anglickém jazyce navštěvovaných také zahraničními studenty v rámci stáží Erasmus.

Výzkumná činnost

Vědeckou činnost realizuje ÚVRV především v rámci řešení výzkumných projektů získaných v domácích i mezinárodních grantových soutěžích, a to v multidisciplinární spolupráci s pracovišti v ČR i v zahraničí. ÚVRV provádí empirický výzkum školního vzdělávání při využití jak kvantitativních, tak i kvalitativních metod výzkumu a jejich vhodné kombinace a s důrazem na longitudinální a panelové studie.

Výzkum ÚVRV se zaměřuje na širokou škálu témat především v následujících oblastech:

 • průchod žáků a studentů vzdělávací soustavou, volba školy a přechody mezi vzdělávacími stupni s důrazem na selektivitu vzdělávacího systému v ČR;
 • zjišťování výsledků vzdělávání od předškolního po všeobecné střední i odborné vzdělávání;
 • nerovnosti ve vzdělávání, vliv sociálního a ekonomického statusu, genderu a etnicity na výsledky vzdělávání;
 • sekundární analýzy dat z mezinárodních výzkumů výsledků vzdělávání (např. TIMSS, PIRLS, PISA, ICCS, TALIS) a kritické hodnocení jejich dopadů na utváření národních politik vzdělávání;
 • zjišťování kvality a efektivity škol a možnostem propojování interní (vnitřní hodnocení školy – autoevaluace) a externí evaluace (inspekční činnost a externí testování);
 • výzkum učitelů s důrazem na zjišťování jejich postojů a přesvědčení, hodnocení podmínek práce učitelů a možností jejich dalšího profesního růstu;
 • transformace vzdělávacích systémů v zemích střední a východní Evropy po pádu železné opony;
 • hodnocení žáků a studentů a rozvíjení formativního hodnocení;
 • teorie a vývoj kurikula.

Od roku 2007 ÚVRV ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity rediguje odborný mezinárodní recenzovaný časopis Orbis scholae s texty jak v českém a slovenském, tak i v anglickém jazyce. Časopis je indexován v řadě mezinárodních databází včetně databáze Scopus (www.orbisscholae.cz).