Témata bakalářských a magisterských prací

 

Nabídka témat diplomových prací

Nabídka témat diplomových prací

Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dotazem u příslušného vyučujícího ověřit, zda je téma ještě volné. Je možné také navrhnout vlastní téma a s ním oslovit vyučujícího, který se podobnou problematikou zabývá. V obou případech je třeba získat souhlas budoucího vedoucího práce.

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (dominik.dvorak@pedf.cuni.cz)

 1. Přechody žáků mezi stupni vzdělávání
 2. Přestupy žáků mezi školami: příčiny a důsledky
 3. Více škol v jedné obci: případová studie
 4. Absence žáků ve škole
 5. Proměna složení školních tříd v průběhu školní docházky
 6. Využití dat ze školní dokumentace a školních informačních systémů

PhDr. David Greger, Ph.D. (david.greger@pedf.cuni.cz)

 1. Předčasné odchody ze vzdělávání
 2. Neúspěšní žáci u maturit
 3. Žáci opakující ročník na ZŠ
 4. Žáci se špatným prospěchem v nižších ročnících víceletého gymnázia
 5. Sociálně vyloučené lokality a vzdělávání
 6. Přijímací zkoušky na SŠ
 7. Jak obce stanovují školské spádové obvody ZŠ a MŠ?
 8. Zápisy do 1. ročníku na ZŠ a kritéria přijímání do MŠ či ZŠ
 9. Odklady školní docházky
 10. Výběrové třídy na ZŠ
 11. Začínající učitelé a výzkumy absolventů učitelství Pedagogické fakulty UK

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (martin.chval@pedf.cuni.cz)

 1. Postoje žáků ke škole a vzdělávání

PhDr. Karel Starý, Ph.D. (karel.stary@pedf.cuni.cz)

 1. Profesní rozvoj učitelů
 2. Čtenářská gramotnost
 3. Formativní hodnocení

doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. (patricia.martinkova@pedf.cuni.cz)

 1. Psychometrická analýza společné části maturitní zkoušky
 2. Psychometrická analýza jednotné přijímací zkoušky na střední školy

Mgr. Eva Potužníková, Ph.D. (eva.potuznikova@pedf.cuni.cz, eva.potuznikova@centrum.cz)

 1. Sekundární analýzy dat z mezinárodních srovnávacích šetření
 2. Možnosti využití uvolněných úloh z mezinárodních šetření ve výuce

Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (jana.strakova@pedf.cuni.cz)

 1. Postoje učitelů základních škol k diferenciaci
 2. Přesvědčení učitelů základních a středních škol týkající se učitelské profese
 3. Rozdělování žáků do tříd v základních školách
 4. Preference rodičů při volbě základní školy
 5. Vzdělávání žáků se socioekonomickým znevýhodněním

Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz)

 1. Přístupy k doučování financovanému z veřejných zdrojů na školách s vyšším podílem žáků se sociálním znevýhodněním
 2. Role sociálního pedagoga ve školách s vyšším podílem žáků se sociálním znevýhodněním
 3. Vnitřní diferenciace na druhém stupni ZŠ

PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (vit.stastny@pedf.cuni.cz)

 1. Srovnání a analýza vybraného vzdělávacího fenoménu u nás a v zahraničí
 2. Vzdělávací aktivity žáků nad rámec povinné školní výuky (např. soukromé doučování, školní kroužky)
 3. Školní kluby a družiny
 4. Sekundární analýzy dostupných dat o českém vzdělávacím systému
 5. Střední odborné vzdělávání

Nabídka témat bakalářských prací

Nabídka témat bakalářských prací

Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dotazem u příslušného vyučujícího ověřit, zda je téma ještě volné. Je možné také navrhnout vlastní téma a s ním oslovit vyučujícího, který se podobnou problematikou zabývá. V obou případech je třeba získat souhlas budoucího vedoucího práce.

PhDr. David Greger, Ph.D. (david.greger@pedf.cuni.cz)

 1. Přechod z mateřské do základní školy
 2. Zápisy do 1. ročníku na ZŠ a kritéria přijímání do MŠ či ZŠ
 3. Odklady školní docházky
 4. Žáci opakující ročník na ZŠ
 5. Žáci se špatným prospěchem v nižších ročnících víceletého gymnázia

PhDr. Karel Starý, Ph.D. (karel.stary@pedf.cuni.cz)

 1. Profesní rozvoj učitelů
 2. Čtenářská gramotnost
 3. Formativní hodnocení

RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (dominik.dvorak@pedf.cuni.cz)

 1. Analýza výročních zpráv českých škol
 2. Reforma všeobecného vzdělávání ve vybrané zemi: popis a analýza
 3. Využití dat ze školní dokumentace a školních informačních systémů