Závěrečná zpráva studie ÚVRV – březen 2022

 

Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS

Autoři: David Greger, Martin Chvál, Patrícia Martínková, Eva Potužníková, Petr Soukup, Naďa Vondrová

Tato zpráva představuje výsledky sekundárních analýz dat z mezinárodních šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2015 a 2019 ve vztahu k Hejného metodě výuky matematiky. Kromě běžně dostupných dat z TIMSS byly využity informace o používané metodě výuky, které zjišťovala Česká školní inspekce jako národní doplněk sběru dat pro jednotlivé třídy zapojené do testování.

Hlavním cílem analýzy bylo ověřit, zda Hejného metoda vede k lepšímu porozumění matematice a lepším postojům k matematice, jak uvádějí její tvůrci (Hejný, 2012). K tomu je TIMSS vhodným zdrojem dat, a to především ze dvou důvodů. Za prvé přináší kvalitní a vyvážený test z matematiky, který pokrývá široké spektrum učiva a obsahuje nejen úlohy na ověřování znalostí, ale také kognitivně náročnější úlohy na aplikaci znalostí a uvažování včetně tzv. problémových úloh, v nichž není bezprostředně zřejmý postup řešení. Za druhé pomocí dotazníků zjišťuje řadu doplňujících informací, mimo jiné vztah žáků k matematice, jejich sebedůvěru v matematice, ale například také jejich sociálně ekonomické zázemí. Díky údajům získaným z dotazníků bylo možné do analýzy žákovských výsledků zahrnout kontrolní proměnné a odhadnout efekt Hejného metody „očištěný“ od působení dalších faktorů, které také ovlivňují výsledky žáků, ale nesouvisí s použitou metodou výuky. Dotazníková data dále umožnila zaměřit pozornost na žákovské postoje, které dosud nebyly ve vztahu k Hejného metodě zkoumány.

Odkaz na kompletní závěrečnou zprávu naleznete po kliknutí zde.