Knižní publikace

 

Greger, D., Chvál, M., Martínková, P., Potužníková, E., Soukup, P., & Vondrová, N. (2022). Hejného metoda výuky matematiky v mezinárodním výzkumu TIMSS. Závěrečná zpráva—Březen 2022. Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání.
 
Tato zpráva představuje výsledky sekundárních analýz dat z mezinárodních šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2015 a 2019 ve vztahu k Hejného metodě výuky matematiky. Kromě běžně dostupných dat z TIMSS byly využity informace o používané metodě výuky, které zjišťovala Česká školní inspekce jako národní doplněk sběru dat pro jednotlivé třídy zapojené do testování.
 

Šťastný, V., Walterová, E., & Zhu, X. (2021). Školní vzdělávání v Číně. Praha: Karolinum.

Další – již osmá – studie z ediční řady Školní vzdělávání v zahraničí analyzuje vzdělávací systém nejlidnatější země světa – Číny. V testech PISA obsazují v mezinárodním srovnání čínští žáci přední příčky. Co však stojí za tímto úspěchem? A jaké jsou jeho odvrácené stránky? Autoři snaží nabídnout komplexní odpovědi na tyto i jiné významné otázky spojené právě se vzděláváním v Číně. V úvodních kapitolách je proto představen zeměpisný, historický, náboženský a ekonomický kontext, na nějž navazují věcné analýzy vzdělávací politiky, kurikula a dalších aspektů školního vzdělávání. Kniha tak osloví nejen čtenáře se zájmem o pedagogiku, ale i širší okruh čtenářů z řad diplomacie, kultury, politiky či obchodu, kteří se zajímají o edukační zázemí svých partnerů a klientů.

Knihu lze koupit zde.

Greger, D., Simonová, J., Chvál, M., & Straková, J. (Eds.). (2020). Když výzkum mění praxi. Deset příběhů učitelů a akademiků zapojených do akčního výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Kniha je určena především učitelům z praxe, studentům učitelství a akademikům, kteří se zajímají o akční výzkum, případně jej sami chtějí vyzkoušet.

Více informací o knize (včetně možnosti stažení plného textu) naleznete zde.

Na ceste ke kvalitni skole

Hrubá, J., Chvál, M. (Eds.), (2019). Na cestě ke kvalitní škole. Praha: Wolters Kluwer.

V projektu Cesta ke kvalitě (2009-2012) vzniklo mj. šest čísel bulletinu Na cestě ke kvalitě, vždy tematicky zaměřených na určitou fázi autoevaluace školy. Kniha obsahuje ty nejlepší texty z bulletinů, které mají nadčasovou platnost a mohou být užitečné jak pro začínající, tak pro zkušené vedoucí pracovníky škol, kteří si uvědomují svoji nenahraditelnou roli na cestě ke kvalitní škole.

Knihu lze zakoupit zde.

Dvořák, D.,  Holec, J., Dvořáková, M. (2018). Kurikulum školního vzdělávání: Zahraniční reformy v 21. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Kniha dokumentuje tendence ve vývoji kurikulárních dokumentů prostřednictvím popisu případových studií nejnovější kurikulární politiky a reforem ve vybraných zemích – zejména v anglofonním světě a v severských státech. Pro jejich ilustraci autoři volí zejména příklady pojetí přírodovědných a společenskovědních oborů. Text knihy ke stažení zde.

Chvál, M. (2018). Na naší škole nám záleží: jak sledovat a hodnotit kvalitu školy. Praha: Portál.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

Vonkova-Ukotvujici-vinety

Voňková, H. (2017). Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Monografie pojednává o metodě ukotvujících vinět a jejím využití v pedagogickém výzkumu a je vůbec prvním počinem o metodě ukotvujících vinět a jejím využití v pedagogickém výzkumu. Mimo pedagogický výzkum může nalézt též uplatnění ve výzkumu v dalších sociálních vědách jako je psychologie, sociologie a politologie.

Knihu je možné stáhnout zde.

Šťastný, V., Svobodová, Z., Rochex, J.-Y. (2017). Školní vzdělávání ve Francii. Praha: Karolinum.

 

Analyticko-srovnávací studie zachovává obdobnou strukturu jako dřívější publikace v řadě Školní vzdělávání v zahraničí. Důraz je kladen na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání. Metodologicky se kromě studia odborné literatury opírá také o vlastní empirická data autorů.

Knihu lze zakoupit zde.

Starý, K., Laufková, V. a kol. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

 

Kniha si klade za cíl zorientovat čtenáře v aktuálních trendech hodnocení žáků a tématech, jako je stanovování kritérií hodnocení, poskytování zpětné vazby, práce s chybou, rozvoj sebehodnocení a vrstevnického hodnocení.

Knihu lze zakoupit zde.

Mezinárodní výzkumy vzdělávání Straková, J. (2016). Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání: Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

 

Publikace přináší informace o historickém vývoji mezinárodních výzkumů, jejich metodologii a zpracování získaných dat. Zároveň hledá odpovědi na otázky, do jaké míry je kritika výzkumů oprávněná, co užitečného výzkumy přinesly a kde mohou potenciálně škodit, v čem je možno se z nich poučit a kde je naopak třeba se mít na pozoru. Text knihy ke stažení zde.

Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

 

Kniha se zaměřuje na problematiku spravedlivosti v předškolním vzdělávání a na přechodu z mateřské školy do základního vzdělávání. Text knihy ke stažení zde.

Greger, D. (Ed.) (2015). Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

 

Proměny a výzvy tak přináší zachycení stavu oboru srovnávací pedagogika a jeho reflexe. Kromě tohoto zamyšlení však kniha přináší i pohled na vybrané oblasti důležité pro české vzdělávání. Text knihy je ke stažení zde.

RECI Ivatts, A., Čada, K., Felcmanová, L., Greger, D., & Straková, J. (2015). Začleňování romských dětí předškolního věku. Praha: OSF, Roma Education Fund, UNICEF.

 

Zpráva je určena na podporu příslušných orgánů v jejich snahách o zajištění nekomplikovaného, nesegregovaného a rovného přístupu všech romských dětí ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči. Zpráva v českém jazyce je ke stažení zde, v anglickém jazyce zde.

Chvál, M., Straková, J.,  & Procházková, I. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce.

 

Cílem publikace je poskytnout učitelům, ředitelům škol i dalším uživatelům komplexní informaci o didaktických testech a jejich specifické úloze při hodnocení výsledků vzdělávání.
Publikace je volně ke stažení na stránkách České školní inspekce.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Škola v globální době: proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum.

 

Tato studie přináší původní poznatky o tom, jak probíhají v současnosti proměny českého základního vzdělávání. Autorům však nešlo o hodnocení jedné konkrétní reformy, snažili se pochopit, jak vnitřní dynamika života jednotlivých škol interaguje s vnějšími impulzy, které přicházejí z lokální, národní i globální úrovně. Obsah knihy zde.

estonsko
Ježková, V., Krull, E., & Trasbergová, K. (2014). Školní vzdělávání v Estonsku. Praha: Karolinum.

Analyticko-srovnávací studie je pátou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Titulu předcházely publikace Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii, Školní vzdělávání ve Švédsku a Školní vzdělávání v Ruské federaci. Obsah knihy zde.

rusko Ježková, V., Walterová, E., Abankina, T., & Abankina, T. (2013). Školní vzdělávání v Ruské federaci. Praha: Karolinum.

 

Analyticko-srovnávací studie je čtvrtou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Předchozí tři publikace jsou Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii a Školní vzdělávání ve Švédsku. Obsah knihy zde.

od osnov Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům : Proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

 

V práci jsou analyzovány zdroje kurikulárního myšlení a projektování s vyústěním do zásad tvorby kurikulárních dokumentů. Obsah knihy zde.

stary-profesnirozvojucitelu Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.

 

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

Demeuse, M., Frandji, D., Greger, D., & Rochex, J.-Y. (Eds.) (2012). Educational Policies and Inequalities in Europe. London: Palgrave Macmillan.

Kniha je důležitým příspěvkem k porozumění, proč některé strategie navržené ke snižování nerovností nefungují. Abychom porozuměli tomu, proč jsou některé vzdělávací politiky úspěšné a jiné nikoli, je potřeba systémový pohled na vzdělávání – a nejlepším způsobem k porozumění jednotlivým charakteristikám systému je jeho srovnání s jinými. Kniha obohacuje naše současné poznání limitů a možností vzdělávacích reforem díky analýze osmi vzdělávacích politik zaměřených na intervenci týkající se reprodukce společenských a vzdělávacích nerovností.

Obálka knihy zde.

chval_kompetence_k_uceni Chvál, M., Kasíková, H., & Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum.

 

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

lespolitiquetomeii

Demeuse, M., Frandji, D., Greger, D., Rochex, J.-Y. (Eds.) (2012). Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Tome II : Quel devenir pour l’égalité scolaire?Lyon: ENS Éditions.

Pro objednání klikni ZDE

170827_big Walterová, E. (Ed.). (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum.

 

Kniha je kolektivním výstupem projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání řešeného v letech 2006-2011. Zabývá se základní školou, institucí, která v České republice poskytuje povinné vzdělávání většině populace ve věku 6-15 let a spojuje primární a nižší sekundární stupeň v jedné organizační jednotce. Zaměřuje se především na výzkumně dosud opomíjené problémy přechodu mezi oběma stupni, hledá skrytá rizika i příležitosti a možnosti usnadnění tohoto přechodu. Přispívá k teorii školního vzdělávání, prohlubuje poznání reality a fungování české základní školy.

svedsko_mono Ježková, V., Dvořák, D., Greger, D., & Daun, H. (2011). Školní vzdělávání ve Švédsku. Praha: Karolinum.

 

Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní ve švédském školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školního vzdělávání.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

kasikova_strakova Kasíková, H., Straková, J. (Eds.) (2011). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum.

 

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

dvoraketal-ceskazakladniskola Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola: vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.

 

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

skolstvivecneverejna Walterová, E., Černý, K., Gregern, D., Chvál, M. (2010). Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

 

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

equityineducation-obalkabig

Gorard, S., Smith, E. (2010). Equity in Education: An International Comparison of Pupil Perspectives. London: Palgrave Macmillan (spoluautoři Greger, D., & Meuret, D.)

skolnivzdelavanivb Ježková, V., Dvořák, D., Chapman, Ch. et al. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum.

 

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde

cerny-vzdelanost2 Černý, K. (Ed.) (2009). Vzdělanostní společnost po česku? Rozhovory o životě a škole pro 21. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

 

Václav Cílek, Tomáš Halík, Karel Hvízdala, Helena Illnerová, Kateřina Jacques, Jana Hubáčková, Jaroslav Míl, Petra Procházková, Martin C. Putna, Šimon Pánek, Jan Sokol, Helena Třeštíková

prechodzaku_maly Walterová, E., & Greger, D. et al. (2009). Přechod žáků ze základní na střední školu. Pohledy z výzkumů. Brno: Paido.
skolnivzdelavanide Ježková, V., Kopp, von Botho; Janík, T. (2009). Školní vzdělávání v Německu. Praha: Karolinum.

 

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde

les_politiques Demeuse, M., Frandji, D., Greger, D., Rochex, J.-Y. (Eds.) (2008). Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Conceptions, Mises en oeuvres, débats. Lyon, INRP.
pedagog_rozvoj Chvál, M., Novotná, J. (Eds.) (2008). Pedagogický rozvoj školy. Praha: Portál.
ped_ve_skole Starý, K. et al. (2008). Pedagogika ve škole. Praha: Portál.
ucitele_ucitelu Starý, K. et al. (2008). Učitelé učitelů. Praha: Portál.
vzdelavame_budouci_ucitele Vašutová, J. et al. (2008). Vzděláváme budoucí učitele. Praha: Portál.
skolni_vzdelavani Greger, D., Ježková, V. (Eds.) (2007). Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum.

 

Knihu možno zakoupit zde

byt_ucitelem Vašutová, J. (2007). Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: PedF UK.
srovnavaci_ped Walterová, E. (2006). Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Pedf UK.
walterova-ulohaskoly_small Walterová, E. et al. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. a 2. díl. Brno: Paido.
vastuova-profeseucitele_small Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.
ceska_ped Walterová, E. (2004). Česká pedagogika: proměny a výzvy. Sborník k životnímu jubileu profesora Jiřího Kotáska. Praha: PedF UK.
rozvoj_narodni_vzdelanosti_1 Walterová, E. (Ed.) (2002). Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 1. díl, Teoretické a komparativní studie. Praha: PedF UK.
rozvoj_narodni_vzdelanosti_2 Spilková, V., & Vašutová, J. (2002). Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 2. díl, Metody a výsledky empirických výzkumů. Praha: PedF UK.
strategie_vyuky Vašutová, J. (2002). Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha: PedF UK.
evropska_citanka Ježková, V., Syřiště, I., & Chalupová, M. (2002). Evropská čítanka (pro učitele a studenty učitelství). Praha: PedF UK.
vzdelavani_v_zemich_eu Walterová, E. (1997). Vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: PedF UK.
objevujeme_evropu Walterová, E. (1997). Objevujeme Evropu (kniha pro učitele). Praha: PedF UK.