Knižní publikace

 

Dvořák, D.,  Holec, J., Dvořáková, M. (2018). Kurikulum školního vzdělávání: Zahraniční reformy v 21. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Kniha dokumentuje tendence ve vývoji kurikulárních dokumentů prostřednictvím popisu případových studií nejnovější kurikulární politiky a reforem ve vybraných zemích – zejména v anglofonním světě a v severských státech. Pro jejich ilustraci autoři volí zejména příklady pojetí přírodovědných a společenskovědních oborů. Text knihy ke stažení zde.

Chvál, M. (2018). Na naší škole nám záleží: jak sledovat a hodnotit kvalitu školy. Praha: Portál.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

Vonkova-Ukotvujici-vinety

Voňková, H. (2017). Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Monografie pojednává o metodě ukotvujících vinět a jejím využití v pedagogickém výzkumu a je vůbec prvním počinem o metodě ukotvujících vinět a jejím využití v pedagogickém výzkumu. Mimo pedagogický výzkum může nalézt též uplatnění ve výzkumu v dalších sociálních vědách jako je psychologie, sociologie a politologie.

Knihu je možné stáhnout zde.

Šťastný, V., Svobodová, Z., Rochex, J.-Y. (2017). Školní vzdělávání ve Francii. Praha: Karolinum.

Analyticko-srovnávací studie zachovává obdobnou strukturu jako dřívější publikace v řadě Školní vzdělávání v zahraničí. Důraz je kladen na hlavní problémové okruhy školního vzdělávání. Metodologicky se kromě studia odborné literatury opírá také o vlastní empirická data autorů.

Knihu lze zakoupit zde.

Starý, K., Laufková, V. a kol. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Kniha si klade za cíl zorientovat čtenáře v aktuálních trendech hodnocení žáků a tématech, jako je stanovování kritérií hodnocení, poskytování zpětné vazby, práce s chybou, rozvoj sebehodnocení a vrstevnického hodnocení.

Knihu lze zakoupit zde.

Mezinárodní výzkumy vzdělávání Straková, J. (2016). Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání: Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Publikace přináší informace o historickém vývoji mezinárodních výzkumů, jejich metodologii a zpracování získaných dat. Zároveň hledá odpovědi na otázky, do jaké míry je kritika výzkumů oprávněná, co užitečného výzkumy přinesly a kde mohou potenciálně škodit, v čem je možno se z nich poučit a kde je naopak třeba se mít na pozoru. Text knihy ke stažení zde.

Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Kniha se zaměřuje na problematiku spravedlivosti v předškolním vzdělávání a na přechodu z mateřské školy do základního vzdělávání. Text knihy ke stažení zde.

Greger, D. (Ed.) (2015). Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Proměny a výzvy tak přináší zachycení stavu oboru srovnávací pedagogika a jeho reflexe. Kromě tohoto zamyšlení však kniha přináší i pohled na vybrané oblasti důležité pro české vzdělávání. Text knihy je ke stažení zde.

RECI Ivatts, A., Čada, K., Felcmanová, L., Greger, D., & Straková, J. (2015). Začleňování romských dětí předškolního věku. Praha: OSF, Roma Education Fund, UNICEF.

Zpráva je určena na podporu příslušných orgánů v jejich snahách o zajištění nekomplikovaného, nesegregovaného a rovného přístupu všech romských dětí ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání a péči. Zpráva v českém jazyce je ke stažení zde, v anglickém jazyce zde.

Chvál, M., Straková, J.,  & Procházková, I. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce.

Cílem publikace je poskytnout učitelům, ředitelům škol i dalším uživatelům komplexní informaci o didaktických testech a jejich specifické úloze při hodnocení výsledků vzdělávání.
Publikace je volně ke stažení na stránkách České školní inspekce.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Škola v globální době: proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum.

Tato studie přináší původní poznatky o tom, jak probíhají v současnosti proměny českého základního vzdělávání. Autorům však nešlo o hodnocení jedné konkrétní reformy, snažili se pochopit, jak vnitřní dynamika života jednotlivých škol interaguje s vnějšími impulzy, které přicházejí z lokální, národní i globální úrovně. Obsah knihy zde.

estonsko
Ježková, V., Krull, E., & Trasbergová, K. (2014). Školní vzdělávání v Estonsku. Praha: Karolinum.

Analyticko-srovnávací studie je pátou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Titulu předcházely publikace Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii, Školní vzdělávání ve Švédsku a Školní vzdělávání v Ruské federaci. Obsah knihy zde.

rusko Ježková, V., Walterová, E., Abankina, T., & Abankina, T. (2013). Školní vzdělávání v Ruské federaci. Praha: Karolinum.

Analyticko-srovnávací studie je čtvrtou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Předchozí tři publikace jsou Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii a Školní vzdělávání ve Švédsku. Obsah knihy zde.

od osnov Dvořák, D. (2012). Od osnov ke standardům : Proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

V práci jsou analyzovány zdroje kurikulárního myšlení a projektování s vyústěním do zásad tvorby kurikulárních dokumentů. Obsah knihy zde.

stary-profesnirozvojucitelu Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., & Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů: Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

Demeuse, M., Frandji, D., Greger, D., & Rochex, J.-Y. (Eds.) (2012). Educational Policies and Inequalities in Europe. London: Palgrave Macmillan.

Kniha je důležitým příspěvkem k porozumění, proč některé strategie navržené ke snižování nerovností nefungují. Abychom porozuměli tomu, proč jsou některé vzdělávací politiky úspěšné a jiné nikoli, je potřeba systémový pohled na vzdělávání – a nejlepším způsobem k porozumění jednotlivým charakteristikám systému je jeho srovnání s jinými. Kniha obohacuje naše současné poznání limitů a možností vzdělávacích reforem díky analýze osmi vzdělávacích politik zaměřených na intervenci týkající se reprodukce společenských a vzdělávacích nerovností.

Obálka knihy zde.

chval_kompetence_k_uceni Chvál, M., Kasíková, H., & Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

lespolitiquetomeii

Demeuse, M., Frandji, D., Greger, D., Rochex, J.-Y. (Eds.) (2012). Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Tome II : Quel devenir pour l’égalité scolaire?Lyon: ENS Éditions.

Pro objednání klikni ZDE

170827_big Walterová, E. (Ed.). (2011). Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum.

Kniha je kolektivním výstupem projektu Centrum základního výzkumu školního vzdělávání řešeného v letech 2006-2011. Zabývá se základní školou, institucí, která v České republice poskytuje povinné vzdělávání většině populace ve věku 6-15 let a spojuje primární a nižší sekundární stupeň v jedné organizační jednotce. Zaměřuje se především na výzkumně dosud opomíjené problémy přechodu mezi oběma stupni, hledá skrytá rizika i příležitosti a možnosti usnadnění tohoto přechodu. Přispívá k teorii školního vzdělávání, prohlubuje poznání reality a fungování české základní školy.

svedsko_mono Ježková, V., Dvořák, D., Greger, D., & Daun, H. (2011). Školní vzdělávání ve Švédsku. Praha: Karolinum.

Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní ve švédském školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školního vzdělávání.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

kasikova_strakova Kasíková, H., Straková, J. (Eds.) (2011). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

dvoraketal-ceskazakladniskola Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola: vícepřípadová studie. Praha: Karolinum.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

skolstvivecneverejna Walterová, E., Černý, K., Gregern, D., Chvál, M. (2010). Školství – věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde.

equityineducation-obalkabig

Gorard, S., Smith, E. (2010). Equity in Education: An International Comparison of Pupil Perspectives. London: Palgrave Macmillan (spoluautoři Greger, D., & Meuret, D.)

skolnivzdelavanivb Ježková, V., Dvořák, D., Chapman, Ch. et al. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde

cerny-vzdelanost2 Černý, K. (Ed.) (2009). Vzdělanostní společnost po česku? Rozhovory o životě a škole pro 21. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Václav Cílek, Tomáš Halík, Karel Hvízdala, Helena Illnerová, Kateřina Jacques, Jana Hubáčková, Jaroslav Míl, Petra Procházková, Martin C. Putna, Šimon Pánek, Jan Sokol, Helena Třeštíková

prechodzaku_maly Walterová, E., & Greger, D. et al. (2009). Přechod žáků ze základní na střední školu. Pohledy z výzkumů. Brno: Paido.
skolnivzdelavanide Ježková, V., Kopp, von Botho; Janík, T. (2009). Školní vzdělávání v Německu. Praha: Karolinum.

Anotace, obsah knihy a možnost zakoupení knihy zde

les_politiques Demeuse, M., Frandji, D., Greger, D., Rochex, J.-Y. (Eds.) (2008). Les politiques d’éducation prioritaire en Europe. Conceptions, Mises en oeuvres, débats. Lyon, INRP.
pedagog_rozvoj Chvál, M., Novotná, J. (Eds.) (2008). Pedagogický rozvoj školy. Praha: Portál.
ped_ve_skole Starý, K. et al. (2008). Pedagogika ve škole. Praha: Portál.
ucitele_ucitelu Starý, K. et al. (2008). Učitelé učitelů. Praha: Portál.
vzdelavame_budouci_ucitele Vašutová, J. et al. (2008). Vzděláváme budoucí učitele. Praha: Portál.
skolni_vzdelavani Greger, D., Ježková, V. (Eds.) (2007). Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum.

Knihu možno zakoupit zde

byt_ucitelem Vašutová, J. (2007). Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: PedF UK.
srovnavaci_ped Walterová, E. (2006). Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Pedf UK.
walterova-ulohaskoly_small Walterová, E. et al. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. a 2. díl. Brno: Paido.

 

vastuova-profeseucitele_small Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

 

ceska_ped Walterová, E. (2004). Česká pedagogika: proměny a výzvy. Sborník k životnímu jubileu profesora Jiřího Kotáska. Praha: PedF UK.
rozvoj_narodni_vzdelanosti_1 Walterová, E. (Ed.) (2002). Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 1. díl, Teoretické a komparativní studie. Praha: PedF UK.
rozvoj_narodni_vzdelanosti_2 Spilková, V., & Vašutová, J. (2002). Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 2. díl, Metody a výsledky empirických výzkumů. Praha: PedF UK.
strategie_vyuky Vašutová, J. (2002). Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha: PedF UK.
evropska_citanka Ježková, V., Syřiště, I., & Chalupová, M. (2002). Evropská čítanka (pro učitele a studenty učitelství). Praha: PedF UK.
vzdelavani_v_zemich_eu Walterová, E. (1997). Vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: PedF UK.
objevujeme_evropu Walterová, E. (1997). Objevujeme Evropu (kniha pro učitele). Praha: PedF UK.