PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

Email: martin.chval@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 203
Telefon: 221 900 533, 724 015 677
Konzultace: Pondělí 13 – 15 hod., č. dv. 203 podle domluvy, převážně pondělí
Odborné zaměření

Věnuje se tématům autoevaluace i externí evaluace škol, hodnocení žáků, tvorbě a vyhodnocování výsledků didaktických testů, ale i jiných forem diagnostiky výsledků žákova učení. Je konzultantem a spoluřešitelem v řadě výzkumných projektů především v otázkách metodologických a statistických s přesahem do různý oblastí (vedle pedagogiky i do psychologie, zdravotnictví).

Angažuje se v oblasti vzdělávání na celostátní i místní úrovni. Je členem redakční rady časopisu Pedagogika, členem Nezávislé odborné komise – poradního orgánu MŠMT pro posouzení validity didaktických testů státní maturity, členem expertní rady projektu Pomáháme školám k úspěchu, členem rady školy při fakultní základní škole, místopředsedou české asociace pedagogického výzkumu.

Vzdělání

2004 Ph.D., obor Pedagogika
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

1999 Mgr., obor Pedagogika
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

1994 Mgr., rozšiřující studium učitelství s aprobací na fyziku pro ZŠ a SŠ
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

1994 Mgr. obor Teoretická fyzika
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Zaměstnání

2007 – dosud
vědecký pracovník Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání na PedF UK

2009 – 2012
hlavní manažer projektu Cesta ke kvalitě (Autoevaluace – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení)
Národní ústav odborného vzdělávání

2007 – 2013
řešitel výzkumného záměru Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání PedF UK

2006 – 2007
ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

1998 – 2006
asistent na Katedře didaktiky fyziky MFF UK, výuka pedagogiky a metodologie pedagogických a didaktických výzkumů
poloviční úvazek od roku 1998 do roku 2006, v současné době externí spolupráce

2001 – 2014
výuka statistiky pro pedagogy na Katedře pedagogiky FF UK (externí spolupráce)

Vyučované kurzy
 • Kvantitativní metody II (Mgr. psychologie)
 • Statistika v pedagogickém výzkumu (Ph.D.)
 • Pokročilé statistické metody (Ph.D.)
Publikace
Články v recenzovaných časopisech
 • Chvál, M., & Šmejkalová, M. (2018). Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.-9. ročníků základních škol. Studia paedagogica, 23(1), 105-134. DOI 10.5817/SP2018-1-6.
 • Novotná, J., & Chvál, M. (2018). Impact of Order of Data in Word Problems on Division of a Whole into Unequal Parts. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(4), 85-92. DOI 10.7160/eriesj.2018.110403.
 • Bartáková,I., Chvál, M., & Martinková, P. (2018). Predikční validita zkoušek zakončujících středoškolské vzdělávání a přijímacích testů na vysoké školy. Pedagogika, 68(1), 66-85. 10.14712/23362189.2017.1016.
 • Kovárník, T., Navrátil, M., Bělohlávek, J., Mlček, M., Chvál, M., Chen, Z., Jeřábek, Š., Kittnar, O., & Linhart, A. (2018). Validation of new marker of fluid-responsiveness based on Doppler assessment of blood flow velocity in superior vena cava in mechanically ventilated pigs. Intensive Care Medicine Experimental, 36(6), 1-13. DOI 10.1186/s40635-018-0199-9
 • Stará, J., Chvál, M., & Starý, K. (2017). The role of textbooks in primary education. e-Pedagogium, 17(4), 60-69. DOI 10.5507/epd.2017.053.
 • Chvál, M., & Kropáčková, J. (2017). Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vliv na odklad povinné školní docházky a dosahovaný školní úspěch na konci 1. třídy. Orbis scholae, 11(2), 93-117. doi: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.19.
 • Kovárník, T., Chen, Z., Mintz, G. S., Wahle, A., Bayerova, K., Král, A., Chvál, M., Kopřiva, K., Lopez., J., Sonka, M., & Linhart, A. (2017). Plaque volume and plaque risk profile in diabetic vs. non-diabetic patients undergoing lipid-lowering therapy: a study based on 3D intravascular ultrasound and virtual histology. Cardiovascular Diabetology, 156(16), doi: https://doi.org/10.1186/s12933-017-0637-0
 • Adamčíková, Z., Bernoldová, J., Strnadová, I., & Chvál, M. (2017). Připravenost sociálních pracovníků v terénních službách pro práci s rodiči s mentálním postižením. Fórum vzdělávací politiky, 11(5), 2-11.
 • Štěpáník, S., & Chvál, M. (2016). Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce? Studia Paedagogica, 21(1), 35–56. doi: http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-1-3
 • Kovárník, T., Chen, Z., Wahle, A., Fukumoto, Y., Král, A. Chvál, M., Kopřiva, K., Lopez, J., Sonka, M. & Linhart, A. (2016). Progression of coronary atherosclerosis despite lipid-lowering therapy in diabetic patients compared to non-diabetic ones. Study with 3D intravascular ultrasound and virtual histology. Journal of the American College of Cardiology, 68(18), B39. doi: 10.1016/j.jacc.2016.09.361
 • Chvál, M. (2015). Pedagogika ve víru reflexí, bádání a diskusí. Pedagogika, 65(4), 345–347.
 • Chvál, M., & Straková, J. (2014). Možnosti měření kompetencí k učení – aplikace finského nástroje v českém prostředí. Pedagogika, 64(3), 307-326.
 • Chvál, M., & Urbánek, P. (2014). Klima učitelského sboru: úprava dotazníku OCDQ-RS pro podmínky českých škol. Pedagogická orientace, 24(5), 778-803.
 • Greger, D., & Chvál, M. (2014). Konference CIES 2014, Toronto. Pedagogika, 64(2), 256–259.
 • Chvál, M. (2013). Změna postojů českých žáků k matematice během školní docházky. Orbis scholae, 7(3), 49-71.
 • Michek, S., Pol, M., & Chvál, M (2013). Peer Review in School Self-evaluation: Cultivating Skills in Data Use. New Educational Review, 34(4), 30-40.
 • Kovárník, T., Král, A., Skalická, H., Mintz, G.S., Králík, L., Chvál, M., … Linhart, A. (2013). The Prediction of Coronary Artery Disease Based on Non-Invasive Examinations and Heme Oxygenase 1 Polymorphism Versus Virtual Histology. Journal of Invasive Cardiology, 25(1), 32-37.
 • Šlachtová, L., Kaminská, D., Chvál, M., Králík, L., Martásek, P.,& Papežová, H. (2013). Stress Perception and (GT)n Repeat Polymorphism in Haem Oxygenasee 1 Promoter Are Both Risk Factors in Development of Eating Disorders. Folia Biologica, 59(6), 233-239.
 • Chvál, M. (2012). Kvalita výuky jako téma současnosti. Pedagogika, 62(3), 241-243.
 • Chvál, M. & Kasíková, H. (2011). Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výuce: srovnání základních škol a víceletých gymnázií. Pedagogika, 61(2), 144-162.
 • Chvál, M. (2011). Hrabal, V.; Pavelková, I. Jaký jsem učitel. Pedagogika, 61(1), 91-93.
 • Chvál, M. (2011). Zamotané problémy maturitní zkoušky. Pedagogika, 61(3), 211-214.
 • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P. & Chvál, M. (2010). Malá škola: případová studie vzdělávání. Pedagogická orientace, 20(3), 5-23.
 • Černý, K., Greger, D., Walterová, E. & Chvál, M. (2010). Pohledy na budoucnost české školy: rodiče a veřejnost. Orbis scholae, 4(3), 93-109.
 • Chvál, M., Procházková, L. & Černý, K. (2010). Postoje k autoevaluaci ředitelů základních a středních škol v ČR. Orbis scholae, 4(1), 91-110.
 • Vašťatková, J. & Chvál, M. (2010). K využití sémantického diferenciálu při autoevaluaci školy. Orbis scholae, 4(1), 111-128.
 • Tomková, A., Chvál, M. & Hejlová, H. (2010). Pedagogický a výzkumný rozměr studentských esejů v přípravě studentů učitelství pro primární školu. Pedagogika, 60(3-4), 314-328.
 • Chvál, M., Greger, D., Walterová, E. & Černý, K. (2009). Testování žáků na konci základní školy a státní maturita – aktuální otázky současné vzdělávací politiky. Orbis scholae, 3(3).
 • Černý, K., Greger, D., Chvál, M. & Walterová, E. (2009). Školství očima české veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje. Orbis scholae , 3(3).
 • Greger, D., Chvál, M., Walterová, E. & Černý, K. (2009). Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis scholae, 3(3).
 • Chvál, M. (2009). K vědnímu profilu pedagogické vědy. Pedagogika, 59(3), 229-231.
 • Chvál, M. & Starý, K. (2008). Autoevaluace škol v reflexi poskytované odborné podpory. Orbis scholae. 2(3), 53-73.
 • Chvál, M., Dvořák, D., Starý, K. & Marková, K. (2008). Design-based research při hledání cest dalšího vzdělávání učitelů. Orbis scholae, 2(3), 107-130.
 • Chvál, M. (2007). Nová maturitní zkouška v České republice. Pedagogické rozhľady, 16(1), 4-8.
 • Krykorková, H. & Chvál, M. (2003). Motivační předpoklady rozvoje metakognitivních dispozic. Pedagogika, 53(1), 26-45.
 • Krykorková, H. & Chvál, M. (2001). Rozvoj metakognice – cesta k hodnotnějšímu poznání. Pedagogika, 51(2), 185-196.
 • Chvál, M. (1999). PŮLPÁN, Z. K problematice vágnosti v humanitních vědách. Pedagogika, 59(3), 177-178.
 • Chvál, M. (1997). PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace. Pedagogika, 57(2), 194-196.

Popularizující články v časopisech

 • Chvál, M. (2011). Zpracování dat, jejich analýza a interpretace. Na Cestě ke kvalitě, 3(4), 2-4.
 • Mareš, J. & Chvál, M. (2011). Zjišťujeme klima ve své škole – nabídka evaluačních nástrojů. Na Cestě ke kvalitě – příloha, 3(5), 1-4.
 • Chvál, M. & Mareš, J. (2011). Jak zjistíme klima ve škole?. Na Cestě ke kvalitě, 3(5), 14-15.
 • Mechlová, E. & Chvál, M. (2010). Kritéria plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy. Cesta ke kvalitě, 2(2), příl. 1-4.
 • Chvál, M. (2010). Jak poznáme kvalitu evaluačních nástrojů (nejen komerčních)? Na cestě ke kvalitě, 2(3), 7-8.
 • Chvál, M. (2010). Co by znamenalo vyjmutí vlastního hodnocení školy ze zákona? Na cestě ke kvalitě, 2(3), 9-9.
 • Chvál, M. (2010). Plánování autoevaluace. Na cestě ke kvalitě, 2(2), 2-3.
 • Chvál, M. (2006-2007). Didaktické testy v systému evaluace. Seriál 10 článků. Učitelské listy 2006/2007.
 • Chvál, M. (2006). Výsledky vzdělávání žáků a studentů – charakteristika oblasti. Přístupné na http://www.rvp.cz/clanek/3/855. Zveřejněno dne 11.9.2006.
 • Chvál, M. (2006). Celoplošné testování v systému evaluace.Učitelské listyč. 6/2006.
 • Chvál, M. & Brož, F. (2006). Dramatická změna v pojetí státní maturity z českého jazyka.Učitelské noviny č.23/2006.
 • Chvál, M. (2004). Hodnocení – a co třeba obrázky? Učitelské listy 11(4).
 • Chvál, M. (1997). Pedagogický výzkum pod zorným úhlem adresáta. Učitelské listy 5(4), 19-21.

Kapitoly v monografiích

 • Chvál, M., Felcmanová, L., & Kaslová, M. (2015). Úroveň zrakového vnímání a předmatematických dovedností u předškoláků. In D. Greger, J. Simonová, &J. Straková. Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • Chvál, M., Kasíková, H. &. Valenta, J. (2011). Rozvoj kompetence k učení na základních školách a víceletých gymnáziích. In H. Kasíková & J. Straková (Eds.), Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání (pp. 134-172). Praha: Karolinum.
 • Krykorková, H. & Chvál, M. (2010). Pedagogicko psychologická diagnostika a očekávané proměny jejího pojetí. In A. Vališová & H. Kasíková (Eds.), Pedagogika pro učitele (2. vyd., pp. 341-360). Praha: Grada Publishing.
 • Starý, K. & Chvál, M. (2009). Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In M. Janíková, K. Vlčková et al., Výzkum výuky: Tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (pp. 63-81). Brno: Paido.
 • Chvál, M. (2008). Jak poznáme, že se žáci něco naučili? In K. Starý et al., Pedagogika ve škole., (1. vyd., 47-67.) Praha: Portál.
 • Slavík, J. & Chvál, M. (2008). Metodologické otázky výzkumu. V. Spilková & J. Vašutová (Eds.), Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. (1. vyd., pp. 51-66). Praha: PedF UK v Praze.
 • Krykorková, H. & Chvál, M. (2007). Pedagogicko psychologická diagnostika a očekávané proměny jejího pojetí. In A. Vališová, H. Kasíková et al., Pedagogika pro učitele. (1. vyd., pp. 299-318). Praha: Grada Publishing.
 • Mandíková, D., Koudelková, I. & Chvál, M. (2006). Člověk a příroda – Fyzika. In. H. Andrášová, Slovní hodnocení na 2. stupni ZŠ. (pp. 67-74). Praha: Raabe.
 • Chvál, M. (2002). Model zjišťování kvality a práce s expertní skupinou. In V. Spilková & J. Vašutová, Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu, II. díl: Metody a výsledky empirických výzkumů. (pp. 40-53). Praha: PedF UK.
 • Vašutová, J. & Chvál, M. (2002). Vzdělavatelé učitelů: Reflexe učitelů pedagogické fakulty. In V. Spilková & J. Vašutová, Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu, II. díl: Metody a výsledky empirických výzkumů. (pp. 150-169). Praha: PedF UK.

Monografie

 • Hrubá, J., Chvál, M. (Eds.), (2019). Na cestě ke kvalitní škole. Praha: Wolters Kluwer.
 • Chvál, M., (2018). Na naší škole nám záleží: jak sledovat a hodnotit kvalitu školy / Martin Chvál.
 • Chvál, M., Straková, J., & Procházková, I. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce.
 • Grecmanová, H., Dopita, M., Kantorová, J., & Chvál, M. (2013). Organizační klima fakult připravujících učitele. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Chvál a kol. (2012). Školy na cestě ke kvalitě: Systém podpory autoevaluace škol v ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Chvál, M., Kasíková, H. & Valenta, J. (2012). Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Karolinum.
 • Urbánek, P. & Chvál, M. (2012). Klima učitelského sboru: Dotazník pro učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Chvál, M., Michek, S. & Mechlová, E. (Eds.), (2012). Autoevaluace z externího pohledu. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Vašutová, J., Walterová, E., Spilková, V., Chvál, M., Novotná, J., Ježková, V., Starý, K. & Urbánek, P. (2011). Průvodce doktorským studiem oboru pedagogika na PedF UK v Praze : teoreticko-metodologický úvod do studia (1). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání.
 • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M. & Walterová, E. (2010). Česká základní škola: Vícepřípadová studie (1). Praha: Karolinum.
 • Walterová, E., Černý, K., Greger, D. & Chvál, M. (2010). Školství – věc (ne)veřejná: Názory veřejnosti na školu a vzdělávání (1). Praha: Karolinum.
 • Chvál, M., Michek, S. & Pol, M. (Eds.) (2010). Evaluace ve škole. Orbis Scholae, 4(1). Praha: PedF UK.
 • Černý, K. & Chvál, M. (Eds.) (2009). Výzkum vzdělávacích potřeb a vzdělávací politika. Orbis scholae, 3(3). Praha: PedF UK.
 • Chvál, M., Novotná, J. a kol. (2008). Pedagogický rozvoj školy. Praha: Portál.
 • Chvál, M. (2003). Metodologické základy vnitřního hodnocení školy (Disertační práce). Praha: PedF Univerzity Karlovy.

OSTATNÍ

Vybrané příspěvky na konferencích České asociace pedagogického výzkumu

 • Chvál, M. (2017). Analýza kotvících úloh v testu z matematiky mezi 6. a 9. ročníkem základní školy v projektu CLOSE. Česká asociace pedagogického výzkumu. Září 2017, Hradec Králové.
 • Greger, D., Chvál, M., Simonová, J., Straková, J. & Svobodová, Z. (2014). Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ. Česká asociace pedagogického výzkumu. Září 2014, Olomouc.
 • Chvál, M. (2007). CERMAT jako zdroj dat pro pedagogický výzkum. In Sborník příspěvků z XV. celostátní konference ČAPV: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. (pp. 23-29). České Budějovice: PedF JU.
 • Chvál, M. (2004). Možnosti aplikace Malmquistova indexu ve vzdělávání. In Sborník příspěvků z XII. celostátní konference ČAPV: Profese učitele a současná společnost. Ústí nad Labem: PedF Univerzity J. E. Purkyně.
 • Chvál, M. (2003). Využití informačních technologií v pedagogické evaluaci. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník příspěvků z XI. konference ČAPV. Brno: Paido.
 • Chvál, M. (2001). Evaluace školy pomocí vybraných výzkumných technik a zapojení partnerů během tohoto procesu – příklad konkrétní realizace. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum: sborník příspěvků z IX. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. (pp. 83-87). Ostrava: PedF OU.
 • Chvál, M. (2000). Pilíře kvalitativního výzkumu v pedagogice. In Sborník příspěvků z VIII. celostátní konference ČAPV. Liberec: PedF LU.

Jiné

 • Chvál, M. (2017). Osvojení vybraného učiva z  matematiky mezi 6. a 9. ročníkem ZŠ. Projekt CLOSE. Celostátní konference učitelů matematiky I. a II. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií (zvaná přednáška). Říjen 2017, Litomyšl.
 • Chvál, M., & Straková, J. (2014). Assessing learning to learn in Finland and the Czech Republic. Konference CIES. Březen 2014, Toronto.
 • Greger, D., Voňková, H., & Chvál, M. (2013). Tracking Effects on Mathematics Achievement in the Czech Republic. 5th IEA International Research Konference. Červen 2013, Singapur.
 • Chvál, M. (2012). Zkušenosti a výstupy projektu Cesta ke kvalitě. Conference Slovak School Inspectorate Self-evaluation of schools as a process of change (zvaná přednáška). Září 2012, Banská Bystrica, Slovensko.
 • Dvořák, D., & Chvál, M. (2009). School Curricula in Multiple Case Study of Czech Schools. European Educational Research Association (ECER). Září 2009, Vídeň, Rakousko.
 • Starý, K., & Chvál, M. (2008). Self-Evaluation Framework for School Improvement. European Educational Research Association (ECER). Září 2008, Gothenburg, Švédsko.
 • Chvál, M. (2005). Statistické zpracování výsledků sondy „Další profesní vzdělávání“. In Další profesní vzdělávání učitelů na UK v Praze: Sborník z konference k celouniverzitnímu projektu. Praha, PedF UK.

Podkladové studie výzkumných projektů

 • Kolářová, R., Chvál, M., Zvára, K., Žák, V., Gřondilová, M. & Kekule, T. (2004). Stanovování predikční validity didaktických testů používaných při přijímacích zkouškách na UK. (nepublikovaná výzkumná zpráva k projektu Zavádění nových metod do učitelského vzdělávání na Univerzitě Karlově). Praha: PedF UK.
 • Chvál, M. (2001). Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření – výzkum akademického sboru PedF UK. (nepublikovaná podkladová studie k VZ Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu). Praha: PedF UK.
 • Chvál, M. (2001). Metodologie výzkumu: Postup statistického zpracování. (nepublikovaná podkladová studie k VZ Znaky dobré školy – model a jeho ověřování). Praha: PedF UK.
 • Chvál, M. (2001). Statistické zpracování výsledků. (nepublikovaná podkladová studie k VZ Znaky dobré školy – model a jeho ověřování) Praha: PedF UK.
Výzkumné projekty
 • 2018–2020 Souvislosti mezi školním a stínovým vzděláváním: případ českých nižších sekundárních škol (GA ČR, reg. č. 18-00939S)
  člen výzkumného týmu