RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.

Dominik Dvořák

Email: dominik.dvorak@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 203
Telefon: 221 900 533
Konzultace: Pondělí 10 – 12 hod. č. dv. 203

Vzdělání
 • 2005–2011
  Karlova univerzita, Pedagogická fakulta.
  Obor: Pedagogika, Ph.D.
 • 1982–1987
  Karlova univerzita, Matematicko-fyzikální fakulta.
  Obor: Jaderná fyzika, RNDr.

Zaměstnání
 • 2007–dosud
  Vědecký pracovník UVRV Pedf UK
 • 2005–2006
  Nakladatelství Fraus, s. r. o., Plzeň. Vedení projektu učebnic pro primární školy.
 • 2003–2005
  Překladatel a redaktor na volné noze.
 • 1991–2003
  Nakladatelství Portál, vedoucí programu metodické literatury z oblasti pedagogiky, psychologie a sociálních věd.
 • 1988–1990
  Odborný asistent katedry jaderné fyziky MFF UK v Praze, obor experimentální fyzika, výuka experimentální a aplikované fyziky a radioekologie.
 • 1987–1988
  Studijní pobyt – Ústav jaderné fyziky ČSAV v Řeži u Prahy; jaderná spektroskopie, radiochemie a statistické metody zpracování dat.
 • 1984–1986
  Účast v projektu studia dopadů provozu českých jaderných elektráren na životní prostředí, matematické modely a terénní výzkum.
 • 1983–1992
  Dobrovolná činnost – vedoucí volnočasových aktivit mládeže.
Publikace

Recenzované články v časopisech

 • Kučerová, S. R., Dvořák, D., Meyer, P., & Bartůněk, M. (2020). Dimensions of centralization and decentralization in the rural educational landscape of a post-socialist country. Journal of Rural Studies, 74, 280–293. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.12.018.
 • Dvořák, D., Meyer, P., Kučerová, S. R., Vyhnálek, J. & Šmíd, O. (2020). Changing place, changing track: Inter-school mobility of Czech secondary students. Journal of Pedagogy, 11(1), 83–105. https://doi.org/10.2478/jped-2020-0005
 • Dvořák, D. & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání. Orbis scholae, 12(1), 135−157.
 • Dvořák, D. (2017). Vzdělávací obsah: ukazují Bernsteinova teorie a sociální realismus cestu z krize? Pedagogika, 67(3), 203-218.
 • Holec, J. & Dvořák, D. (2017). Curriculum for Excellence : kurikulum založené na kompetencích a zkušenosti z jeho implementace. Pedagogika, 67(1), 56-77.
 • Dvořák, D. & Straková, J. (2016). Konkurence mezi školami a výsledky žáků v České republice: pohled zblízka na šetření PISA 2012. Pedagogika, 66(2), 206-229.
 • Dvořák, D., Vyhnálek, J. & Starý, K. (2016). Tranzice a transfer ve vzdělávací dráze : longitudinální studie rizikového žáka. Studia paedagogica, 21(3), 9-39.
 • Dvořák, D. & Vyhnálek, J. (2015). A System Outside the System: Czech Salesians and their Clandestine Summer Camps in the 1970s and 1980s. Historia Scholastica, 1(2), 25-37.
 • Dvořák, D. (2015). Důraz školy na akademický úspěch: TIMSS 2011 jako sonda do reformy v České republice.Pedagogická orientace, 25(4), 583-604.
 • Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9-31.
 • Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2014). High autonomy and low accountability. Case study of five Czech schools. Pedagogická orientace, 24(6), 919-940.
 • Urbánek, P., Dvořák, D., & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1), 65–78.
 • Knecht, P., & Dvořák, D (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554–578.
 • Dvořák, D. (2012b) Nový institucionalismus v pedagogice. Studia paedagogica, 17(2), 9–26.
 • Dvořák, D. (2011). Pedagogické řízení školy. Hledání obsahu pojmu. Orbis Scholae, 5(3), 9–25.
 • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., & Chvál, M. (2010). Malá škola: případová studie vzdělávání. Pedagogická orientace, 20(3), 5–23.
 • Dvořák, D. (2010). Velké seřaďovací nádraží: struktura školy a socializace dětí. Orbis scholae, 4(3), 63–78.
 • Dvořák, D. (2009). Řazení učiva v soudobých teoriích kurikula. Pedagogika, 59(2), 136–152.
 • Chvál, M., Dvořák, D., Starý, K., & Marková, K. (2008). Design-based research při hledání cest dalšího vzdělávání učitelů. Orbis scholae, 2(3), 107–130.
 • Dvořák, D. (2007). Nezávislé náboženské vzdělávání za „normalizace“. Soudobé dějiny, 14(2–3), 449–470.
 • Frána, J., Maštalka, A., & Dvořák, D. (1989). Rentgenfluorescenční analýzy mědi z Třebestovic. Památky archeologické, 80, s. 26–29.

Monografie

 • Dvořák, D., Holec, J., & Dvořáková, D. (2018). Kurikulum školního vzdělávání: zahraniční reformy v 21. století. Praha: PedF UK.
 • Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Škola v globální době: Proměny pěti českých základních škol. Praha: Karolinum.
 • Dvořák, D. (2012). Od osnov k vzdělávacím standardům. Praha: PedF UK.
 • Ježková, V., Dvořák, D., Greger, D., & Daun, H. (2011). Školní vzdělávání ve Švédsku. Praha: Karolinum.
 • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola: Vícepřípadová studie vzdělávání. Praha: Karolinum.
 • Ježková, V., Dvořák, D., & Chapman, Ch. (2010). Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum.

Kapitoly v monografiích

 • Dvořák, D. (2021). Post-socialist curricular reform in Czechia: Multiple actors and their blame games. In: Priestley, M., Alvunger, D., Philippou, S. & Soini, T. (Eds.), Curriculum Making in Europe: Policy and Practice Within and Across Diverse Contexts (pp. 99-123). Bingley: Emerald.
 • Dvořák, D., Kučerová, S. R., Simonová, J., Meyer, P., Kučera, Z., & Šmíd, J. (2021). Coming of age in the Czech countryside: Life and educational transition contexts for rural youth. In: K. Schafft, S. Stanić, R. Horvatek, & A. Maselli (Eds.), Rural youth at the crossroads: Transition societies in central Europe and beyond (pp. 90–114). Routledge.
 • Dvořák, D. (2016). Akademické cíle základního vzdělání v 21. století. In M. Strouhal & S. Štech, Vzdělání a dnešek (s. 147-163). Praha: Karolinum.
 • Dvořák, D. (2011). Kurikulum 1. a 2. stupně: pohled na gramotnosti. In: E. Walterová (Ed.), Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 82–102). Praha: Karolinum.
 • Stará, J., Dvořáková, M., & Dvořák, D. (2010). Design based research (DBR) a tři učitelé: setkání záměru inovace a reality implementace. In Učitel v současné škole (s. 203–218). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta.
 • Dvořák, D., Dvořáková, M., & Stará, J. (2008). Design based research – výzkum učebnic prováděný jejich tvůrci. In Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (s. 81–89). Brno: Paido.
 • Dvořák, D. (2008). Máme nové kurikulum. Ó my se máme. In K. Starý et al., Pedagogika ve škole (s. 23–32). Praha: Portál.
 • Dvořák, D. (2008). Variabilita školních kurikul a budoucnost učebnic. In V. Najvarová, T. Janík, P. Knecht, (Eds.). Kurikulum a učebnice (s. 1–7). Brno: Masarykova univerzita.
 • Dvořáková-Bloudková, M., & Dvořák, D. (2005). Společenskovědní vzdělávání. In: Spilková, V.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.
 • Vyskočilová, E., & Dvořák, D. (2002). Didaktika jako věda a jako nástroj učitele. In Z. Kalhous & O. Obst, Školní didaktika (s. 17–61). Praha: Portál.
 • Dvořák, D. (2002). Sekundární škola: Citlivé místo vzdělávacího systému. In Z. Kalhous & O. Obst, Školní didaktika (s. 149–163) Praha: Portál.
 • Dvořák, D. (2002). Význam jednotlivých faktorů ve výuce. In Z. Kalhous & O. Obst, Školní didaktika (s. 349–353). Praha: Portál.

Příspěvky ve sbornících

 • Dvořák, D. (2008). Sociální a personální dimenze výzkumu didaktických znalostí obsahu. In Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (s. 17–23). Brno: Paido.
 • Dvořák, D. (2007). Pojmová analýza jednoho společenskovědního tématu v RVP. In: T. Janík, P. Knecht, & V. Najvarová: Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula (s. 111–119). Brno: Paido.
 • Dvořák, D. (2007) Obsahová analýza vzdělávacích programů. In R. Jandová, (ed.). Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: JČU.
 • Dvořák, D, & Havel, J. (2007). Jaké písmo do slabikáře? In: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2007.
 • Dvořák, D. & Dvořákova, M. (2006). Dvojí přítomnost sociálních věd v kurikulu české základní školy. In J. Maňák & T. Janík (Eds.). Problémy kurikula základní školy. Brno: MU.

Ostatní

 • Dvořák, D. (2014). Humor ve škole. [Recenze knihy Humor ve škole K. Šeďové]. Orbis scholae, 8 (1), 163–164.
 • Dvořák, D. (2014). Turecko, kurikula, slzný plyn: Evropská konference pedagogického výzkumu 2013 [Zpráva]. Orbis scholae, 8(1), 158–161.
 • Dvořák, D. & Šťastný, V. (2014). XXVI. mezinárodní kongres CESE (The Comparative Education Society in Europe): Governing Educational Spaces. Orbis scholae, 8(3).
 • Dvořák, D. & Dvořáková, M. (2014). European Conference of Educational Research 2014. Past, Present and Future of Educational Research. Orbis scholae, 8(3).
 • Dvořák, D. (2013). O pedagogice a “pedagozích”. Orbis scholae, 7(1), 137–140.
 • Mandíková, D., Houfková, J., Hejný, M., Jirotková, D., Starý, K., Laufková, V., & Dvořák, D. (2013). Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání: náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění šetření TIMSS a PIRLS 2011. Praha: Česká školní inspekce.
Projekty

Aktuálně řešené projekty

 • GA ČR Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru (spoluřešitel) – člen řešitelského týmu
 • GA ČR Faktory ovlivňující kognitivní a nekognitivní výsledky žáků ve středním odborném vzdělávání. Úloha pocitu akademické marnosti a kultury školy (18-19056S) – člen řešitelského týmu

Ukončené projekty

 • GA ČR Nadnárodní trendy v kurikulu školního vzdělávání a jejich působení v národním vzdělávacím systému (15-25137S) – vedoucí řešitel
 • GA ČR / Excelence v základním výzkumu – Vztah mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie (P402/12/G130) – člen řešitelského týmu
 • UNCE – Centrum výzkumu základního vzdělávání (řešitel junior)
 • GA ČR – Proměny české školy: longitudinální studie změny instituce v podmínkách vzdělávací reformy (P407/12/2262) – vedoucí řešitel
 • ESF OP VK, Kompetence I. Aktivita 4 – Využití výsledků výzkumů pro podporu škol a jejich vzdělávací práce – koordinátor aktivity.
 • RECES – Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (řešitel)
 • INOSKOP – Rozvoj sítě inovujících škol v Praze (řešitel)
 • Projekt technické podpory ESF OP VK MŠMT „Analýza faktorů ovlivňujících výsledky žáků ČR ve výzkumu TIMSS 2007“ (2010–2011) – vedoucí řešitel
 • Projekt technické podpory ESF OP VK MŠMT Metodická podpora učitele, nové organizační formy práce směřující k postupnému přechodu k vzdělávacím strategiím, které naplňují
 • individuální rozvoj potřeb žáka. Podpora systému Učící se škola (2009–2010) – vedoucí řešitel. 
Různé
 • Výkonný redaktor časopisu Orbis scholae (2012-dosud)
 • Členství v odborných organizacích