Doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.D. et Ph.D.

Hana Voňková

Email: hana.vonkova@pedf.cuni.cz, h.vonkova@gmail.com
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106a
Telefon: 221 900 527
Osobní web: www.vonkova.com
Konzultace: čtvrtek 10:30 – 11:15 hod, dle dohody emailem
R222(Rettigové)
Vzdělání
 • 2017 habilitační řízení (Doc.)
  Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
  habilitační práce: Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu
 • 2012 rigorózní zkouška z matematiky (RNDr.)
  Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta
  rigorózní práce: Edukometrie – Item Response Theory (diplomová práce na MFF UK, jež byla komisí uznána jako rigorózní práce)
 • 2007 – 2011 Ph.D. studium ekonometrie
  Tilburg University v Nizozemí
  disertační práce: The Use of Subjective Survey Data: Anchoring Vignettes and Stated Preference Methods
 • 2004 – 2008 Ph.D. studium pedagogiky
  Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
  disertační práce: Vliv vybraných faktorů na matematickou gramotnost žáků v zemích střední Evropy: Sekundární analýza dat PISA 2003
 • 2006 rigorózní zkouška z pedagogiky (PhDr.)
  Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
  rigorózní práce: Identifikace faktorů ovlivňujících matematickou gramotnost v ČR: Sekundární analýza dat PISA 2003
 • 1999 – 2005 Mgr. studium matematiky se zaměřením na vzdělávání a pedagogiky
  Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta,
  diplomová práce: Učební text – Základy deskriptivní statistiky pro studenty oboru pedagogika
 • 1998 – 2003 Mgr. studium matematiky/matematické statistiky
  Univerzita Karlova v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta
  diplomová práce: Edukometrie – Item Response Theory
Zaměstnání
 • 2011 – nyní
  výzkumný pracovník na Univerzitě Karlově v Praze – 1. lékařské fakultě, Klinika adiktologie
  rozsah úvazku: 0,6 (1.2. 2011 – 31.1. 2012) a 0,3 (1.2. 2012 – nyní)
 • 2010 – nyní
  odborný asistent na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě, Katedra pedagogiky a Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
  rozsah úvazku na katedře pedagogiky: 0,9 (1.9. 2010 – 31.7. 2011) a 0,4 (1.10. 2011 – nyní)
  rozsah úvazku na ÚVRV: 0,5 (1.1. 2012 – 31.1. 2012) a 0,8 (1.2. 2012 – nyní)
 • 2006 – 2007
  výzkumný asistent na Tilburg University, Nizozemí
  rozsah úvazku: 0,5 (31.5. 2006 – 31.8. 2007)
 • 2004 – 2006
  asistent na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické fakultě, Katedra pedagogiky
  rozsah úvazku: 0,5 (od 1.2. 2004 do 31.1. 2006)
Zahraniční zkušenosti
 • 2013 – nyní: visiting scholar a fellow na University of Southern California, Center for Economic and Social Research, Los Angeles, USA
  kooperace s University of Southern California zahrnuje:
 • spolupráci na projektu Measurement of International Differences in Well-Being (grant sponzorovaný National Institute of Health, USA; hlavní řešitel: Arie Kapteyn)
 • spolupráci na projektu Evaluative and Experienced Well-Being Measure and Anchoring Vignettes (grant sponzorovaný National Institute of Health, USA; hlavní řešitel: Arie Kapteyn)
 • práci na článku Dimensions of Subjective Well-being (vydáno v impaktovaném časopisu Social Indicators Research)
 • přípravu článků o vztahu mezi mírami experienced a evaluative well-being a navrhování ukotvujících vinět pro uvedené míry
 • 2010 – 2013: kooperace s výzkumnou institucí RAND Corporation v oblasti statistiky a metodologie, Santa Monica, USA
  kooperace s RAND Corporation zahrnovala:

  • několikaměsíční stáže, 2010 únor – duben, 2011 únor – březen, 2012 únor
  • spolupráci na projektu Measurement of International Differences in Well-Being (grant sponzorovaný National Institute of Health, USA; hlavní řešitel: Arie Kapteyn)
  • spolupráci na working paperu: Kapteyn, A., J. P. Smith, A. Van Soest and H. Vonkova (2011), Anchoring Vignettes and ResponseConsistency, RAND Working Paper WR-840 (v současné době ve fázi „revise and resubmit“ pro impaktovaný časopis Quantitative Economics)
  • spolupráce na validizaci metody ukotvujících vinět
 • 2007 – 2011 Ph.D. studium ekonometrie, Tilburg University, Nizozemí
  Ph.D. Studium zahrnovalo:

  • spolupráci na projektu: Pensions, Savings, and Retirement Decisions (2007-2010, hlavní řešitel: Arthur van Soest a Rob Allesie)
  • vedení kurzů: Mathematics I (v anglickém jazyce), Quantitative Methods II (v anglickém jazyce) a Orientatie Econometrie (v nizozemštině)
  • disertační práce: The Use of Subjective Survey Data: Anchoring Vignettes and Stated Preference Methods, dostupná online: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=115266
 •  2006 – 2007: výzkumný asistent na Tilburg University, Nizozemí
  • sestavení programu pro odhad koeficientů v censorovaném regresním modelu panelových dat s pevným efektem (censored regression model with fixed effects)
Publikace

Články v impaktovaném časopise

 1. Bendl, S., Voňková, H., Papajoanu, O. How pupils report dishonest behavior in school: self-assessment and anchoring vignettes. 2015. Journal of Experimental Education, v tisku. (JCR 2014 Impact Factor: 1.087)
 2. Kapteyn, A., Lee, J., Tassot, C., Vonkova, H., Zamarro, G. Dimensions of Subjective Well-being. Social Indicators Research. 2015, Vol.123, Issue 3, pp. 625-660. DOI: 10.1007/s11205-014-0753-0. download (JCR 2013: Impact factor – 1.452)
 3. Miovsky, M., Vonkova, H., Cablova, L., Gabrhelik, R. Cannabis use in children with individualized risk profiles: Predicting the effect of universal prevention intervention. Addictive Behaviors, 2015. Vol. 50, p. 110-116. DOI:10.1016/j.addbeh.2015.06.013. download (JCR 2013: Impact factor – 2.441)
 4. Voňková, H., Hrabák, J. The (in)comparability of ICT knowledge and skill self-assessments among upper secondary school students: The use of the anchoring vignette method. Computers&Education. 2015. Vol. 85, p. 191-202. DOI: 10.1016/j.compedu.2015.03.003. download (JCR 2013: Impact factor – 2.630)
 5. Miovský, M., Voňková, H., Gabrhelík, R., Štastná, L. Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use. Prevention Science. 2015, Vol. 16, Issue 2, p. 189-199. DOI: 10.1007/s11121-013-0453-z. download (JCR 2013: Impact factor – 2.827)
 6. Van Soest, A., Voňková, H. Testing the Specification of Parametric Models Using Anchoring Vignettes. Journal of the Royal Statistical Society, Series A. 2014, Vol. 177, Issue 1, p. 115-133. download (JCR 2013: Impact factor – 1.573)
 7. Van Soest, A., Voňková, H. How Sensitive Are Retirement Decisions to Financial Incentives: A Stated Preference Analysis. Journal of Applied Econometrics. 2014, Vol. 29, Issue 2, p. 246-264. download (JCR 2013: Impact factor – 1.562)
 8. Bendl, S., Voňková, H., Zvírotský, M. The Bologna process and teacher training in the Czech Republic: Opinions of academic staff and students about the two-cycle system implementation at the Faculty of Education of the Charles University in Prague. The New Educational Review. 2013, Vol. 32, p. 301-312. download (JCR 2012: Impact factor – 0.149)
 9. Voňková, H., Hullegie, P. Is the Anchoring Vignette Method Sensitive to the Domain and Choice of the Vignette? Journal of the Royal Statistical Society, Series A. 2011, 174, Part 3, p. 597-620. download (JCR 2013: Impact factor – 1.573)

Články v recenzovaném periodiku (zahraničním a českém)

 1. Voňková, H., Hrabák, J.  Řešení nesrovnatelnosti hodnocení ICT znalostí a dovedností žáků skrze ukotvující viněty. Pedagogika. 2015, roč. 65, č. 3, s. 274-291.
 2. Brož, F., Voňková, H. K testu jazykových dovedností žáků 6. ročníků v projektu CloSE. Český jazyk a literatura. 2015-2016, roč. 66, č. 1.
 3. Gabrhelík, R., Orosová, O., Miovský, M., Voňková, H., Berinšterová, M. Studying the Effectiveness of the Universal Prevention Interventions in the Czech Republic and Slovakia. Adiktologie. 2014, roč. 14, č. 4.
 4. Bendl, S., Voňková, H., Zvírotský, M. Impact of the Bologna process two-cycle implementation on teacher education in the Czech Republic. Pedagogická orientace. 2013, roč. 23, č. 6, str. 767-785. download
 5. Voňková, H. Subjektivní hodnocení problémů s pohybem: Užití parametrického modelu metody ukotvujících vinět. Orbis Scholae. 2013, roč. 7, č. 1, str. 49-66. download
 6. Lávičková, J., Gabrhelík, R., Voňková, H. Kombinace opiodních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 2012, roč. 12, č. 2.
 7. Voňková, H. Metoda ukotvujících vinět a možnosti využití v pedagogice. Orbis Scholae. 2012, roč. 6, č. 1, s. 27-40. download
 8. Bendl, S., Voňková, H. Vztah mezi (ne)manipulativním a viktimizačním jednáním učitele a jeho vybranými charakteristikami. sk. 2010, roč. 1, č. 4. download
 9. Bendl, S., Voňková, H. Využití pojmových map ve výuce pedagogiky. Pedagogická orientace. 2010, roč. 20, č. 1, s. 16-38. download
 10. Bendl, S., Voňková, H. Teachers’ opinions on manipulation of children in relationship adults – children. Studia Edukacyjne. 2010, č. 12., s. 113-130.

Odborné knihy

 1. Bendl, S., Voňková, H., Zvírotský, M. Boloňský proces a jeho dopady na strukturovaná studia učitelství. Praha: Nakladatelství UK PedF, 2013. ISBN 978-80-7290-703-8.

Kapitoly v odborné knize

 1. Voňková, H. Vzdělávání učitelů v Nizozemsku se zaměřením na realizaci pedagogické praxe. In Bendl, S. a kol. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011.
 2. Bendl, S., Voňková, H. Działanie manipulacyjne nauczyciela a jego cechy osobiste. Analiza empiryczna. In Wróbel, A. Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 141-170.

Recenzované sborníky

 1. Hrabák, J., Voňková, H. Možnosti využití metody ukotvujících vinět při zjišťování ICT znalostí a dovedností. In J. Poláchová Vašťátková, E. Dvořáková Kaněčková (ed). Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Sborník z XXII. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu. Olomouc: Agentura Gevak, 2014, s. 138-146. ISBN 978-80-86768-90-8.
 2. Voňková, H., Šrámková, E. Zjišťování porozumění textu v angličtině: Jaké možnosti dává využití metody ukotvujících vinět? In L. Círus (ed). Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti: Sborník příspěvků XXI. celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2013, s. 92-97. ISBN 978-80-7414-602-2.
 3. Voňková, H. Metoda ukotvujících vinět a předcházející metodologické a statistické přístupy. In V. Ježková (ed). Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 100-108. ISBN 978-80-7290-620-8.
 4. Bendl, S., Voňková, H. Hodnocení strukturovaného studia učitelství studenty Univerzity Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty In O. Kaščák, B. Pupala (ed). Škola – statistický element v sociálnej dynamike. Bratislava: Lura Edition, 2011, s. 200-206. ISBN 978-80-8078-459-1.
Účast na projektech/grantech
 • 2013 – nyní
  Health and Economic Status In Older Populations
  RAND Corporation, Santa Monica, US
  financováno National Institute of Health, US
  hlavní řešitel: Michael Hurd
  participace na podprojektu Evaluative and Experienced Well-Being Measure and Anchoring Vignettes
  University of Southern California, Center for economic and social research, US
  vedoucí výzkumné skupiny: Arie Kapteyn
 • 2013 – nyní
  Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy (GAČR 13-23290S)
  Univerzita Karlova v Praze – 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie
  financováno Grantovou agenturou České republiky
  hlavní řešitel: Roman Gabrhelík
 • 2012 – nyní
  The relationships between skills, schooling and labor market outcomes: A longitudial study (No. P402/12/G130)
  CLoSE – Czech longitudial study in education
  tým tří institucí – Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, ÚVRV a Národní vzdělávací fond
  financováno Grantovou agenturou České republiky
  hlavní řešitel: Jan Švejnar
 • 2012 – nyní
  Centrum výzkumu základního vzdělávání, projekt Univerzitní centrum excelence Univerzity Karlovy v Praze (UNCE 204001/2012)
  Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, ÚVRV
  financováno Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze
  hlavní řešitel: Eliška Walterová
 • 2011 – nyní
  Measurement of International Differences in Well-Being (1R01AG040716-01)
  RAND Corporation, Santa Monica, US
  hlavní řešitel: Arie Kapteyn
 • 2009-2012
  Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni
  Centrum adiktologie 1. LF UK v Praze a Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
  hlavní řešitel: Roman Gabrehlík
 • 2007-2010
  Pensions, Savings, and Retirement Decisions
  Tilburg University v Nizozemí
  hlavní řešitelé: Arthur van Soest, Rob Alessie
Vyučované kurzy

Akademický rok 2014/2015, zimní semestr

 • Metodologie pedagogického výzkumu I
 • Seminář k diplomové práci z pedagogiky
 • Tvorba a využití didaktických testů
 • Logika pro studenty sociálních věd
 • General education and didactics
 • Metodologie pedagogického výzkumu II