Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Email: jana.strakova@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106a
Telefon: 221 900 527
Konzultace: Pondělí 13-15 hod, dle dohody emailem
Vzdělání
 • 2016 habilitační řízení, obor pedagogika
  Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
 • 2008 Ph.D., obor pedagogika
  rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
 • 1984 RNDr., fyzikální elektronika a optika
  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • 1983, prom. fyzik – fyzikální elektronika a optika
  Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Zaměstnání
 • 2012 – dosud
  koordinátorka šetření v předškolní kohortě ve výzkumu CLoSE
  Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK
 • 2011 – 2014
  národní koordinátorka výzkumu gramotnosti dospělých (OECD Programme for International Assessment of Adult Competencies)
  Dům zahraniční spolupráce
 • 2009 – 2011
  národní koordinátorka výzkumu   gramotnosti dospělých (OECD Programme for International Assessment of Adult Competencies) a projektů OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes a Overcoming School Failure.
  Ústav pro informace ve vzdělávání
 • 2002 – 2010
  koordinátorka longitudinálního výzkumu PISA-L
  Sociologický ústav AV ČR, oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace
 • 2002 – 2009
  šéfredaktorka časopisu Moderní vyučování
  AISIS, občanské sdružení
 • 1996 – 2002
  vedoucí oddělení mezinárodních výzkumů
  Ústav pro informace ve vzdělávání
 • 1994 – 1996
  koordinátorka mezinárodních výzkumů ve vzdělávání
  Výzkumný ústav pedagogický
 • 1990 – 1994
  učitelka přírodovědných předmětů
  První obnovené reálné gymnázium
Publikace

Monografie

 • Matějů, P., Straková, J (Eds). (Ne) rovné šance ve vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1400-4.
 • Matějů, P., Straková, J., Veselý, A. (Eds.) Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Slon: Praha, 2010. ISBN:978-80-7419-032-2.
 • Kasíková, H., Straková, J. (Eds.) Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Karolinum: Praha, 2011. ISBN ISBN 978-80-246-1911-8.
 • Straková, J., Veselý, A. Eds. (2013) Předpoklady úspěchu v práci a v životě: výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Praha: DZS.
 • Greger, D., Simonová, J., Straková, J. (Eds.) (2015). Spravedlivý start.  Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Pedagogická fakulta UK.
 • Straková, J. (2016). Mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání. Metodologie, přínosy, rizika a příležitosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta.

Kapitoly v knihách

 • Matějů, P., Straková, J. Víceletá gymnázia a jejich role v reprodukci vzdělanostních nerovností. In: Matějů, P., Straková. J. (eds.) (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice. Academia, Praha, 2006.
 • Straková, J., Potužníková, E., Tomášek, V. 2006: Vědomosti, dovednosti a postoje českých žáků v mezinárodním srovnání. In: Matějů, P., Straková. J. (Eds.) (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice. Academia, Praha, 2006.
 • Straková, J. Kompetence českých žáků v mezinárodním srovnání. In: Kalous, J., Veselý, A. (Eds). Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum, 2006.
 • Straková, J. The Czech educational system and the evaluation of the ISCED implementation in the Czech Republic. In: SCHNEIDER, S.L.: The International Standard Classification of Education (ISCED-97). An Evaluation of Content and Criterion Validity for 15 European Countries. Mannheim: MZES, 2008, pp 216-226.
 • Straková, J. The Czech Republic. In: KOGAN, I., GEBEL, M., NOELKE, C. (Eds.): Europe enlarged: A handbook of education, labour and welfare regimes in Central and Eastern Europe. Mannheim: MZES, 2008, pp. 123 – 150.
 • Straková, J. Monitoring Educational Inequalities in the Czech Republic: Resources, Data and Findings. Pp 139-158 in Heinrich Best & Agnieszka Wenninger (eds): Landmark 1989. Central and Eastern European societies twenty years after system change. Berlin: LIT Verlag, 2010.
 • Straková, J. Postoje českých učitelů k hlavním prioritám vzdělávací politiky. Pp. 167-175 in Váňová, R., Krykorková, H. (ed.) Učitel v současné škole. Praha: FF UK, 2010.
 • Straková, J. Veselý, V. Vzdělanostní nerovnosti a jejich řešení z pohledu aktérů. Pp. 403-421 In Matějů, P., Straková, J., Veselý, A.(Eds.) 2010. Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Slon: Praha. ISBN:978-80-7419-032-2
 • Straková, J., Veselý, A., Matějů, P. Doporučení pro vzdělávací politiku. Pp. 422-457 In Matějů, P., Straková, J., Veselý, A.(Eds.) 2010. Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Slon: Praha. ISBN:978-80-7419-032-2
 • Straková, J. 2012. Early tracking in the Czech Education System. Pp. 181-206 In Pop, D. (Ed.) Education Policy and Equal Education Opportunities. Open Society Foundations: New York. ISBN:978-1936133512.

Studie v mezinárodních a zahraničních časopisech

 • Straková, J., Tomášek, V., Willms, J., D.: Educational Inequalities in the Czech Republic. Prospects, vol. XXXVI, no. 4, December 2006, pp. 517 – 528.
 • Straková, J. Nedostatky českého vzdělávacího systému z pohledu mezinárodních šetření. Pedagogické spektrum 1/2008, 89-102.
 • Straková, J. The Impact of the Structure of the Education System on the Development of Educational Inequalities in the Czech Republic. In: Sociologický časopis/Czech Sociological review. Vol.43, Number 3, June 2007, pp.589-609.
 • Straková, J. 2010. Development of achievement disparities in Czech primary and secondary education. Journal for Educational Research Online/ Journal für Bildungsforschung Online, Volume 2, No. 1, pp 53-71.
 • Straková, J., Simonová, J. (2013): Assessment in the school systems of the Czech Republic, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, DOI:10.1080/0969594X.2013.787970,http://dx.doi.org/10.1080/0969594X.2013.787970
 • Straková, J. (2015). Strong vocational education – a safe way to the labour market? A case study of the Czech Republic, Educational Research, 57:2, 168-181.
 • Münich, D., Matějů, P., Straková, J., Smith, M., L. (2016). Structural embeddedness of students’ professional expectations: the Czech Republic and Taiwan in comparative perspective. Compare: A Journal of Comparative and International Education, DOI: 10.10 80/03057925.2017.1377059.
 • Straková, J., Greger, D.,  Soukup, P. (2017). Factors affecting the transition of fifth graders to the academic track in the Czech Republic. International Studies in Sociology of Education, 26:2.
 • Straková, J., Simonová, J., Greger, D. 2018. Improving mathematics results: does teachers’ academic optimism matter? A study of lower secondary schools. School Effectiveness and School Improvement, 29, 3, 446-463.

Studie v recenzovaných časopisech domácích

 • Straková, J., & Veselý, A. (2015). Mezinárodní výzkum kompetencí dospělých PIAAC: hlavní zjištění a implikace pro vzdělávací politiku. Pedagogická orientace, 25(4), 509-527.
 • Potužníková, J., Straková, J.: Rozdíly ve vědomostech a dovednostech českých chlapců a děvčat na základě zjištění mezinárodních výzkumů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2006, Vol. 42, No. 4: 701-717.
 • Straková, J. Kurikulární reforma z pohledu šetření Kalibro. Pedagogika. 1, 21-36, 2007.
 • Basl, J., Straková, J., Veselý, A. 2009. Rozvoj občanské společnosti a demokracie pohledem mladých Čechů. Pedagogika roč. LIX, No.4, pp. 51-65.
 • Straková, J. 2010. Vzdělávací politika a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání v ČR. Orbis Scholae. ORBIS SCHOLAE, 2009, roč. 3, č. 3, s. 103-118, ISSN 1802-4637, pp. 103-118
 • Straková, J. 2010. Dopad diferenciace vzdělávacích příležitostí v povinném vzdělávání na vývoj nerovností ve výsledcích žáků v ČR po roce 2000. Pedagogika, LX (2), 20-36.
 • Straková, J. 2010. Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 46,2.
 • Straková, J. 2010. Pedagogické činnosti českých učitelů v mezinárodním srovnání. Pedagogika LX, pp. 81-96.
 • Straková, J. 2010. Postoje společnosti ke vzdělávání a jejich vývoj v čase, Studia Paedagogica 15, 2.
 • Straková, J., Tomášek, V. (2013). Měření vědomostí a dovedností romských žáků v rámci šetření PISA. Pedagogika 01 / 2013, pp. 41-53.
 • Straková, J., Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis scholae, roč. 7. č.3, pp. 73-85.
 • Straková, J., Spilková, V., Friedleandaerová, H., Hanzák, T., Simonová, J. (2013). Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání. Orbis Scholae, roč. 7. č.1, pp. 79-100.
 • Straková, J. Simonová, J. (2013). Vliv navštěvované střední školy na občanské postoje středoškoláků v ČR, roč.7, č.3, pp 27-47.
 • Straková, J., Spilková, V., Friedlaenderová, H., Hanzák, T., Simonová, J. (2014). Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika 1/2014: 34-65.
 • Chvál, M., Straková, J. (2014). Možnosti měření kompetencí k učení – aplikace finského nástroje v českém prostředí. Pedagogika 3/2014, 307-326.
 • Straková, J., Veselý, A. (2015). Mezinárodní výzkum kompetencí dospělých PIAAC: hlavní zjištění a implikace pro vzdělávací politiku. Pedagogická Orientace, 25, 4, 509-527.
 • Straková, J., Simonová, J. (2015). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 51 (4): 587-606.
 • Straková, J., Simonová, J. (2015). Beliefs of Czech Teachers as a Prerequisite for Effective Teaching, Studia paedagogica, 4/20, 53-70
 • Dvořák, D., Straková, J. (2016). Konkurence mezi školami a výsledky žáků v České republice: pohled zblízka na šetření PISA 2012. Pedagogika, 66, 2, 206–229.
 • Simonová, J., Potužníková, E., Straková, J. 2017. Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11 (1), 71-91.
 • Straková, J., Simonová, J., Greger, D. 2017. Ověření konceptu akademického optimismu na českých školách druhého stupně povinného vzdělávání. Pedagogická orientace, 2017, 27 (3), 379-418.
 • Straková, J., Simonová, J., Greger, D.. 2018. Vliv postojů učitelů na výsledky žáků. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (5): 727-748.
Výzkumné projekty

Koordinace české implementace mezinárodních projektů

 • IEA Reading literacy study 1995
 • IEA Third International and science Study 1995
 • IEA Second International Technology in Education Study 1998
 • IEA TIMSS-R Videostudy 1999
 • OECD Programme for International Student Assessment 2000
 • OECD Programme for Assessment of Adult Competencies 2011
 • OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes 2011
 • OECD Overcoming School Failure 2011

Národní projekty

 • PISA-L 2003 – 2007, SocÚ AV
 • Studium na VŠ 2004, SocÚ AV
 • Dopady programu osobnostní a sociální výchovy „Dokážu to?“ na klima škol a kompetence žáků. 2004, AISIS
 • Evaluace naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání 2008-2010, MŠMT
 • Výzkum přesvědčení českých učitelů 2010-2011, PedF UK
 • Faktory ovlivňující kognitivní a nekognitivní výsledky žáků ve středním odborném vzdělávání 2018 – 2020, Grantová agentura České republiky
Vyučované kurzy

FF UK

 • Metodologie pedagogiky
 • Srovnávací pedagogika
 • Vzdělanostní nerovnosti
 • Český vzdělávací systém v mezinárodním srovnání

PedF UK

 • Sociologie vzdělávání
 • Výuka v kurzu srovnávací pedagogiky pro učitelství 1. stupně
 • Výuka v kurzu pro studenty programu Erasmus Quality in Education
Ocenění