Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.

Jaroslala Simonová

Email: jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106
Telefon: 221 900 527
Konzultace: úterý 9-11 hod., dle dohody e-mailem

 

Vzdělání
 • 2012 – 2015
  Doktorské studium, obor Pedagogika
  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
  Název disertační práce: Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání
 • 1987 – 1992 
  Magisterské studium, obor Speciální biologie a ekologie
  Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Zaměstnání
 • 2017 – dosud
  specialista tvorby školních metodik, koordinátor spolupráce
  Česká školní inspekce
 • 2014 – dosud
  vědecký pracovník
  Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2012 – 2014
  OSVČ – poradenská činnost a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • 2011 – 2012
  interní odborný pracovník
  Česká školní inspekce
 • 2010 – 2011
  interní odborný pracovník
  Ústav pro informace ve vzdělávání
 • 2010 – 2011
  výzkumný pracovník
  www.scio.cz, s.r.o.
 • 2009 – 2010
  referentka státní správy
  MŠMT, odbor analyticko-koncepční
 • 2006 – 2008
  koordinátorka projektu financovaného z ESF „Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství“
  SKAV, o. s.
 • 2004 – 2005
  učitelka
  Integrovaná střední škola Stanislava Kubra ve Středoklukách
 • 2001– 2004, 2007
  OSVČ – poradenská činnost
 • 1992 – 1993
  asistentka na katedře hydrobiologie a parazitologie
  PřF UK Praha
Publikace

Články v recenzovaném periodiku

Indexované ve WOS

Indexované ve Scopus

 • Strakova, J., & Simonová, J. (2013). Assessment in the school systems of the Czech Republic. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, 20(4), 470-490. http://doi.org/10.1080/0969594X.2013.787970
 • Straková, J., & Simonová, J. (2013). Vliv navštěvované střední školy na občanské postoje středoškoláků v ČR. [Impact of attended track on civic attitudes of secondary school students in the Czech Republic].Orbis scholae, 7(3), 27–47.
 • Straková, J., Spilková, V., Simonová, J., Friedlaenderová, H., & Hanzák, T. (2013). Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání. [Opinions of basic school teachers on the changes in school education]. Orbis scholae, 7(1), 79–100.

Ostatní

 • Simonová, J. (2017). Charakteristiky dobré základní školy z pohledu rodičů. Pedagogická orientace, 27(1), 136–159. http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2017-1-136
 • Simonová, J. (2015). Postoje rodičů k volbě základní školy. Studia paedagogica, 20(3), 69–88. http://doi.org/10.5817/SP2015-3-5
 • Straková, J., & Simonová, J. (2015). Beliefs of Czech Teachers as a Prerequisite for Effective Teaching. Studia paedagogica, 20(4), 53–70. http://doi.org/10.5817/SP2015-4-4
 • Straková, J., Spilková, V., Friedlaenderová, H., Hanzák, T., & Simonová, J. (2014). Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika, 64(1), 34–65.

Editované monografie

 • Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Spravedlivý start – vyrovnávání šancí na vstupu do povinného vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Kapitoly v monografiích

 • Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Poznatky o pedagogických přesvědčeních českých učitelů. In Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Eds.), Spravedlivý start – vyrovnávání šancí na vstupu do povinného vzdělávání  (s. 136–152). Praha: Pedagogická fakulta UK.
 • Simonová, J. (2015). Postoje rodičů k volbě základní školy. In Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Eds.), Spravedlivý start – vyrovnávání šancí na vstupu do povinného vzdělávání  (s. 121–135). Praha: Pedagogická fakulta UK.
 • Straková, J., & Simonová, J. (2015). Výběr základní školy v ČR a faktory, které jej ovlivňují. In Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Eds.), Spravedlivý start – vyrovnávání šancí na vstupu do povinného vzdělávání  (s. 106–120). Praha: Pedagogická fakulta UK.
 • Veselý, A., & Simonová, J. (2010). Strategické řízení vzdělávací politiky v České republice – příklad Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha). In Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky (s. 153–174). Praha: Matfyzpress.

Články v recenzovaných sbornících

 • Simonová, J. (2013). Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání. In V. Laufková, H. Moraová, & T. Medřická (Eds.), Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech: recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 20. května 2013 v Praze (s. 87–92). Praha: PedF UK.

Recenze

 • Simonová, J. (2013). Swift, A. How Not to be a Hypocrite: School Choice for the Morally Perplexed Parent. Routledge, 2003, 208 s. – recenze. Orbis scholae 7(3), 163–165.

Jiné

 • Straková, J., Simonová, J. & Polechová, P. (2011). Overcoming School Failure: Policies that Work. Praha: ÚIV. Dostupné z: http://www.oecd.org/dataoecd/60/62/48631810.pdf
 • Straková, J., Greger, D., Kalous, J., Košťálová, H., Polechová, P., Simonová, J., et al. (2010). Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání [Online]. Praha: MŠMT. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/A_BK_230609/AV_evaluace_BK.pdf
 • Botlík, O., Hausenblas, O., Roupec, P., Simonová, J., & Straková, J. (2006). Na cestě ke znalostní společnosti: Část druhá: Jak dál?? Praha: Institut pro sociální a ekonomické analýzy.
 • Simonová, J., & Straková, J. (2005). Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy. Praha: SKAV, o.s.
 • Straková, J., & Simonová, J. (2005). Rizikové kroky vzdělávací politiky v oblasti evaluace. Praha: SKAV, o.s.
Účast na projektech
 • 2018 – 2020
  Faktory ovlivňující kognitivní a nekognitivní výsledky žáků ve středním odborném vzdělávání. Úloha pocitu akademické marnosti a kultury školy (č. 18-19056S)
  financováno Grantovou agenturou České republiky
  hlavní řešitelka: Jana Straková
 • 2012 – dosud
  The relationships between skills, schooling and labor market outcomes: A longitudial study (No. P402/12/G130)
  CLoSE – Czech longitudial study in education
  tým tří institucí – Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, ÚVRV a Národní vzdělávací fond
  financováno Grantovou agenturou České republiky
  hlavní řešitel: Jan Švejnar
 • 2012 – 2013
  Přechod mezi preprimárním a primárním vzděláváním – studium faktorů ovlivňujících volbu vzdělávací dráhy (6388/2013)
  financováno GA UK
  hlavní řešitelka
 • 2011
  Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes Overcoming School Failure: Policies that Work
  Projekt OECD
  Hlavní řešitelka: Jana Straková
Prezentace na konferencích
 • Straková, J., Simonová, J., & Greger, D. (2016). Academic optimism: a characteristic of individual teachers or faculty? Presented at the EARLI SIGs 18&23 Joint Conference (September 28–30). Oslo, Norway.
 • Greger, D., Straková, J., & Simonová, J. (2016). Přesvědčení českých učitelů jako prediktor výsledků žáků v textech. Prezentováno na 24. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu (15. – 16. září). České Budějovice, Česká republika.
 • Hoidn, S., Simonová, S & Straková, J. (2016). Czech teachers’ beliefs and their students’ educational outcomes: Evidence from the Czech Republic in light of international education research. Presented at the Annual Conference of the Swiss Society for Research in Education (SSRE) (June 29–01 July). Lausanne, Switzerland.
 • Simonová, J., Straková, J., & Greger, D. (2016). Na čem v základní škole nejvíce záleží? Žádoucí charakteristiky školy z pohledu rodičů s různým socioekonomickým zázemím. Prezentováno na 24. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu (15. – 16. září). České Budějovice, Česká republika.
 • Straková, J., & Simonová, J. (2016). Impact of teacher academic optimism on achievement of Czech lower secondary students. Presented at the European Conference on Educational Research (August 22–26). Dublin, Ireland.
 • Straková, J., Simonová, J., & Greger, D. (2016). Měření akademického optimismu u českých učitelů. Prezentováno na 24. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu (15. – 16. září). České Budějovice, Česká republika.
 • Simonová, J. (2015). Role emocí v rozhodování rodičů o výběru základní školy. Prezentováno na 23. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu (16. – 18. září). Plzeň, Česká republika.
 • Simonová, J. (2014). Role expertů při rozhodování o volbě primární školy. Prezentováno na 21. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu (16. – 17. září). Ústí nad Labem, Česká republika.
 • Simonová, J. (2014). Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ. Prezentováno na 22. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu (8. – 10. září). Olomouc, Česká republika.
 • Simonová, J., & Svobodová, Z. (2014). Přechod mezi preprimárním a primárním vzděláváním – koncepce projektu. Prezentováno na 21. ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu (16. – 17. září). Ústí nad Labem, Česká republika.
 • Simonová, J., & Svobodová, Z. (2014). The role of emotions in parental primary school choice. Presented at the International Conference – How Education Systems Shape Educational Inequalities (July 2–4). Luxembourg, Luxembourg.
 • Straková, J., & Simonová, J. (2014). Mechanisms of school choice at the primary level – findings from the Czech Longitudinal Study in Education. Presented at the European Conference on Educational Research (September 1–5), Porto, Portugal.
 • Straková, J., & Simonová, J. (2013). Impact of track attended on civic attitudes of secondary school students in the Czech Republic. Presented at the 5th IEA International Research Conference (June 26–28), Singapore, Republic of Singapore.
Ocenění