Doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

pert_urbanek

Email: petr.urbanek@tul.cz, petr.urbanek@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 208
Telefon: 221 900 529
Konzultace: Po individuální domluvě
Zaměření vědecké činnosti
 • Pedeutologie
 • Klima učitelských sborů, klima školy
 • Teorie učitelské profese
 • Obecná didaktika
 • Vzdělávací politika
 • Metodologie pedagogického výzkumu
Vzdělání
 • 2006 – habilitace v oboru Pedagogika
  PF UP Olomouc – doc.
  Téma habilitační práce: Vybrané problémy učitelské profese / aktuální analýza
 • 1998 – doktorát (pedagogika)
  PedF UK Praha – Dr.
 • 1987 – rigorozní zkoušky
  PF Hr. Králové – PaedDr.
 • 1980
  Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
Zaměstnání
 • 2006 – dosud
  vědecký pracovník ÚVRV PedF UK
 • 2006 – dosud
  docent KPP PedF TU v Liberci
 • 1992 – 2006
  odborný asistent PedF TU v Liberci
 • 1990 – 1992
  zástupce ředitele ZŠ
 • 1980 – 1990
  učitel ZŠ
Významné aktivity a funkce
 • Členství ve vědeckých společnostech
  • Česká pedagogická společnost (člen)
  • Česká asociace pedagogického výzkumu (od roku 2008 předseda)
  • Člen Vědecké rady FP TU v Liberci
  • Člen Vědecká rady PedF UP v Olomouci
  • Člen Oborové rady doktorského studijního programu Pedagogika (PedF UP Olomouc)
  • Člen redakční rady časopisu Pedagogická orientace
  • Člen Akademického senátu TU v Liberci 
Publikace
 • Urbánek, P. (2007). Klima učitelského sboru ZŠ a jeho hodnocení ředitelem školy. In: Sborník příspěvků 15. konference ČAPV, [CD-ROM]. České Budějovice : PedF JČU.
 • Holz, O., Urbánek, P. (2007). Enseignants allemands, enseignants tchèques de la zona frontalière. Une analyse comparative sur leur perception de la profession d´enseignant. In: Breugnot, J. (éd.): Les espaces frontaliers. Laboratoires de la citoyenneté européenne. Transversales, Vol. 22, Bern: Peter Lang 2007, 55 – 64.
 • Nišponská, M., Urbánek, P. (2007). Analýza klimatu učitelských sborů ZŠ: kvalitativní sonda. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: PedF JČU, s. 101-108.
 • Urbánek, P. (2007). Učitel v českých podmínkách: máme šanci? In: Vzděláním překonat bariéry. 8. výroční konference Česko-německého diskusního fóra v Liberci. Praha : ÚMV, s. 51-57.
 • Marková, K., Urbánek, P. (2008). Praktická příprava učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů: realita, problémy a perspektivy. In: Vašutová, J. a kol. Vzděláváme budoucí učitele. Nové přístupy k pedagogicko-psychologické přípravě studentů učitelství. Praha: Portál, s. 79-110.
 • Urbánek, P. (2008). Pedagogický výzkum: opora v profesionalizaci učitelského vzdělávání? In:  Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava : PedF OU 2008, s. 29-38.
 • Urbánek, P. (2008). Klima učitelského sboru v případové studii základní školy. Orbis scholae, 2(3), s. 87-106.
 • Nišponská, M., Urbánek, P. (2008). Narativní interpretace výzkumu klimatu učitelských sborů ZŠ ve světle systemických souvislostí. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 131 – 139.
 • Urbánek, P. (2008). Jak poznat a pochopit klima své třídy? In: Starý, K. a kol. Pedagogika ve škole. Praha : Portál, s. 71-93.
 • Urbánek, P., Wernerová, J. (2008). Studenti učitelství a jejich vnímání realizace kurikulární reformy v základních školách. In: Franiok, P., Knotová, D. (ed.) Učitel a žák v současné škole. Brno: PF MU, s. 218-225.
 • Urbánek, P. (2008). Problematika interpretace výsledků šetření klimatu učitelských sborů ZŠ. In: Klíma školy 21. storočia. Banská Bystrica: PedF UMB, s. 179-182.
 • Urbánek, P. (2009). Pracovní zátěž a podmínky práce učitelů. In: Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 402 – 407.
 • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., Walterová, E. (2010). Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha : Karolinum.
 • Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M. (2010). Malá škola: případová studie vzdělávání. Pedagogická orientace, 20 (3), s. 5-23.
 • Urbánek, P., Kiryková, S. (2010). Multikulturelle Aktivitäten von Lehramtsstudenten. In: Holz, O., Shelton, F. (Hrsg.) Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, Band 150, S. 165-169.
 • Vašutová, J., Urbánek, P. (2010). Učitel v současné základní škole: hledání mezi změnou a stabilitou. Orbis scholae, 4(3), s. 79-91.
 • Urbánek, P. (2011). Změny v sociálním klimatu učitelských sborů. In: Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků 18. konference ČAPV. Liberec: TU v Liberci [CD-ROM].
 • Wernerová, J., Urbánek, P. (2011). Proměny v základních školách: K realizaci kurikulární reformy.  In: Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků 18. konference ČAPV. Liberec: TU v Liberci [CD-ROM].
 • Urbánek, P. (2011). Učitelské sbory základních škol: dvě odlišné profesní subkultury? In: Walterová, E. et al. Dva světy základní školy. Úskalí přechodu mezi prvním a druhým stupněm. Praha: Karolinum, s. 269-294.
 • Urbánek, P., Votočková, M., Wernerová, J. (2011). K metodologii zjišťování podmínek práce učitele. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 19. konference ČAPV. Brno: MU.
Účast na projektech
 • Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, spoluřešitel, 2006-2011.
 • GAČR, spoluřešitel: Proměny české školy: longitudinální studie změny instituce v podmínkách vzdělávací reformy (2012-2014).
 • Zkvalitnění pedagogicko-psychologické přípravy budoucích učitelů PEDPSY v programu ESF OP RLZ.
 • INOSKOP 
Vyučované kurzy
 • Obecná didaktika
 • Metodologie pedagogického výzkumu
 • Metodologický kurz pro doktorské studium