PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.

Veronika Laufková

Email: veronika.laufkova@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106
Telefon: 221 900 526
221 900 527
Konzultace: dle individuální domluvy

 

Vzdělání
 • 2012 – 2016
  Doktorský studijní program, obor Pedagogika

  Pedagogická fakulta UK, Praha
  téma disertační práce: Formativní hodnocení
 • 2013 – únor
  Rigorózní řízení na Katedře české literatury, titul PhDr.

  Pedagogická fakulta UK, Praha.
 • 2011–2012
  Magisterské studium, studijní program: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy, studijní obor: Český jazyk – základy společenských věd
  Pedagogická fakulta UK, Praha
  téma diplomové práce: Prostor Zakarpatska v české literatuře
 • 2007–2010
  Bakalářské studium, studijní program: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
  Pedagogická fakulta UK, Praha
  téma bakalářské práce: Postava Josefa Švejka
Vyučované předměty
 • Literatura pro děti I, II
 • Literatura pro děti a média
 • Vybraná témata z knihovnictví
 • Přehled francouzské literatury pro děti a mládež (spoluúčast na výuce)
  (garantem Katedra české literatury)
 • Školní hodnocení žáků (garantem Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání)
Vedené kvalifikační práce

Bakalářské práce

 • Lomáková, Iveta. (2016). Využití beztextové obrázkové knihy, tzv. wimmelbuch, k rozvoji čtenářské pregramotnosti. Obhájeno na ÚVRV 12. 9. 2016. Klasifikováno známkou výborně.

Diplomové práce

 • Bysterská, Kateřina. (2017). Role rodičů v rozvoji čtenářské pregramotnosti. Obhájeno na KPPg UK 30. 5. 2017. Klasifikováno známkou výborně.
 • Kubecová, Markéta. (2017). Co čteme dětem předškolního věku doma a v mateřské škole. Obhájeno na KPPg UK 30. 5. 2017. Klasifikováno známkou výborně.
 • Veselá, Veronika. (2017). Práce s pohádkou v mateřské škole: Pohádka o perníkové chaloupce. Obhájeno na KPPg UK 30. 5. 2017. Klasifikováno známkou výborně.
 • Zyklová, Petra. (2017). „Co se děje pod zemí“ aneb Projekt na rozvoj souvislého vyjadřování a podporu porozumění předčítanému textu dětí předškolního věku. Obhájeno na KPPg UK 30. 5. 2017. Klasifikováno známkou výborně.
 • Dudková, Dominika. (2016). Podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti v mateřské škole prostřednictvím moderních autorských pohádek. Obhájeno na UK 23. 5. 2016. Klasifikováno známkou výborně.
 • Rybárová, Eva. (2016). Čtenářské strategie jako podpora porozumění předčítanému textu u dětí předškolního věku. Obhájeno na KPPg UK 23. 5. 2016. Klasifikováno známkou výborně.
 • Vohralíková, Zuzana. (2016). Čtenářský koutek a jeho role v rozvoji čtenářské pregramotnosti. Obhájeno na KPPg UK 23. 5. 2016. Klasifikováno známkou výborně.
 • Sedláčková, Magdaléna. (2016). Dílna čtení v mateřské škole jako podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti. Obhájeno na KPPg UK 14. 9. 2016. Klasifikováno známkou výborně.
Další aktivity
 • Kolegium děkana prof. Michala Nedělky (2016-dosud)
 • Kolegium děkanky prof. Radky Wildové (2015-2016)
 • Člen výkonné redakce časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání
 • Člen výkonné redakce časopisu Orbis Scholae
 • Člen Akademického senátu PedF UK za černou kurii (2010–2014)
 • Stipendijní komise PedF UK
 • Komise pro hodnocení výuky studenty PedF UK
 • Disciplinární komise PedF UK
 • Komise pro PR PedF UK
 • Koncepční skupina pro inovaci a akreditaci studijních programů PedF UK
 • Spolueditorka (s K. Starým) monotematického čísla časopisu Orbis Schoale 3/2015 (Porozumění textu ve škole)
 • Člen České asociace pedagogického výzkumu a České pedagogické společnosti
Publikace

Monografie (spoluautorství)

 • Starý, K., Laufková, V., Novotná, K., Stará, J., Šťastný, V., & Svobodová, Z. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál.

Články v recenzovaném časopise

 • Laufková, V. (2017). Formativní hodnocení v praxi základní školy. Pedagogika, 67(2), 104–124.  DOI: 10.14712/23362189.2017.000
 • Laufková, V. (2017). Formativní hodnocení v zahraničí a České republice. E-pedagogium, 1, 89–99.
 • Laufková, V., Ronková, J. (2017). Čtenařská gramotnost v pojetí projektu ELINET. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 1(1), 87-101.
 • Laufková, V. & Novotná, K. (2014). Školní hodnocení z pohledu žáků. Orbis Scholae, 8(1), 111 –127.
  Článek oceněn Českou asociací pedagogogického výzkumu v kategorii junior cenou za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii článek.
 • Laufková, V. & Starý, K. (2014-2015). Problémy žáků 6. ročníku při interpretaci literárního textu. Český jazyk a literatura, 65(5), 235–240.
 • Starý, K., & Laufková, V. (2015). Kde žáci v polovině základního vzdělávání selhávají při porozumění čtenému polemickému textu. Pedagogika, 65(4), 392–412.
  Článek oceněn Českou asociací pedagogogického výzkumu cenou za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii článek.
 • Ronková, J., & Laufková, V. (2016). Deklarace práv na čtenářskou gramotnost. International Journal on Language, Literature and Culture in Education, (3), 85-98.
 • Novotná, K. & Krabsová, V. (2013). Formativní hodnocení: případová studie. Pedagogika, 63(3), 355–371.

Články ve sborníku

 • Laufková, V. (2014). Formativní hodnocení z pohledu žáků druhého stupně. In Sborník příspěvků XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti [CD-ROM]. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.
 • Krabsová, V. & Novotná, K. (2014). Čtenářská gramotnost v současných RVP. In O. Dymokurský & T. Kasper (Eds.), Vybrané praktické aspekty kurikulární reformy v českém vzdělávání (s. 117-131). Brno: Česká pedagogická společnost.
 • Laufková, V. (2013). Metodologické přístupy k výzkumu formativního hodnocení žáků. In V. Laufková, H. Moraová & T. Medřická (Eds.) Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech. Recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 20. května 2013 v Praze, s. 28–38. Praha: PedF UK.
 • Krabsová, V. (2013). Šťastná to žena! aneb Jak (ne)čteme Babičku. Usta ad Albim BOHEMICA, 13(1), 91–103.
 • Krabsová, V. (2010). Postava Josefa Švejka. In Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě, s. 107–116. Brno: Tribun EU.

Kapitola v knize

 • Krabsová, V. (2012). Analýza maturitního didaktického testu z českého jazyka a literatury. In R. Wildová et al. Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole, 114–134. Praha: PedF UK.

Jiné

 • Starý, K. et al. (2012). Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti pro druhý stupeň základního vzdělávání. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu PISA 2009. Praha: ČŠI, 2012.
 • Krabsová, V. (2013). Souhlásky pravopisně tvrdé a pravopisně měkké. In Vzdělávání dětí s poruchami učení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe.
 • Krabsová, V. (2012). Čteme s porozuměním: Babička, děda a počítač. In Vzdělávání dětí s poruchami učení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe.
 • Krabsová, V. (2012). Ukrajinská pohádka. In Vzdělávání dětí s poruchami učení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe.
 • Krabsová, V. (2012). Slavíme Vánoce s dětmi z Vietnamu. In Vzdělávání dětí s poruchami učení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe.
 • Krabsová, V. (2012). Kdo je Švejk? (se zaměřením na kriteriální hodnocení). In Recepty na zajímavé hodiny českého jazyka. Praha: Raabe.
 • Krabsová, V. (2012). Upovídaný Švejk aneb Vyjadřujeme se jasně, výstižně a srozumitelně (se zaměřením na sebehodnocení). In Recepty na zajímavé hodiny českého jazyka. Praha: Raabe.
 • Starý, K., Mandíková, D., Laufková, V., Jirotková, D., Houfková, J., Hejný, M. a Dvořák, D. (2014). Úlohy pro rozvoj dovedností. Metodická příručka pro učitele základních škol a víceletých gymnázií. Praha: ČŠI.
 • Krabsová, V. & Wacková, J. (2014). Nácvik čtení – SPU. Praktické materiály pro výuku žáků s SPU na 1. stupni ZŠ. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
 • Hejný, M. et al. (2013). Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. Praha: ČŠI.

Recenze

 • Marshall, B. Testing English. Formative and Summative Approaches to English Assessment. Orbis scholae, 7(1), 2013.
 • Ježková, V., & Trasbergová, K. Školní vzdělávání v Estonsku. Forum, 29, 2015, 60.

Zprávy z cest

 • Laufková, V., Šťastný, V. & Boušková, M. (2014). European Conference of Educational Research 2014, Emerging Researchers´ Conference: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe. Porto, 1.-2. 9. 2014. Orbis scholae, 8(3).
 • Starý, K., Stará, J., & Laufková, V. (2015). XIV. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků. Orbis Schoale, 9(1), 177–180.

Příspěvky na domácích i zahraničních konferencích

 • VIII. studentská vědecká bohemistická konference Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě (Brandýs nad Labem, 2010)
  Příspěvek: Postava Josefa Švejka
 • Mezinárodní konference PedF UK Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy (Praha, 2011)
  Příspěvek: Analýza didaktického testu (v základní obtížnosti) z Českého jazyka a literatury z hlediska čtenářské gramotnosti a jeho porovnání s testovými úlohami použitými ve výzkumu PISA
 • Bohemistická konference 2013 Škola, jazyk a literatura 2012–2013 (Ústí nad Labem, UJEP, únor 2013)
  Příspěvek: Šťastná to žena! Jak (ne)čteme Babičku.
 • Konference ČPdS 2013 Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskuzi (březen 2013, Liberec)
  Příspěvek: Čtenářská gramotnost v současných RVP (ve spolupráci s K. Novotnou)
 • Doktorská konference ÚTMK 2013 Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech (květen 203, Praha)
  Příspěvek: Metodologické přístupy k výzkumu formativního hodnocení žáků
 • Konference ČAPV 2013 Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti (září 2013, Ústí nad Labem)
  Příspěvek: Formativní hodnocení z pohledu žáků druhého stupně ZŠ
 • Konference ČPdS 2014 Současná škola – „dílna lidskosti“? (březen 2014, Uherský Brod)
  Příspěvek: Jak naučit všechny všemu? Pomůže nám formativní hodnocení?
 • Mezinárodní konference ECER 2014, Emerging Researchers´ Conference: The Past, Present and Future of Educational Research (září 2014, Porto)
  Příspěvek: Formative Assessment in the Czech Republic
 • Konference ČAPV 2014 Pedagogický výzkum. Spojnice mezi teorií a praxí (září 2014, Olomouc)
  Příspěvek 1: Práce s kriterii hodnocení: příklady dobré praxe
  Příspěvek 2: Čtenářská gramotnost českých žáků: kritická místa z pohledu obsahové analýzy žákovských odpovědí
 • Konference s mezinárodní účastí PedF UK, 2014 Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem: Cesty propojení výzkumu a praxe (září 2014, Praha)
  Příspěvek: Kritická místa ve čtenářské gramotnosti a možnosti jejich řešení
 • XIV. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. „Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků.“ (únor 2015, Olomouc)
  Příspěvek s K. Starým: Analýza (ne)porozumění textu
 • XVI. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu (únor 2016, Bratislava)
  Příspěvek: Formativní hodnocení: Vícepřípadová studie
 • Konference ČAPV 2016 „Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu“ (září 2016, České Budějovice)
  Příspěvek 1: Jak žáci a učitelé ZŠ tematizují školní hodnocení? (K. Starý, J. Stará, V. Laufková)
  Příspěvek 2: Vývoj čtenářských dovedností žáků 2. stupně ZŠ (V. Laufková, K. Starý)
 • Konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) (září 2016, Praha, PedF UK)
  Zvaný příspěvek: Projekt ELINET (J. Ronková, V. Laufková)
  Příspěvek: Vybrané čtenářské dovednosti žáků 2. stupně ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií
 • Konference Současné výzvy předškolního vzdělávání (témata: dvouleté děti – inkluze – povinné předškolní vzdělávání) (říjen 2016, Praha, PedF UK)
  Příspěvek: Čtenářská pregramotnost – možnosti a výzvy
Účast na projektech
 • GA ČR – Formativní hodnocení žáků prostřednictvím vzdělávacích cílů – člen řešitelského týmu
 • UNCE – Centrum výzkumu základního vzdělávání (řešitel junior)
 • Analýza čtenářských testů PISA a PIRLS + tvorba čtenářských úloh v rámci projektu ESF Kompetence I, aktivita 4: Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce
 • Fond vzdělávací politiky MŠMT (2014–2015) – Spoluúčast na realizaci projektu financovaného z FVP MŠMT s cílem zkvalitnit přípravu studentů učitelství v oblasti hodnocení učení žáků
 • ELINET (European Literacy Policy Network) – researcher, coordinator