Publikace a výstupy projektu

 

Katedra matematiky a didaktiky matematiky
 • Havlíčková, R., Hříbková, L., Páchová, A. (2015). Slovní úlohy jako kritické místo matematiky 1. stupně základní školy. In Vondrová, N., Rendl, V. a kol. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků (s. 27-132). Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3234-6, 978-80-246-3252-0 (pdf)
 • Vondrová, N., Havlíčková, R. (2015). Konstrukční úlohy v řešeních žáků napříč ročníky základní školy. In Vondrová, N., Rendl, V. a kol. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků (s. 133-180). Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3234-6, 978-80-246-3252-0 (pdf)
 • Vondrová, N., Havlíčková, R., Rendl, M., Žalská J. (2015).  Kritická místa matematiky základní školy: Metodický materiál pro učitele. Praha: PedF UK. 107 stran (e-kniha)
 • Vondrová, N., Rendl, M., Havlíčková, R., Hříbková, L., Páchová, A., Žalská, J. (2015). Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha: Karolinum, 464 s. ISBN 978-80-246-3234-6, ISBN 978-80-246-3252-0 (pdf ).
 • VONDROVÁ, N., NOVOTNÁ, J., TICHÁ, M. (2015). Didaktika matematiky: historie, současnost a perspektivy s důrazem na empirické výzkumy. In Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (s. 93-122). 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2. ISBN 978-80-210-7769-0.
 • VONDROVÁ, N., ŽALSKÁ, J. (2015). Ability to Notice Mathematics Specific Phenomena: What Exactly Do Student Teachers Attend to? Orbis scholae, 9(2), 77-101. ISSN 2336-3177 (Online), ISSN 1802-4637 (Print). (Jsco)

Katedra psychologie
Publikace
 • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Evaluace dlouhodobého programu indikované prevence v pedagogicko – psychologické poradně. Adiktologie. 2014, roč. 2014, č. 1.
 • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Výchovní poradci a jejich situace ve Středočeském kraji. Učitelské noviny. 2014, roč. 2014, č. 31.
 • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku: Sociální kompetence. Praha: Raabe, 2014.
 • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku: Věcné učení. Praha: Raabe, 2014.
 • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Selektivní a indikovaná prevence.In Klinická adiktologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4331-8
 • SMETÁČKOVÁ, I. (2015). Roots of Math in Preschool Play Activities: Gender Still Does Matter. International Journal of Social Science and Humanity, 5 (12), s. 990-997.
 • SMETÁČKOVÁ, I. – NOVOTNÁ, H. – ŠIMEČKVÁ, P. (2014). Žákovská verbální vulgarita o přestávkách a o vyučování. Studia Paedagogica, 19 (3), s. 47-63.
 • SMETÁČKOVÁ, I. – VIKTOROVÁ, I. (2014). Žákovské knížky – neviditelná samozřejmost. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
 • SMETÁČKOVÁ, I. (2014). Domácí příprava v matematice (na pozadí vztahu mezi rodinou a školou). Pedagogika, 44 (2), 212-225.
 • MYŠKOVÁ, L. – SMETÁČKOVÁ, I. – PTÁČEK, R. – ONDER, J. – NOVOTNÁ, H. (2015). Vzdělání u osob se zkušeností s náhradní formou péče v dětství. Pedagogická orientace, 25 (1), s. (zatím neznámé).
 • PTÁČEK, R. – KUŽELOVÁ, H. – SMETÁČKOVÁ, I. (2014). Děti na cestě – vliv forem náhradní péče na vývoj dětí a život dospělých. Interní zpráva z výzkumu. Praha: Národní institut dětí a mládeže, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
 • Smetáčková, I. (2014). Učí se holky a kluci jinak? Postoje budoucích a současných vyučujících k genderovým rozdílům ve školních výkonech. Sborník z konference Škola jako místo setkávání. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy.
 • Smetáčková, I. – Rubín, T. (2014). Vliv fenoménu ohrožení stereotypem na výkony dívek a chlapců v matematice. Sborník z konference SPO 2013.
 • Kolářová, J. – Babanová, A. – Hausenblasová, J. – Krbová, J. – Smetáčková, I. (2014). Volba povolání bez předsudků: Metodika projektového dne pro základní školy. Praha: Gender Studies, o.p.s.
 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G, KUCHARSKÁ, A,  (in press). Porozumění čtenému a jeho prekurzory- dílčí studie. In.  KUCHARSKÁ, A,  SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. SOTÁKOVÁ, H.  ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P. RICHTEROVÁ, E. (2014). Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu Pedagogická fakulta UK v Praze.
 • KUCHARSKÁ, A,  SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. SOTÁKOVÁ, H.  ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P. RICHTEROVÁ, E. (2014). Porozumění čtenému I. – Typický vývoj porozumění čtenému – východiska, témata, zdroje, kritická analýz a návrh výzkumu  Pedagogická fakula UK v Praze.
 • CARAVOLAS, M.,LERVAG, A., DEFIOR, S., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., HULME, CH. (2013). Different Patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent ortographies. Psychological Science,  24, 8,  1398-1407.
 • CARAVOLAS, M.,LERVAG, A., MOUSIKOU, P., EFRIM, C., LITAVSKÝ, M., ONOCHIE-QUANTILLAS, E., SALAS, N., SCHOFFELOVA, M., DEFIOR, S., MIKULAJOVA, M., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., HULME, CH. Common Patterns of Prediction of Literacy Development in Different Alphabetic Orthographies. Psychological Science, 23 (5), DOI 10.1177/0956797611434536 (IF = 4,699)
 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., KUCHARSKÁ, A. (2012) Čtenářská gramotnost- předpoklady rozvoje počáteční gramotnosti.Pedagogika 62 (1-2),1-9.
 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G, KUCHARSKÁ, A,  (in press). Porozumění čtenému a jeho prekurzory- dílčí studie. In.  KUCHARSKÁ, A,  SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. SOTÁKOVÁ, H.  ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P. RICHTEROVÁ, E. (2014). Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu Pedagogická fakulta UK v Praze.
 • KUCHARSKÁ, A.; ŠPAČKOVÁ, K. Foreign language aptitude of Czech pupils with specific learning disabilities. Education and Science without borders, 2014, vol. 5, no. 9, p.105-110.
 • SOTÁKOVÁ, H., ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P., RICHTEROVÁ, E., KUCHARSKÁ, A., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Porozumění čtenému II. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – východiska, témata, zdroje – kritická analýza a návrh výzkumu. Praha: PedfUK, 2014.
 • ŠPAČKOVÁ, K., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G, KUCHARSKÁ, A,  (in press). Vývojová dynamika čtení. In.  KUCHARSKÁ, A,  SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. SOTÁKOVÁ, H.  ŠPAČKOVÁ, K., PRESSLEROVÁ, P. RICHTEROVÁ, E.). Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2015.
Konference a referáty
 • Veronika Pavlas Martanová: Vztah dětí s ADHD ke škole a role rodiče v tomto vztahu. PPRCH konference, Praha 2014.
 • Michal Miovsky, Veronika Martanova and Helena Pacnerova: Pilot testing of 4-level model in 4 regions in the Czech Republic: Is real to implement the National qualification system for professionals in prevention of risk behaviour? EUSPR konference, Lublaň 2015
 • Veronika Pavlas Martanová: Pilotní ověření Čtyřúrovňového modelu vzdělávání v primární prevenci rizikového chování. PPRCH konference, Praha 2015.
 • Veronika Pavlas Martanová: Boys and Girls Plus. PPRCH konference, Praha 2015.
 • British Dyslexia Association 9th interantional conference: poster
  Seidlová Málková, G. Kucharská A., Reading profiles of Czech children across the four beginning years in primary school. British Dyslexia Association 9th International conference, 27.-29. 3. 2014. Guilford, Great Britain. http://bdainternationalconference.org/page/poster-information
 • Mezinárodní konference “Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem” (přednáška v plénu):
  Seidlová Málková,G. (2014) Odlišnosti vývoje počátečního čtení v jazycích s konzistentní a nekonzistentní ortografií – Patterns of growth in Reading in Consistent and Inconsistent Orthographies. 25. 9. 2014, Praha konference “Počáteční čtení: Čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) / “Initial reading: I read and become a reader” (The ways of linking research and practice)” http://old.pedf.cuni.cz/index.php?menu=988
 • Mezinárodní konference projektu SILE International Symposium on Educational Literacy- http://www.sile2015.org/
  Seidlová Málková G., Kucharská, A.: Reading comprehension profiles of Czech children across the four beginning grades of primary school. International symposium on Educational Literacy. Jouvence Orford, Canada. Oral presented.
 • KUCHARSKÁ, A.; ŠPAČKOVÁ, K. Early literacy development and its variability in children at risk of learning disability. British Dyslexia Association 9th International Conference. 29.březen 2014, Guilford, Velká Británie. Poster.
 • ŠPAČKOVÁ, K. Porozumění čtenému u dětí se specifickými poruchami učení. Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe) 25. Září 2014, Praha. Ústní prezentace
 • ŠPAČKOVÁ, K.; KUCHARSKÁ, A. Reading comprehension skills of Czech dyslexic children. International symposium on educational literacy(SILE/ISEL). 25.srpna, Québec, Kanada. Ústní prezentace
 • KUCHARSKÁ, A.; ŠPAČKOVÁ, K. Measures of comprehension for Czech 1st to 4 th grade pupils International symposium on educational literacy(SILE/ISEL). 25.srpna, Québec, Kanada. Ústní prezentace

Katedra českého jazyka a literatury
Publikace
 • SOJKA, Pavel. Konkurence spisovných koncovek ve 3. os. pl. ind. préz. akt. sloves vzoru sází ve zpravodajské rubrice serveru iDNES. Naše řeč. 2015, 98(4): 190-205. ISSN 0027-8203.
 • SOJKA, Pavel. Spisovnost v mluvených projevech na 2. stupni základních škol. Český jazyk a literatura. 2015, 65(3): 120-125. ISSN 0009-0786.
 • SOJKA, Pavel. O francouzském slovese limoger. Cizí jazyky: Časopis pro teorii a praxi. 2015, 58(3): 27-33. ISSN 1210-0811.
 • SOJKA, Pavel & JANOVEC, Ladislav. Částice a jazykové mýty. Český jazyk a literatura. 2015, 66(2): 76-83. ISSN 0009-0786.
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Příklad výzkumu žákovských představ v české syntaxe. Pedagogická orientace. 2014, 24(1): 111-127
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Analýza diskurzu ve školské praxi na příkladu z Anglie. Český jazyk a literatura. 2015, 65(4), s. 164-173.
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav Konstruktivismus a jeho didaktické aplikace ve vyučování českého jazyka. Nová čeština doma a ve světě. (v tisku)
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav & SCHNEIDEROVÁ, Soňa Problematika diskurzu jako nové téma pro školní praxi. Český jazyk a literatura. (v tisku)
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav & CHVÁL, Martin. Konstruktivismus jako cesta ke zlepšování výsledků vzdělávání v českém jazyce? Studia paedagogica, 21(1). (v tisku)
Konference
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. 3rd International Symposium and Conferences on Creative Education. Council for Creative Education, 16.–19. 11. 2015, Tampere: Creativity in Language Education.
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav & ŠMEJKALOVÁ, Martina. Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. PedF UP v Olomouci, 15. 10. 2015, Olomouc: Vyjádření přívlastku v učivu 7. ročníku základní školy.
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. PedF UK v Praze, 28.–30. 4. 2015, Praha – Klánovice: Konstruktivismus a jeho didaktické implikace ve výuce českého jazyka.
Referáty
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav. 11. listopadu 2015  PedF UK v Praze: referát na téma Comparative Didactics as a Source for First Language Teaching v rámci řešení visegrádského projektu Teaching of National Languages in V4 Countries, do něhož je KČJ zapojena.
 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav & ŠMEJKALOVÁ, Martina. 19. 6. 2015 PedF MU v Brně: referát na téma Současnost didaktiky českého jazyka u příležitosti publikace monografie Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (autorského kolektivu pod vedením T. Janíka a I. Stuchlíkové).