Nataša Mazáčová

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.


Elektronický kontakt: natasa.mazacova@pedf.cuni.cz

Odborné zaměření: Obecná didaktika, teorie učitelské profese, pedagogická praxe

Monografie, kapitoly v monografiích a statě ve sbornících:

MAZÁČOVÁ, N. Vybrané pedagogické inovace v současné škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008, ISBN 978-80-7290-373-3.

MAZÁČOVÁ, N. Nové pojetí výuky obecné didaktiky. In SPILKOVÁ, V.; VAŠUTOVÁ, J.(eds) Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. 327 s. ISBN 978-80-7290-384-9.

MAZÁČOVÁ, N. Zkušenosti s utvářením didaktických znalostí obsahu u studentů učitelství. In JANÍK, T. a kol. Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido, 2009, ISBN 978-80-7315-176-8

MAZÁČOVÁ, N. Moderní výukové strategie na základní škole – projekt Vzdělání21 In Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Alternativní metody výuky, konané 30. 4. 2010 na Univerzitě Karlově v Praze Přírodovědecké fakultě. Hradec Králové: Gaudeamus 2010, ISBN 978-80-7435-043-6.4

MAZÁČOVÁ, N. Možnosti a meze využití moderních technologií v přípravě učitelů (didaktické aspekty)Possibilities and limitations of usage of modern technology in teacher training (Didactics aspects) In Sborník z vědecké mezinárodní konference Evropské a české vzdělávání,Hradec Králové,21.-25. 3. 2011, ISBN: 978-80-904877-2-7, ETTN: 085-11-11006-03-8

Mazáčová,N.Příprava učitelů a pedagogická praxe v Ruské federaci.In.Bendl,S. a kol. Klinická škola: místo pro výzkum a praktickou přípravu budoucích učitelů.Praha, Univerzita Karlova v Praze,Pedagogická fakulta, 2011,s.365- 385, ISBN 978-80-7290-517-1

MAZÁČOVÁ, N.: Rámec profesních kvalit učitele, InTomková A. a kol. Rámec profesních kvalit učitele, Praha NUV, 2012, ISBN: 978-80-87063-64-4

Mazáčová,N.: The Possibilities for Multicultural Education in the Czech Republic, In Sborník Education as a Dialog in Multicultural Society, Tallin Ülikool University, 2012, Estonsko, s. 49-55, ISSN – 1736-6534,ISBN 978-9949-29-033-8

Mazáčová,N.: Nástroj komplexního hodnocení a sebehodnocení kvality práce učitele – cesta profesního rozvoje učitel, In Kohnová, Jana et al. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-625-3

Mazáčová,N.: Pedagogicko psychologické aspekty využití kognitivních technologií v procesu výuky jazyka, Педагогико-психологические аспекты использования когнитивных технологий в процессе обучения языку In Tchuikina, N.  Русский язык сегодня: актуальные вопросы теории и их методическая интерпретация.Tallin: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2013

Stať v odborném recenzovaném časopise

Mazáčová,N.: (Ne) strukturovaný model přípravy učitelů očima studentů.

Časopis e-Pedagogium, č.III, 2013, s.7-23, ISSN 1213-7758