Absolventi

Uplatnění absolventů studijního programu Speciální pedagogika Bc.

Uplatnění absolventa bakalářského studijního programu Speciální pedagogika se předpokládá v asistentských pracovních pozicích ve školství, zdravotnictví a v resortu ministerstva práce a sociálních věcí, na kterých jsou v osobním kontaktu s dětmi, žáky nebo dospělými osobami se zdravotním postižením. Absolvent je připraven na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.
Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
asistenti pedagoga ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciální pedagogové v mateřských školách, asistenti pedagoga v mateřských školách, v zařízeních sociálních služeb, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod.

Uplatnění absolventů studijního programu Speciální pedagogika/Logopedie – Bc.

Uplatnění absolventa bakalářského studijního programu Speciální pedagogika/Logopedie se předpokládá v asistentských pracovních pozicích ve školství, zdravotnictví a v resortu ministerstva práce a sociálních věcí, na kterých jsou v osobním kontaktu s dětmi a žáky. Absolvent je připraven na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.
Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
získání kompetencí speciálního pedagoga dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
asistenti pedagoga ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, učitelé v mateřských školách, logopedičtí asistenti v mateřských školách, v zařízeních sociálních služeb, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami apod.

Uplatnění absolventů studijního programu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání – Bc.

Absolvent bakalářského studijního programu je připraven pro práci asistenta pedagoga ve školách a školských zařízeních. Implementace společného vzdělávání v České republice s sebou přináší vyšší nároky na personální zajištění vyučovacího procesu na školách. Například počty asistentů pedagoga na základních a středních školách, k nimž SP svými absolventy přispívá, meziročně vzrůstají s nadále rostoucím počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují toto podpůrné opatření a současně s rostoucím zájmem škol o kvalitní personální zajištění tzv. společného (inkluzivního) vzdělávání. Statistiky ministerstva školství dokládají, že za poslední tři roky stoupl počet asistentů pedagoga ve školách v ČR na více než dvojnásobek, z 10.382 asistentů pedagoga v září 2015 na 21.039 asistentů pedagoga v září 2018 (MŠMT, 2019, online). Stejný trend je v evropském školství, kde mohou absolventi Univerzity Karlovy také najít pracovní uplatnění (zejména ve Velké Británii, Finsku a Řecku).

Uplatnění absolventů studijního programu Speciální pedagogika – NMgr.

Uplatnění absolventů programu Speciální pedagogika se předpokládá v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi, žáky či dospělými osobami se zdravotním postižením. Budou provádět speciálněpedagogickou diagnostiku, navrhovat a konstruovat individuální plány. Vést intervence a speciálněpedagogické poradenství, jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni. Budou připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.
Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících;
získání kompetencí ke speciálněpedagogické činnosti v zařízeních, které provádějí pedagogicko-psychologické poradenské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.
Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
Jedná se zejména o školní poradenská pracoviště (školní speciální pedagog) a o školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra).
Absolventi získají kompetence speciálního pedagoga pro práci v základních školách speciálních (zřízených dle §48 ŠZ) a kompetence pro práci ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče (střediska výchovné péče) (zákon o sociálních službách č. 379/2015 Sb., ve znění aktuálních předpisů).

Uplatnění absolventů studijního programu Speciální pedagogika/Logopedie – NMgr.

Uplatnění absolventů –logopedů se předpokládá v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi, žáky či dospělými osobami se speciálními potřebami a speciálními vzdělávacími potřebami, především s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Budou provádět logopedickou a surdopedickou diagnostiku, navrhovat a konstruovat individuální terapeutické plány, navrhovat podpůrná opatření. Vést intervence a logopedické a surdopedické poradenství, jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni. Budou připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.
Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:
Získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Získání kompetencí k logopedické a surdopedické činnosti v zařízeních, které provádějí pedagogicko-psychologické poradenské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.
Získání kompetencí ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických profesích a aktualizovanou vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků ve znění pozdějších předpisů.
Je možný přesah poskytování služeb dětem v raném věku nebo dospělým osobám a osobám ve stáří v oblasti postižení sluchu, narušené komunikační schopnosti, široké skupiny osob se sekundárně narušenou komunikační schopností.
Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:
Jedná se zejména o školní poradenská pracoviště (školní speciální pedagog) a o školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra).
Získají kompetence pro práci v základních školách speciálních (§48 ŠZ), ve zdravotnictví a v oblasti sociálních služeb.

Uplatnění absolventů studijního programu Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy – NMgr.

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy je připraven pro práci učitele na 2. stupni základních škol a středních školách, kde implementace společného vzdělávání s sebou aktuálně přináší vyšší nároky na personální zajištění vyučovacího procesu. Požadavky školské praxe na kvalifikované odborníky s jeho profilem meziročně vzrůstají s rostoucím počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují podpůrná opatření při svém vzdělávání, a s rostoucím zájmem samotných škol o kvalitní personální zajištění tzv. společného (inkluzivního) vzdělávání. Shodný trend je uplatňován v evropském školství, kde mohou absolventi Univerzity Karlovy také najít pracovní uplatnění (zejména ve Velké Británii, Finsku, na Slovensku, v Polsku aj.).

Uplatnění absolventů doktorského studijního programu Speciální pedagogika

Absolvent doktorského studijního programu Speciální pedagogika se uplatní především v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi, v institucích zabývajících se výchovou, vzděláváním, poradenstvím a sociální péčí i ve zdravotnictví a sociálních službách, v podnikovém vzdělávání, personalistice a v neziskových organizacích.