Home » Doktorské studium

Doktorské studium

Studium je zaměřeno na přípravu vědeckých pracovníků pro výzkumnou a odbornou činnost se zaměřením na speciální pedagogiku v jejích jednotlivých oblastech: logopedie, surdopedie, etopedie, somatopedie, psychopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení a také na aktuální otázky současné speciální pedagogiky v mezinárodním kontextu. Obsah doktorského studia se orientuje především na problematiku zdokonalování života zdravotně postižených lidí v souvislosti s jejich zapojením do společnosti. Zvláštní důraz je kladen především na sociální akcent. V doktorském studiu jsou vychováváni odborníci širokého spektra speciální pedagogiky, schopní rozvíjet obor v tomto novém pojetí a schopní řešit aktuální problematiku života zdravotně postižených členů naší společnosti. V tomto směru se výzkumná činnost doktorandů konkrétněji orientuje na problematiku Raného dětství včetně speciálně pedagogické diagnostiky a intervence; Rodinu se zdravotně postiženým dítětem a její postavení ve společnosti; Společenskou, kulturní a pracovní integraci zdravotně postižených, včetně integrace žáků a studentů se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami do běžných škol; Tvorbu speciálně pedagogických a sociálně rehabilitačních metod, technik a postupů (včetně terapií); Změny postojů veřejnosti ke zdravotně postiženým spoluobčanům; Rozvoj systému speciální pedagogiky, jeho hlavních strukturálních celků, včetně rozvoje teorie kvalit života hlavních skupin zdravotně postižených občanů.

Podmínky pro přijetí:

Absolvování magisterského studijního programu. Úspěšné složení přijímací zkoušky, dosažení bodové hranice 7 bodů

Přijímací zkouška má dvě části:

• Rozprava o projektu disertační práce, který předkládá uchazeč spolu s přihláškou k doktorskému studia. Projekt včetně bibliografie v rozsahu do 10 stran na uchazečem zvolené odborné téma by měl obsahovat charakteristiku výzkumné problematiky, základní představu o cíli a struktuře dané problematiky, uvažované metody teoretické a výzkumné práce a odbornou literaturu.

• Ověřování znalosti základní a aktuální literatury v oboru; Předložení soupisu prostudované literatury ze speciální pedagogiky a příbuzných oborů.

Kritéria hodnocení: bodové hodnocení 1-10 bodů, maximální počet dosažených bodů 10, minimální počet bodů pro návrh na přijetí 7

Obsah doktorského studia se orientuje především na problematiku zdokonalování života zdravotně postižených lidí v souvislosti s jejich zapojením do společnosti. Zvláštní důraz je kladen především na sociální akcent.

V doktorském studiu jsou vychováváni odborníci širokého spektra speciální pedagogiky, schopní rozvíjet obor v tomto novém pojetí a schopní řešit aktuální problematiku života zdravotně postižených členů naší společnosti.

Jednotlivé dílčí kurzy se zaměřují i na aktuální otázky současné speciální pedagogiky v mezinárodním kontextu.

Výzkumná činnost doktorandů by se měla přednostně orientovat na:

 • Rané dětství včetně speciálně pedagogické diagnostiky a intervence
 • Rodinu se zdravotně postiženým dítětem a její postavení ve společnosti
 • Společenskou, kulturní a pracovní integraci zdravotně postižených, včetně integrace žáků a studentů se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami do běžných škol
 • Tvorbu speciálně pedagogických a sociálně rehabilitačních metod, technik a postupů (včetně terapií)
 • Změny postojů veřejnosti ke zdravotně postiženým spoluobčanům
 • Rozvoj systému speciální pedagogiky, jeho hlavních strukturálních celků, včetně rozvoje teorie kvalit života hlavních skupin zdravotně postižených občanů

Hlavní směry studia (z hlediska specializací)

Témata vědeckého výzkumu jsou aktuálně obměňována a specifikována tak, aby odrážela reálné potřeby oboru speciální pedagogika. Pro nadcházející období vyhlašujeme tato:

 1. Systém speciální pedagogiky a ucelené rehabilitace ( z hlediska specializacíI v obecném pohledu
 2. Srovnávací speciální pedagogika a dějiny
 3. Otázky komunikace u různých skupin zdravotního postižení
 4. Postavení rodiny ve výchově, vzdělávání a rehabilitaci zdravotně postižených (se zaměřením na děti a mládež nebo na dospělé občany)
 5. Pracovní rehabilitace, pracovní příprava, rekvalifikace a pracovní uplatňování zdravotně postižených (obecné aspekty i aspekty různých skupin)
 6. Integrace minoritních skupin do majoritní společnosti, prostředky a formy její realizace
 7. Problémy školsky maladaptivních a migrujících dětí
 8. Hodnocení potenciálu, kvalit života a specifických potřeb různých skupin zdravotního postižení
 9. Technické prostředky, reedukace a kompenzace u různých skupin zdravotně postižených lidí

Více informací na webových stránkách Věda, doktorské studium.