Doktorské studium

Doktorský studijní program: Speciální pedagogika
Garant studijního programu: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

Charakteristika programu:
Cílem doktorského studijního programu Speciální pedagogika je příprava vysoce odborně kvalifikovaných pracovníků pro teoretickou a praktickou činnost v oblasti poskytování speciálněpedagogických služeb v nejširším aplikačním pojetí, a to diferencovaně podle struktury oborů speciální pedagogiky (SPPG znevýhodněného člověka se zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním postižením, člověka s narušenou komunikační schopností, člověka s poruchou autistického spektra, s poruchami chování a člověka se sociálním znevýhodněním) se zaměřením na aktuální otázky současné speciální pedagogiky v mezinárodním kontextu. Zásadním přínosem doktorského studia je příprava odborníků pro samostatnou vědeckou práci, směřující k jejich osobnímu odbornému růstu ve prospěch speciální pedagogiky jako moderně koncipovaného vědeckého oboru.

Přijímací zkouška:
Předpokladem k přijetí do DSP Speciální pedagogika je absolvování magisterského studijního programu v oblasti speciální pedagogiky, případně příbuzných společenských věd. Současně s podáním přihlášky k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu předkládá uchazeč písemný projekt výzkumné práce. Rozprava nad projektem výzkumné práce do 10 stran textu je součástí přijímacího řízení. Projekt má zpravidla tyto části: vymezení řešené problematiky a základních pojmů, shrnutí dosavadního stavu poznání, cíl práce, nástin metodologie a postupu řešení, předpokládané výsledky výzkumu, seznam použité literatury.
Součástí přijímací zkoušky je umět prezentovat ve vědecké rozpravě ucelený základní odborný přehled v oboru speciální pedagogika a v jejich hraničních disciplínách, převyšující požadavky při státní závěrečné zkoušce, prokázat jazykové předpoklady v jednom ze světových cizích jazyků a doložení dokladů pro vědeckou práci – účast ve výzkumu, aktivní vystoupení na vědeckých konferencích, odborná publikační činnost.

Přijímací zkouška má dvě části:
• Rozprava o projektu disertační práce, který předkládá uchazeč spolu s přihláškou k doktorskému studia. Projekt včetně bibliografie v rozsahu do 10 stran na uchazečem zvolené odborné téma by měl obsahovat charakteristiku výzkumné problematiky, základní představu o cíli a struktuře dané problematiky, uvažované metody teoretické a výzkumné práce a odbornou literaturu.
• Ověřování znalosti základní a aktuální literatury v oboru; Předložení soupisu prostudované literatury ze speciální pedagogiky a příbuzných oborů.
Obsah doktorského studia se orientuje především na problematiku zdokonalování života zdravotně postižených lidí v souvislosti s jejich zapojením do společnosti. Zvláštní důraz je kladen především na sociální akcent.

Kritéria hodnocení
bodové hodnocení 1-10 bodů, maximální počet dosažených bodů 10, minimální počet bodů pro návrh na přijetí 7.

Podmínky přijetí
Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:
a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,
b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu bodů stanovených děkanem k přijetí.
c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

Doktorské studium
V doktorském studiu jsou vychováváni odborníci širokého spektra speciální pedagogiky, schopní rozvíjet obor v tomto novém pojetí a schopní řešit aktuální problematiku života zdravotně postižených členů naší společnosti. Jednotlivé dílčí kurzy se zaměřují i na aktuální otázky současné speciální pedagogiky v mezinárodním kontextu.

Výzkumná činnost doktorandů by se měla přednostně orientovat na:

 • Rané dětství včetně speciálně pedagogické diagnostiky a intervence
 • Rodinu se zdravotně postiženým dítětem a její postavení ve společnosti
 • Společenskou, kulturní a pracovní integraci zdravotně postižených, včetně integrace žáků a studentů se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami do běžných škol
 • Tvorbu speciálně pedagogických a sociálně rehabilitačních metod, technik a postupů (včetně terapií)
 • Změny postojů veřejnosti ke zdravotně postiženým spoluobčanům
 • Rozvoj systému speciální pedagogiky, jeho hlavních strukturálních celků, včetně rozvoje teorie kvalit života hlavních skupin zdravotně postižených občanů

Hlavní směry studia (z hlediska specializací)
Témata vědeckého výzkumu jsou aktuálně obměňována a specifikována tak, aby odrážela reálné potřeby oboru speciální pedagogika. Pro nadcházející období vyhlašujeme tato:

 1. Systém speciální pedagogiky a ucelené rehabilitace ( z hlediska specializacíI v obecném pohledu
 2. Srovnávací speciální pedagogika a dějiny
 3. Otázky komunikace u různých skupin zdravotního postižení
 4. Postavení rodiny ve výchově, vzdělávání a rehabilitaci zdravotně postižených (se zaměřením na děti a mládež nebo na dospělé občany)
 5. Pracovní rehabilitace, pracovní příprava, rekvalifikace a pracovní uplatňování zdravotně postižených (obecné aspekty i aspekty různých skupin)
 6. Integrace minoritních skupin do majoritní společnosti, prostředky a formy její realizace
 7. Problémy školsky maladaptivních a migrujících dětí
 8. Hodnocení potenciálu, kvalit života a specifických potřeb různých skupin zdravotního postižení
 9. Technické prostředky, reedukace a kompenzace u různých skupin zdravotně postižených lidí

Více informací naleznete na PedF UK (vyhlášení a podmínky přijímacího řízení do doktorského studia na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě).