Publikace

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je reprezentována vědeckými výsledky  odborných pracovníků, kteří pravidelně publikují v odborných periodikách a vydávají také publikace zabývající se tématy v oblasti speciální pedagogiky.

Publikace vydané v roce 2021

PELCOVÁ, Naděžda; KVĚTOŇOVÁ, Lea et al. Emocionalita ve výchově prizmatem filozofické, psychologické a sociálně pedagogické reflexe. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021.

Kolektivní monografie jež je výsledkem práce v rámci univerzitního projektu PROGRESQ17, jehož se zúčastnili odborníci z oboru filosofie, společenských věd, psychologie a speciální pedagogiky. Jednotícím významovým rámcem bylo téma inkluze a její uvádění v život v prostředí školy i současné evropské společnosti. Publikace se vyznačuje inter- a transdisciplinárním přístupem umožňujícím nahlédnout do nejrůznějších vědních a filosofických perspektiv v nejširším možném významovém kontextu současné výchovy a vzdělávání.

Publikace vydané v roce 2020

ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína; KOPEČNÝ, Petr. Komunikační schopnost u osob se zrakovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 94 str. ISBN 9788076032439

Komunikační schopnost je jedním ze základů kvalitativního prožívání život osob se zrakovým postižením.

 

 

 

 

 

MUŽÁKOVÁ, Monika. Odsunuti stranou. Koexistence solidarity a nesvobody v životě člověka s mentálním postižením v totalitárním Československu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 282 str. ISBN 9788076031708

obálka

Kniha pojednává o odvaze rodičů dětí s mentálním postižením čelit bezpráví a veřejné lhostejnosti v komunistickém Československu.
Publikace spojuje dvě výzkumné etapy, kdy první byla zaměřena na zkoumání solidarity s těmito rodinami v rámci neformálních společenských struktur a druhá cílila na celistvé životní příběhy vybraných otců a matek potomků s mentálním postižením.

 

KVĚTOŇOVÁ, Lea; NĚMEC, Zbyněk; PELCOVÁ, Naděžda a ZICHA, Zbyněk. Lze vychovávat k úctě a sebeúctě?. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 253 stran. Studia didactica, II.

Kolektivní monografie je společným dílem skupiny humanitně orientovaných badatelů; nad tématy vzájemné úcty a sebeúcty se zde setkávají filosofové, speciální pedagogové, společenskovědní odborníci a didaktici, aby představili svá zkoumaní v různých souvisejících oblastech a společnými silami definovali význam mezilidské úcty pro společnost. Fenomén výchovy k úctě, respektu a toleranci je tak představován v průnicích perspektiv filozofické, pedagogické, speciálně pedagogické a v širokém kontextu i v obecně společenskovědním.

 

NĚMEC, Zbyněk. „Zvedněte ruce, kdo půjde do míst, kde necítí uznání„: O segregaci romských žáků ve vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2020. 198 stran. ISBN: 978-80-7603-219-4.

Romové představují nejpočetnější a současně i nejvíce znevýhodněnou etnickou menšinu jak v celé Evropě, tak i v České republice. Publikace se zabývá fenoménem segregace sociálně znevýhodněných romských žáků ve vzdělávání a prezentuje poznatky z kvalitativního výzkumu kombinované se závěry dřívějších studií na dané téma. V jednotlivých částech textu se autor věnuje příčinám a důsledkům segregace, specifikům výuky v segregovaných školách a podpůrným mechanismům využívaným pro zvýšení kvality vzdělávání sociálně znevýhodněných romských žáků; samostatná kapitola je pak věnována i fenoménu nadměrného zařazování Romů do programů pro žáky s lehkým mentálním postižením. Důležitá část publikace je zaměřena na popis strategií vedoucích k řešení problematiky segregace romských žáků ve vzdělávání.

PELCOVÁ, Naděžda ed. a KVĚTOŇOVÁ, Lea et al. Existence and Co-existence in Philosophical and Special Pedagogic Reflection: inclusive school: international multidisciplinary conference: Charles University, Faculty of Education, Prague, Czech Republic, May 2, 2019. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2020. 170 stran. ISBN 978-80-7603-153-1.

Sborník z mezinárodní konference EXISTENCE A KOEXISTENCE VE FILOSOFICKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ REFLEXI. INKLUZIVNÍ ŠKOLA pořádané ve spolupráci: Katedry občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty, Katedry speciální pedagogiky Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty, Pedagogické fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

 

MARÁDOVÁ, Eva a KOVAŘÍKOVÁ, Miroslava. Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2020. 182 stran. ISBN 9788076031425.

Předložená publikace je ucelenou studií problematiky edukace v oblasti podpory zdraví a bezpečí s důrazem na vzdělávání a výchovu v prostředí školy. Cílem publikace je konstituovat a rozvíjet oborovou didaktiku výchovy ke zdraví a bezpečí jako vědní disciplínu zaměřenou na oborově specifické dimenze edukace v oblasti podpory zdraví a ochrany bezpečí.

 

Publikace vydané v roce 2019

PELCOVÁ, Naděžda a KVĚTOŇOVÁ, Lea et al. Stejné a jiné ve filosofické a speciálněpedagogické reflexi. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2019. 334 stran. ISBN 978-80-7603-036-7.

Vyučování. Didaktika. Metodika. Speciální pedagogika (logopedie, somatopedie, psychopedie, etopedie, surdopedie, tyflopedie). Prostředí ve třídě. Vyučování cizích jazyků, e-learning. Sdělovací prostředky a informační technologie ve vyučovacím procesu. Výuka a výchovné programy jednotlivých předmětů. Vyučování speciálních skupin žáků. Výchova a výuka zdravotně postižených – dospělých i dětí.

 

 

MUŽÁKOVÁ, Monika. Odlišnost jako dar: děti s mentálním postižením a zápasy jejich rodičů v době totality. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 78 stran. ISBN: 9788076030169.

Pojednání o životních cestách lidí s mentálním postižením, přináší svědectví o represi a bezpráví, ale také o statečnosti a odpovědnosti.

 

 

 

 

PELCOVÁ, Naděžda; KVĚTOŇOVÁ, Lea a RYBÁK, David. Sameness and alterity in philosophical and special pedagogic reflection : inclusive school : international multidisciplinary conference : Charles University, Faculty of Education, Prague, Czech Republic, May 3, 2018. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 129 stran. ISBN: 978-80-7603-035-0.

Vyučování. Didaktika. Metodika. Speciální pedagogika (logopedie, somatopedie, psychopedie, etopedie, surdopedie, tyflopedie). Prostředí ve třídě. Vyučování cizích jazyků, e-learning. Sdělovací prostředky a informační technologie ve vyučovacím procesu. Výuka a výchovné programy jednotlivých předmětů. Vyučování speciálních skupin žáků. Výchova a výuka zdravotně postižených – dospělých i dětí.

 

HÁJKOVÁ, Vanda et al. Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 117 stran. ISBN: 978-80-7603-009-1.

Kniha se věnuje profesní identitě asistentů pedagoga. Poukazuje na schopnosti a dovednosti asistentů pedagoga, na obsah jejich práce, sleduje klíčové otázky jejich spolupráce s učiteli. Přináší nové poznatky k aktuálním pracovním podmínkám, v nichž působí asistenti pedagoga na školách, a k hodnocení jejich práce odbornou i laickou veřejností. V knize jsou soustředěny osobní zkušenosti 59 asistentů pedagoga působících na základních školách hlavního vzdělávacího proudu v pěti krajích České republiky.

 

Publikace vydané v roce 2018

ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína. Možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 181 stran. ISBN: 9788076030053.

Prostorová orientace a samostatný pohyb je jedním ze základů kvalitního prožívání života osob se zrakovým postižením. Význam budování schopnosti prostorové orientace a samostatného pohybu nelze tedy vnímat izolovaně jako prostředek k nezávislosti či integraci osob se zrakovým postižením. Stává se základem pro samostatný život, socializaci, začlenění do pracovního procesu, života ve společnosti, možnosti poznávání, realizaci a utváření osobnosti a rozvoji plnohodnotných vztahů. Dále má veliký vliv na psychický stav osob se zrakovým postižením. Publikace si klade za cíl položit teoretická východiska k porozumění souvislostí při rozvoji prostorové orientace a samostatného pohybu. Text je doplněn výsledky výzkumných šetření a výzkumů, které proběhly v letech 2012 -2017 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

KOVÁČOVÁ, Barbora; VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. Biblioterapia v ranom a předškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2018. 160 stran. ISBN: 978-80-2234-487-6.

Akú knihu vybrať pre dieťa od narodenia? Ako čítať knihu s dieťaťom? Prečo je dôležité pri čítaní s dieťaťom ukazovať na obrázky v knihe? Musí mať dieťa priestor na čítanie? Aké sú to textilné, vizuálne či papierové knihy? Ako je možné aktivizovať dieťa v začiatkoch čítania? … a mnohé ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete z tejto knihy. Autorky B. Kováčová a B. Valešová Malecová tvrdia, že kniha a príbeh sú prirodzenou súčasťou života dieťaťa a kniha je zároveň fascinujúcim objektom pre dieťa, či už farebná alebo v bielo-čiernom spracovaní. Napriek tomu, že ide o vysokoškolskú učebnicu, je prvou svojho formátu v našich podmienkach. Predkladá teoretické poznatky, ktoré sú potrebné k práci s knihou a následne ponúka podrobné informácie pre obdobie novorodenca, dojčaťa, batoľaťa a predškoláka, tzn. na prácu s dieťaťom od narodenia až po vstup do základnej školy. Text je doplnený o konkrétne príklady z poradenskej praxe.