Publikace

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je reprezentována vědeckými výsledky  odborných pracovníků, kteří pravidelně publikují v odborných periodikách a vydávají také publikace zabývající se tématy v oblasti speciální pedagogiky.

Publikace vydané v roce 2024

Němec. Z., Květoňová, L. Hájková Vanda a kol. (2024). Školní seciální pedagog v perektivě inkluzivního vzdělávání. Praha: PedF UK, 2024. ISBN 978-80-7603-450-1

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vydává novou publikaci zaměřenou na roli školních speciálních pedagogů v základních školách. Publikace přináší výsledky výzkumu, který zkoumal jejich práci s žáky se specifickými poruchami učení, narušenou komunikační schopností, náročným chováním a dalšími speciálními potřebami. Zdůrazňuje význam školních speciálních pedagogů v inkluzivním vzdělávání a potřebu dalšího rozvoje jejich vzdělávání a úvazků. Publikace ke stažení zde: Školní speciální pedagog v perspektivě inkluzivního vzdělávání

Publikace vydané v roce 2023

HRADILOVÁ, Tereza a kol. Surdopedie a dospělý věk. Sluchová ztráta v mezilidském kontaktu.Praha: Grada, 2023. ISBN: 978-80-271-3125-9

Sluchové postižení či sluchová ztráta se v dospělém věku vyskytuje u stále většího počtu lidí. Zhoršení sluchu s sebou nese riziko komunikačních i sociálních potíží. Publikace čtenáře provede aspekty zajímavých oblastí propojených s touto tematikou a nabídne vysvětlení spletité problematiky různých typů

 

 

 

Publikace vydané v roce 2022

BARTOŇOVÁ, Miroslava, VÍTKOVÁ, Marie. Edukace a intervence u žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty. Teorie, výzkum a praxe. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum Press, 2022. ISBN 978-80-7603-347-4

Monografie nabízí zpracování problematiky edukace žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami. Téma je zpracováno z pohledu didaktiky, tedy s ohledem na vyučování uvedeného okruhu žáků a na jejich vzdělávací potřeby.

 

 

 

KVĚTOŇOVÁ, Lea, ŠUMNÍKOVÁ, Pavla. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum Press, 2022. ISBN 978-80-7603-337-5

Cílem monografie je poskytnout vhled do oblasti speciální pedagogiky zaměřené na člověka se zrakovým postižením. Poskytnout základní informace o etiologii zrakových vad, psychickém dopadu při ztrátě zraku a představit také možnosti sociální rehabilitace. Je zde též upozorňeno na mýty a předsudky na straně intaktní majority i na straně postižených osobností.

 

Publikace vydané v roce 2021

ŠIŠKA, Jan , BEADLE-BROWN, Julie et al. The development, conceptualisation and implementation of quality in disability support services. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum Press, 2021. ISBN: 978-80-246-4953-5

Social services for people with disabilities have undergone substantial changes over time, in particular in the past two decades. Whilst lack of affordable and appropriate housing is a barrier to community living for many people with disabilities, it is only one part of the jigsaw. This book traces some of these changes, in particular related to living situation and support available, in a range of different countries and considers the factors that have influenced these changes. This book considers other aspects of what is needed to bring about real change in the lives of all people with disabilities.

PELCOVÁ, Naděžda; KVĚTOŇOVÁ, Lea et al. Emocionalita ve výchově prizmatem filozofické, psychologické a sociálně pedagogické reflexe. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021. ISBN 978-80-7603-242-2

Kolektivní monografie jež je výsledkem práce v rámci univerzitního projektu PROGRESQ17, jehož se zúčastnili odborníci z oboru filosofie, společenských věd, psychologie a speciální pedagogiky. Jednotícím významovým rámcem bylo téma inkluze a její uvádění v život v prostředí školy i současné evropské společnosti. Publikace se vyznačuje inter- a transdisciplinárním přístupem umožňujícím nahlédnout do nejrůznějších vědních a filosofických perspektiv v nejširším možném významovém kontextu současné výchovy a vzdělávání.

 

Publikace vydané v roce 2020

ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína; KOPEČNÝ, Petr. Komunikační schopnost u osob se zrakovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 94 str. ISBN 9788076032439

Komunikační schopnost je jedním ze základů kvalitativního prožívání život osob se zrakovým postižením.

 

 

 

 

MUŽÁKOVÁ, Monika. Odsunuti stranou. Koexistence solidarity a nesvobody v životě člověka s mentálním postižením v totalitárním Československu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 282 str. ISBN 9788076031708

obálka

Kniha pojednává o odvaze rodičů dětí s mentálním postižením čelit bezpráví a veřejné lhostejnosti v komunistickém Československu.
Publikace spojuje dvě výzkumné etapy, kdy první byla zaměřena na zkoumání solidarity s těmito rodinami v rámci neformálních společenských struktur a druhá cílila na celistvé životní příběhy vybraných otců a matek potomků s mentálním postižením.

KVĚTOŇOVÁ, Lea; NĚMEC, Zbyněk; PELCOVÁ, Naděžda a ZICHA, Zbyněk. Lze vychovávat k úctě a sebeúctě?. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. 253 stran. Studia didactica, II. ISBN 978-80-7603-185-2

Kolektivní monografie je společným dílem skupiny humanitně orientovaných badatelů; nad tématy vzájemné úcty a sebeúcty se zde setkávají filosofové, speciální pedagogové, společenskovědní odborníci a didaktici, aby představili svá zkoumaní v různých souvisejících oblastech a společnými silami definovali význam mezilidské úcty pro společnost. Fenomén výchovy k úctě, respektu a toleranci je tak představován v průnicích perspektiv filozofické, pedagogické, speciálně pedagogické a v širokém kontextu i v obecně společenskovědním.

NĚMEC, Zbyněk. „Zvedněte ruce, kdo půjde do míst, kde necítí uznání„: O segregaci romských žáků ve vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2020. 198 stran. ISBN: 978-80-7603-219-4

Romové představují nejpočetnější a současně i nejvíce znevýhodněnou etnickou menšinu jak v celé Evropě, tak i v České republice. Publikace se zabývá fenoménem segregace sociálně znevýhodněných romských žáků ve vzdělávání a prezentuje poznatky z kvalitativního výzkumu kombinované se závěry dřívějších studií na dané téma. V jednotlivých částech textu se autor věnuje příčinám a důsledkům segregace, specifikům výuky v segregovaných školách a podpůrným mechanismům využívaným pro zvýšení kvality vzdělávání sociálně znevýhodněných romských žáků; samostatná kapitola je pak věnována i fenoménu nadměrného zařazování Romů do programů pro žáky s lehkým mentálním postižením. Důležitá část publikace je zaměřena na popis strategií vedoucích k řešení problematiky segregace romských žáků ve vzdělávání.

PELCOVÁ, Naděžda ed. a KVĚTOŇOVÁ, Lea et al. Existence and Co-existence in Philosophical and Special Pedagogic Reflection: inclusive school: international multidisciplinary conference: Charles University, Faculty of Education, Prague, Czech Republic, May 2, 2019. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2020. 170 stran. ISBN 978-80-7603-153-1

Sborník z mezinárodní konference EXISTENCE A KOEXISTENCE VE FILOSOFICKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ REFLEXI. INKLUZIVNÍ ŠKOLA pořádané ve spolupráci: Katedry občanské výchovy a filosofie Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty, Katedry speciální pedagogiky Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty, Pedagogické fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

MARÁDOVÁ, Eva a KOVAŘÍKOVÁ, Miroslava. Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2020. 182 stran. ISBN 9788076031425

Předložená publikace je ucelenou studií problematiky edukace v oblasti podpory zdraví a bezpečí s důrazem na vzdělávání a výchovu v prostředí školy. Cílem publikace je konstituovat a rozvíjet oborovou didaktiku výchovy ke zdraví a bezpečí jako vědní disciplínu zaměřenou na oborově specifické dimenze edukace v oblasti podpory zdraví a ochrany bezpečí.

 

 

Publikace vydané v roce 2019

PELCOVÁ, Naděžda a KVĚTOŇOVÁ, Lea et al. Stejné a jiné ve filosofické a speciálněpedagogické reflexi. Praha: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2019. 334 stran. ISBN 978-80-7603-036-7

Vyučování. Didaktika. Metodika. Speciální pedagogika (logopedie, somatopedie, psychopedie, etopedie, surdopedie, tyflopedie). Prostředí ve třídě. Vyučování cizích jazyků, e-learning. Sdělovací prostředky a informační technologie ve vyučovacím procesu. Výuka a výchovné programy jednotlivých předmětů. Vyučování speciálních skupin žáků. Výchova a výuka zdravotně postižených – dospělých i dětí.

 

 

MUŽÁKOVÁ, Monika. Odlišnost jako dar: děti s mentálním postižením a zápasy jejich rodičů v době totality. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 78 stran. ISBN: 9788076030169

Pojednání o životních cestách lidí s mentálním postižením, přináší svědectví o represi a bezpráví, ale také o statečnosti a odpovědnosti.

 

 

 

 

PELCOVÁ, Naděžda; KVĚTOŇOVÁ, Lea a RYBÁK, David. Sameness and alterity in philosophical and special pedagogic reflection : inclusive school : international multidisciplinary conference : Charles University, Faculty of Education, Prague, Czech Republic, May 3, 2018. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 129 stran. ISBN: 978-80-7603-035-0

Vyučování. Didaktika. Metodika. Speciální pedagogika (logopedie, somatopedie, psychopedie, etopedie, surdopedie, tyflopedie). Prostředí ve třídě. Vyučování cizích jazyků, e-learning. Sdělovací prostředky a informační technologie ve vyučovacím procesu. Výuka a výchovné programy jednotlivých předmětů. Vyučování speciálních skupin žáků. Výchova a výuka zdravotně postižených – dospělých i dětí.

 

HÁJKOVÁ, Vanda et al. Asistent pedagoga. Profese utvářená v dialogu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 117 stran. ISBN: 978-80-7603-009-1

Kniha se věnuje profesní identitě asistentů pedagoga. Poukazuje na schopnosti a dovednosti asistentů pedagoga, na obsah jejich práce, sleduje klíčové otázky jejich spolupráce s učiteli. Přináší nové poznatky k aktuálním pracovním podmínkám, v nichž působí asistenti pedagoga na školách, a k hodnocení jejich práce odbornou i laickou veřejností. V knize jsou soustředěny osobní zkušenosti 59 asistentů pedagoga působících na základních školách hlavního vzdělávacího proudu v pěti krajích České republiky.

 

 

Publikace vydané v roce 2018

ŠUMNÍKOVÁ, Pavlína. Možnosti prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019. 181 stran. ISBN: 9788076030053

Prostorová orientace a samostatný pohyb je jedním ze základů kvalitního prožívání života osob se zrakovým postižením. Význam budování schopnosti prostorové orientace a samostatného pohybu nelze tedy vnímat izolovaně jako prostředek k nezávislosti či integraci osob se zrakovým postižením. Stává se základem pro samostatný život, socializaci, začlenění do pracovního procesu, života ve společnosti, možnosti poznávání, realizaci a utváření osobnosti a rozvoji plnohodnotných vztahů. Dále má veliký vliv na psychický stav osob se zrakovým postižením. Publikace si klade za cíl položit teoretická východiska k porozumění souvislostí při rozvoji prostorové orientace a samostatného pohybu. Text je doplněn výsledky výzkumných šetření a výzkumů, které proběhly v letech 2012 -2017 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

KOVÁČOVÁ, Barbora; VALEŠOVÁ MALECOVÁ, Barbara. Biblioterapia v ranom a předškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2018. 160 stran. ISBN: 978-80-2234-487-6

Akú knihu vybrať pre dieťa od narodenia? Ako čítať knihu s dieťaťom? Prečo je dôležité pri čítaní s dieťaťom ukazovať na obrázky v knihe? Musí mať dieťa priestor na čítanie? Aké sú to textilné, vizuálne či papierové knihy? Ako je možné aktivizovať dieťa v začiatkoch čítania? … a mnohé ďalšie zaujímavé informácie sa dozviete z tejto knihy. Autorky B. Kováčová a B. Valešová Malecová tvrdia, že kniha a príbeh sú prirodzenou súčasťou života dieťaťa a kniha je zároveň fascinujúcim objektom pre dieťa, či už farebná alebo v bielo-čiernom spracovaní. Napriek tomu, že ide o vysokoškolskú učebnicu, je prvou svojho formátu v našich podmienkach. Predkladá teoretické poznatky, ktoré sú potrebné k práci s knihou a následne ponúka podrobné informácie pre obdobie novorodenca, dojčaťa, batoľaťa a predškoláka, tzn. na prácu s dieťaťom od narodenia až po vstup do základnej školy. Text je doplnený o konkrétne príklady z poradenskej praxe.