Státní závěrečné zkoušky

Ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě se studenti přihlašují přes SIS, v době stanovené harmonogramem příslušného akademického roku.

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají přes SIS do data uvedeného v harmonogamu příslušného akademického roku a jsou vypracovány podle  Opatření děkana č. 38/2020.

  • Podrobnější informace k bakalářským státním zkouškám
  • Podrobnější informace k navazujícím magisterským státním zkouškám

Všichni studenti vypracují k jednotlivým předmětům SZZ písemný seznam prostudované odborné literatury.

Na každou část státní závěrečné zkoušky se student přihlašuje prostřednictvím SIS, a to ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku. Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky, je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.