Home » Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě se studenti přihlašují přes SIS, v době stanovené harmonogramem příslušného akademického roku.

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají do podatelny PedF UK do data uvedeného v harmonogamu příslušného akademického roku a jsou vypracovány podle  Opatřením děkana č.8/2015.

Podrobnější informace k bakalářským státním zkouškám

Podrobnější informace k SZZ – navazují magisterské studium

 

Všichni studenti vypracují k jednotlivým předmětům SZZ písemný seznam prostudované odborné literatury.

 

Na každou část státní závěrečné zkoušky se student přihlašuje prostřednictvím SIS, a to ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku. Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky, je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.