Home » Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium

Charakteristika oboru:

Obor je zaměřen na speciální pedagogiku v jednotlivých obdobích života člověka se zdravotním  postižením nebo sociálním znevýhodněním. Student si volí jednu ze dvou otvíraných větví studia. 1. Zaměření na diagnostiku a poradenství – studium přináší poznatky speciálně pedagogické diagnostiky a poradenství a speciálně pedagogické podpory pro období  raného, školního a dospělého věku v oblasti edukace,  zdravotní, pracovní i sociální sféry. Studijní program je koncipován tak, aby teoretické poznatky byly propojeny s praktickými zkušenostmi v zařízeních praxe. 2. Zaměření na logopedii a surdopedii. Studium zahrnuje přípravu speciálních pedagogů – logopedů pro speciálně pedagogickou činnost  v resortu školství i v resortu zdravotnictví dle předpisů příslušných resortů. Je zaměřeno na přípravu pro logopedickou intervenci u osob se speciálními potřebami, u nichž se projevuje narušení komunikační schopnosti ve všech obdobích života (v raném a předškolním věku, ve školním věku i v dospělosti). Program studia poskytuje specializované poznatky v oboru surdopedie. Velký důraz je kladen především na rozvoj komunikačních strategií osob se sluchovým postižením – neslyšících, nedoslýchavých, ohluchlých a osob s kochleárním implantátem v období raného, předškolního, školního a dospělého věku.

Studijní plán naleznete na tomto odkazu – http://pedf.cuni.cz/PEDF-216.html

Informace o uplatnění absolventů:

V oblasti specializované odbornosti zvládá základní teorii i praxi, běžné i alternativní způsoby výchovy a vzdělávání jedinců se zdravotním i sociálním znevýhodněním. Má poznatky ze speciálně pedagogické diagnostiky a komplexní rehabilitace. S diagnostickou činností souvisí připravenost absolventa na včasnou intervenci, použití konkrétních metod a technik, které pomohou postiženému jedinci odstraňovat či zmírňovat jeho specifické problémy.
Absolventi uplatní svou kvalifikaci ve školách, školských poradenských zařízeních, v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v zařízeních institucionální péče o děti, v nevládních organizacích, v nadacích a na úřadech práce apod.