Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium – studijní programy

plný plán (jednooborové studijní programy)

  • Speciální pedagogika
  • Logopedie

sdružené studium (dvouoborové studijní programy)

  • Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy
  • Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy

Podrobnější informace – plný plán (jednooborové studijní programy)
Studijní program: Speciální pedagogika
Forma: prezenční, kombinovaná
Charakteristika programu/oboru
Studium navazuje na bakalářský studijní program Speciální pedagogika.
Program je zaměřen na speciální pedagogiku v jednotlivých obdobích života člověka se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním.  Cílem studijního programu je připravit odborníky – speciální pedagogy s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko – psychologické disciplíny, konkrétně pro speciálně pedagogickou činnost ve školách zřízených podle §48 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a pro poradenská zařízení na pozici speciálního pedagoga – magistra. Studijní program je odborně zaměřen na vzdělávání odborníků (speciálních pedagogů) připravených k aplikaci diagnostických a vzdělávacích metod ve školách a zřizovaných dle §48 ŠZ. Současně  k aktivizačním činnostem zaměřených na osoby se znevýhodněním s důrazem na prevenci sekundárních důsledků. S ohledem na metodický pokyn MŠMT „Rámcové požadavky na studijní programy“ musí být uchazeč absolventem bakalářského studia Speciální pedagogiky, jehož absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků.
Studijní program respektuje vyváženost oborové, pedagogické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů přípravy speciálního pedagoga, jak je definuje MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe. Součástí  je zpracování diplomové práce.

Uplatnění absolventů
Absolvent navazujícího magisterského programu zvládá v oblasti specializované odbornosti základní teorii i praxi, běžné i alternativní způsoby výchovy a vzdělávání jedinců se zdravotním i sociálním znevýhodněním. Má poznatky ze speciálně pedagogické diagnostiky a komplexní rehabilitace. S diagnostickou činností souvisí připravenost absolventa na včasnou intervenci, použití konkrétních metod a technik, které pomohou postiženému jedinci odstraňovat či zmírňovat jeho specifické problémy. Absolventi uplatní svou kvalifikaci ve školách zřizovaných dle §48 Školského zákona, ve školních poradenských pracovištích a školských poradenských zařízeních, v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v zařízeních institucionální péče o děti, v nevládních organizacích, v nadacích a na úřadech práce apod. Současně může absolvent v případě zájmu pokračovat v dalším vzdělávání v rámci doktorského studia.

Přijímací řízení
Písemný test ze speciální pedagogiky v rozsahu vědomostí bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, oboru Speciální pedagogika na PedF UK. Maximální počet bodů z testu 30. Délka testu 15 – 20 minut, přesný časový limit bude oznámen před zahájením konání testu.
Další informace najdete zde

Studijní progrm: Logopedie
Forma: prezenční
Charakteristika programu/oboru
Cílem studijního programu je připravit odborníky v oboru logopedie a surdopedie s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, konkrétně odborně erudovaných pro logopedickou a surdopedickou činnost ve školách zřízených podle §48 ŠZ a pro poradenská zařízení na pozici logopeda – magistra. Studijní program je odborně zaměřen na logopedickou a surdopedickou intervenci poskytovanou osobám s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením v rovině diagnostiky, poradenství, terapie a prevence. Studium přináší poznatky pro období raného, předškolního, školního a dospělého věku v oblasti vzdělávací, zdravotní, pracovní i sociální sféry. Součástí studia je i seznámení s komunikačními systémy užívanými osobami se sluchovým postižením.

Uplatnění absolventů
Absolvent magisterského studijního programu Logopedie po úspěšném ukončení studia disponuje všeobecnými, odbornými dovednostmi. Uplatnění absolventů se předpokládá v pracovních poradenských pozicích, ve kterých budou v osobním kontaktu s dětmi, žáky, studenty, dospělými osobami a osobami ve stáří s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením. Budou provádět speciálněpedagogickou diagnostiku, navrhovat a konstruovat individuální plány. Vést intervence a speciálněpedagogické poradenství, jednat a kooperovat s odborníky na mezioborové úrovni. Budou připraveni na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.
Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: Získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Získání kompetencí ke speciálněpedagogické činnosti v zařízeních, které provádějí pedagogicko-psychologické poradenské služby pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., novela školského zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Získání kompetencí ve zdravotnictví v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických profesích a aktualizovanou vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení
Písemný test z logopedie a surdopedie v rozsahu vědomostí bakalářského studijního programu Speciální pedagogiky. Maximální počet bodů z testu 30.
Další informace najdete zde

Podrobnější informace – sdružené studium (dvouoborové studijní programy)
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy
Podrobné informace najdete zde (prezenční studium)
Podrobné informace najdete zde (kombinované studium)

Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy – dvouoborové studium
Podrobné informace najdete zde (kombinované studium)