Bakalářské studium

Bakalářské studium – studijní programy

plný plán (jednooborové studijní programy)

  • Speciální pedagogika
  • Speciální pedagogika/Logopedie

sdružené studium (dvouoborové studijní programy)

  • Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové studium
  • Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání – dvouoborové studium

Podrobnější informace – plný plán (jednooborový studijní program)
Studijní program: Speciální pedagogika
Forma: prezenční, kombinovaná
Charakteristika programu/oboru
Speciální pedagogika  je zaměřena na problematiku výchovy a vzdělávání osob s různými druhy a typy znevýhodnění ve světě současných edukativních trendů. Obor je zaměřen na podporu a rozvoj komunikačních strategií a aktivaci osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

Uplatnění absolventů
Studium poskytuje přípravu pro práci projektového manažera, osobního asistenta, vychovatele, asistenta pedagoga ve školských zařízeních, v ústavech sociální péče, v domovech pro seniory, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, v dětských domovech, v zařízeních pro léčbu závislostí, v orgánech územních resp. obecních samospráv, ve školských zařízeních nebo v zařízeních sociálních služeb, v nadacích, v nevládních organizacích a na úřadech práce.

Přijímací řízení
Přijímací zkouška je jednokolová.
Písemný test: Jde o test středoškolských znalostí z oblastí relevantních pro studium speciální pedagogiky (biologie člověka, humanitní vědy). Test se skládá ze 40 otázek, trvá 20 minut, maximální možný počet získaných bodů je 40. Test slouží k prověření znalostí nutných pro pochopení biologické podstaty zdravotního postižení a sociálního kontextu života člověka se znevýhodněním. Náročnost znalostního testu vychází z učebních osnov výukových předmětů  Biologie pro čtyřletá gymnázia a Základy společenských věd pro střední školy. Test je připravován Katedrou speciální pedagogiky PedF UK. Test trvá 20 min.Test je shodný s testem pro programy Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání a Speciální pedagogika/Logopedie.
Další informace najdete zde

Studijní progrm: Speciální pedagogika/Logopedie
Forma: prezenční
Charakteristika programu/oboru
Cílem studijního programu Speciální pedagogika/Logopedie je připravit odborníky k aplikaci postupů užívaných k depistáži dětí s rizikem narušené komunikační schopnosti a sluchového postižení a aplikaci stimulace řečového a jazykového vývoje dětí a žáků s důrazem na prevenci sekundárních důsledků a na základě toho připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky podle § 16 odst.9, v základních školách, v základních školách speciálních, základních školách logopedických a základních školách pro sluchově postižené na pozici asistenta pedagoga, v mateřských školách, v mateřských školách pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem. Studijní program Speciální pedagogika/Logopedie je odborně zaměřen v souladu se současným pojetím výchovy a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na oblast inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí.

Uplatnění absolventů
Absolvent bakalářského studijního programu po úspěšném ukončení studia disponuje všeobecnými, odbornými dovednostmi. Uplatnění absolventa bakalářského studijního programu Logopedie se předpokládá v asistentských pracovních pozicích ve školství, zdravotnictví a v resortu ministerstva práce a sociálních věcí, na kterých jsou v osobním kontaktu s dětmi a žáky s NKS a SP. Absolvent je připraven na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.
Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe: získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Přijímací řízení
Přijímací zkouška je jednokolová.
Písemný test: Jde o test středoškolských znalostí z oblastí relevantních pro studium speciální pedagogiky (biologie člověka, humanitní vědy). Test se skládá ze 40 otázek, trvá 20 minut, maximální možný počet získaných bodů je 40. Test slouží k prověření znalostí nutných pro pochopení biologické podstaty zdravotního postižení a sociálního kontextu života člověka se znevýhodněním. Náročnost znalostního testu vychází z učebních osnov výukových předmětů  Biologie pro čtyřletá gymnázia a Základy společenských věd pro střední školy. Test je připravován Katedrou speciální pedagogiky PedF UK. Test trvá 20 min. Test je shodný s testem pro programy Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání a Speciální pedagogika.
Další informace najdete zde

Podrobnější informace – sdružené studium (dvouoborové studijní programy)
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Podrobnější informace najdete zde (prezenční studium)

Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Podrobnější informace najdete zde (prezenční studium)

Katedra se dále podílí na výuce ve studijním programu
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
(primárně ovšem tento obor spadá pod katedru psychologie)
Podrobnější informace zde