Home » Bakalářské studium

Bakalářské studium

Charakteristika oboru:

Speciální pedagogika  je zaměřena na problematiku výchovy a vzdělávání osob s různými druhy a typy znevýhodnění ve světě současných edukativních trendů. Obor je zaměřen na podporu a rozvoj komunikačních strategií a aktivaci osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

Absolvent disponuje znalostmi speciální pedagogiky využitelnými v práci asistenta pedagoga nebo osobního asistenta s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro práci projektového manažera v neziskových organizacích, nadacích, aj.organizacích pro podporu vzdělávání osob se speciálními potřebami a na úřadech práce.

Studijní plán naleznete na tomto odkazu – http://pedf.cuni.cz/PEDF-216.html

Prioritou absolventa tohoto studia bude navazující magisterské studium Speciální pedagogiky.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Písemný test obecných studijních předpokladů, max. 40 b. Test slouží k prověření vybraných typů dovedností a schopností nutných pro úspěšné vysokoškolské studium. Nejedná se o test znalostí ze střední školy, všichni uchazeči tak mají stejnou šanci prokázat, jak jsou schopni se připravit na jeho různorodost a jak dokáží pracovat s informacemi v zadání. TOSP poskytuje validní informaci o tom, jak jsou uchazeči schopni zvládat požadavky studia, sledovány jsou různé typy studijních dovedností a schopností a logického myšlení. Jednotlivé části testu jsou sestaveny s ohledem na obvyklé požadavky kladené na studenty Pedagogické fakulty UK v Praze. Testem se budou zjišťovat následující studijní schopnosti a dovednosti: verbální a analytické myšlení, neverbální myšlení, porozumění informacím, logické a konfigurační vztahy, pamětné učení aj. Test obecných studijních předpokladů je připravován pracovištěm Univerzity Karlovy v Praze. Pro přípravu na přijímací zkoušku mohou uchazeči využít zveřejněného modelového testu. Délka testu je 28 min.