Rigorózní řízení

Informace ke státní rigorozní zkoušce:
Podrobnější informace naleznete na stránkách PedF UK
U uchazečů o rigorózní zkoušku se předpokládá znalost problematiky speciální pedagogiky dle níže uvedených odborných pramenů.

Komise pro obor speciální pedagogika stanovila následující předměty:
1. teorie speciální pedagogiky
2. lidé se zdravotním postižením
3. speciální diagnostika, metodiky a technologie

Uchazeč má prokázat znalosti nových vědeckých poznatků z oboru speciální pedagogika i znalost životních situací lidí se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním v současné společnosti. Speciální diagnostika, metodiky a technologie jsou úžeji zaměřeny k profesní orientaci uchazeče a jeho písemné práci.

Doporučená literatura pro přípravu a realizaci výzkumu v rámci rigorózní práce 

  • CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
  • HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2
  • MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1362-4.
  • PUNCH, K.F. Základy kvantitativního šetření. Praha : Portál, 2003. ISBN 978-80-7367-381-9.
  • ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

Doporučená literatura pro žadatele o rigorózní zkoušku 
A)   Lidé se zdravotním postižením – filozofická východiska speciální pedagogiky 

  • BLECHA, I. A kol.aut. Filosofický slovník. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4.
  • GOZDON, W. O povaze předsudků. Prostor, 2004. ISBN 80-7260-125-3.
  • HOGENOVÁ, A. Pohyb a tělo. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-580-9.
  • NOVOSAD, L. – ŠVINGALOVÁ, D. Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filozofie výchovy. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-091-9.
  • PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0076-5.
  • PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Praha : ISV nakladatelství, 2001. ISBN 80-85866-64-1.

B)   Teorie speciální pedagogiky včetně diagnostiky, metodiky a didaktické technologie 

  • ATTWOOD, T. Aspergerův syndrom. Porucha sociálních vztahů a komunikace. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-979-8.
  • BAREŠOVÁ, J., HRUBÝ, J. Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ. Praha : Septima, 1999. ISBN 80-7216-105-9.
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.(eds.) Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Brno: Paido, 2007, s. 118-119.
  • BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-163-8.
  • BONDY, A., FROST, L. Vizuální komunikační strategie v autismu. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2053-1.
  • BOSS, P. (2002). Family Stress Management : A Contextual Approach. 2nd ed. London: Sage Publications.
  • DALE, N. (2004) Working with Families of Children with Special Needs. London: Brunner-Routledge.
  • FISHER, S., ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha : Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-014-0.
  • HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha : Septima, 2002, s. 90. ISBN 80-7216-162-8.
  • HORT, V., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ, E. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha : Portál, 2000.
  • HURTOVÁ, D., STRNADOVÁ, I., ŠIGUTOVÁ, M. Anglický NÁPADníček. Spain : Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-480700-2.
  • FARRAH P., FEA, F., KLIEN J., SCHOONHEIM., J., ŠIŠKA, J.: Monitoring access to education and emloyment for people with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 2004, vol. 48, no. 4-5, ISSN 0964-2633.
  • FIALOVÁ, L. Body image jako součást sebepojetí člověka. 1. vyd. Praha : Karolinum 2001.
  • FOŘTÍK, V., FOŘTÍKOVÁ, J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2007.
  • FOŘTÍKOVÁ, J. a kol. Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí. Praha: Triton, 2008.
  • GARGUILO, R. (2006). Special Education in Contemporary Society. 2nd Edition. Thomson Learning, Inc.
  • GILLBERG, CH., PEETERS, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-856-2.
  • HÁJKOVÁ,V. Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním, PedF UK, Praha, 2008.
  • HOWLIN, P. Autismus u dospívajících a dospělých. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-041-0.
  • HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. (Ed.): Dětský autismus. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-813-9.
  • HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu.2.díl. Praha : FRPSP, 1998. 321 s. ISBN 80-7216-075-3.
  • HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu.1.díl. Praha : FRPSP, 1999. 395 s. ISBN 80-7216-096-6.
  • JANOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická východiska. Praha: TRITON, 2001. ISBN: 80-7584-192-7
  • JANKOVSKÝ, J Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-329-6
  • JELÍNKOVÁ, M. Vzdělání a výchova dětí s autismem. Praha : Pedf UK, 2001.
  • JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. Praha: IPPP, 2006.
  • KALINA, K. a kol. Drogy a drogové závislosti I, II – mezioborový přístup. Praha: Ůřad vlády, 2003. ISBN 80-86734-05-06.
  • KRAHULCOVÁ, B. a kol.: Postižený člověk v procesu senescence. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002, s. 60-70. ISBN 80-7290-094-3.
  • KUBOVÁ, L. Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. Praha: Tech-Market, 1996
  • KVĚTOŇOVÁ, L. (Ed.) Vysokoškolské studium se zajištěním speciálně pedagogických potřeb. Paido : Brno, 2007. s.73-90. ISBN 978-80-7315-141-6.
  • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 1998.
  • LECHTA, V. A KOL.: Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. 392 s. ISBN 80-7178-961-5.
  • LECHTA, V. A KOL.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5.
  • LECHTA, V.: Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha: Portál, 2002. 192 s. ISBN 80-7178-572-5.
  • MACKELPRANG, R. & SALSGIVER, R. (1999). Disability. A Diversity Model Approach in Human Service Practice. Brooks/ Cole Publishing Company.
  • MATĚJČEK, Z. Dyslexie: specifické poruchy učení. Jinočany : H&H, 1995. ISBN 80-85787-27-X
  • MATĚJČEK, Z., VÁGNEROVÁ, M. (ed.). Sociální aspekty dyslexie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006. ISBN ISBN 80-246-1173-2.
  • MORALES, R.C. Orofaciální regulační terapie – metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-105-0
  • MÜHLPACHR, P. Sociopatologie. Brno: Masarykova universita, 2008. ISBN 978-80-210-4550-7.
  • MÜLLER, O., VALENTA, M.: Psychopedie: teoretické základy a metodika. Praha : Parta, 2003. ISBN 80-7320-039-2.
  • NEUBAUER, K. a kol. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých – diagnostika a terapie. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-159-4
  • NOVÁK,A. Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Unitisk spol.s.r.o.Praha 1994
  • NOVOSAD, L.; ŠVINGALOVÁ, D. Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filosofie výchovy. 1.vyd., Praha UK: Pedagogická fakulta 2002.
  • OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Možnosti speciálně pedagogické podpory u osob s hybným postižením. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, ISBN 978-80-210-4575-0
  • ORELOVE, F.P. & SOBSEY, D. (2000). Educating Children with Multiple Disabilities. A transdisciplinary Approach. Paul Brooks Publishing.
  • PEETERS, T. Autismus. Od teorie k výchovně vzdělávací intervenci. Praha : Scientia, 1998.
  • POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-135-5.
  • PRESL, J. Drogová závislost. Praha: Maxdorf 1995. ISBN 80-85-800-18-7.
  • REID, G., KIRK, J. Dyslexia in Adults : Education and Employment. John Wiley & Sons, Ltd., 2001. ISBN 0-471-85205-8.
  • REID, G. Dyslexia : A Practitioner’s Handbook. 3rd ed. John Wiley & Sons, Ltd., 2003. ISBN 0-470-84852-9.
  • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L., A KOL. Speciální pedagogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.
  • RICHMAN, S. Výchova dětí s autismem. Praha : Portál, 2006. ISBN 978-80-7367-424-3.
  • RONDAL, J.A. & HODAPP, R.M. & A., SORESI, S. & DYKENS, E.M. & NOTA, L. (2004) Intellectual Disabilities. Genetics, Behaviour and Inclusion. Whurr Publishers Ltd.
  • SATTLER, J.M. (2002). Assessment of Children. Behavioral and Clinical Applications. San Diego: Jerome M. Sattler, Publisher, Inc.
  • ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha : Grada Publishing 2006
  • SCHOPLER, E., MESIBOV, G. Autistické chování. Praha : Portál, 1997.
  • SCHOPLER, E., REICHLER, R., LANSINGOVÁ, M. Strategie a metody výuky dětí s autismem. Praha : Portál, 1998.
  • STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 1998. ISBN 80-85899-45-0.
  • ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. Praha : Septima, 1997. ISBN 80-7216-034-6.
  • ŠIŠKA, J., VANN, B. From “cage beds” to inclusion: the long road for individuals with intellectual disability in the Czech Republic. Disability & Society, 2006, roč. 21, č. 5, s. 425-439. ISSN 0968-7599.
  • ŠIŠKA, J. Mimořádná dospělost : Edukace jedince s mentálním postižením v období dospělosti. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, 98 s.
  • ŠKODOVÁ, E.; JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6
  • THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-091-7.
  • THOROVÁ, K., ČADILOVÁ, V., HYNEK, J. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-319-2
  • TITZL, B. Postižený člověk ve společnosti. Praha: UK, 2000. ISBN 80-86039-90-0
  • TROJAN, S., DRUGA,R., PFEIFFER,J.,VOTAVA,J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha: Grada Publishing, 1996, ISBN 80-2470-031-X
  • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004
  • VÍTKOVÁ, M. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: Paido, 2004, s.152-174. ISBN 80-86633-22-5.
  • VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006, ISBN 80-7315-134-0
  • VOTAVA,J (ed) Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-2460-708-5
  • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Specifické poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. Praha: Portál, 2003.
  • ZELINKOVÁ, O. Dyslexie v předškolním věku? Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-321-5.

Časopisy:

  • Disability and Society,
  • European Journal of Special Needs Education
  • Psychológia a patopsychológia dieťaťa
  • Speciální pedagogika