Home » Pro uchazeče

Pro uchazeče

Současná česká speciální pedagogika navazuje na tradice vědy v meziválečném i poválečném období, kdy byly základy oboru položeny. Koncepce a rozvoj speciální pedagogiky byly od počátku předznamenány kooperací představitelů  různých vědních oborů, především lékařských, psychologických a pedagogických. V padesátých letech minulého století se speciálně pedagogická teorie vyvíjela relativně autonomně, především díky zakladateli oboru  prof. Sovákovi, který ji svým reflexologickým pojetím poskytl potřebnou ochranu. Takto vytvořený  teoretický rámec se však po mnoho let stal těžko překročitelným    a vedl k jisté uzavřenosti. V devadesátých letech se objevily první pokusy o definování nového paradigmatu  oboru a s ním související koncepce studia. Přístup k informacím a odborné literatuře, jakož i stále se  prohlubující kontakt s představiteli speciální pedagogiky   z vyspělých demokratických států, ke  kterému došlo po listopadu 1989, přinesly možnost srovnání. Ukázalo se, že současná česká speciální pedagogika je srovnatelná s mezinárodně uznávanou aktuální odbornou úrovní a její včlenění do  evropských i celosvětových struktur by nemělo být problémové.

Speciální pedagogika je na PedF UK relativně mladým samostatným studijním oborem, třebaže péče o osoby se zdravotním postižením má u nás dlouholetou tradici. Dynamický rozvoj poznání v oboru speciální pedagogika přináší nutnost inovace koncepcí studijního oboru a přivádí katedru speciální pedagogiky na PedF UK k nutnosti těsněji  kooperovat s jinými katedrami a fakultami u nás i v zahraničí. Působnost speciálních pedagogů v souvislosti s prosazujícím se trendem integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu a v souladu s cíli aktuální vzdělávací politiky České republiky v současnosti překračuje rámec škol a školských zařízeních  přednostně  určených pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dříve speciálních škol) a nalézá využití ve prospěch početné kategorie integrovaných žáků vzdělávaných na základních a středních školách běžného typu.

Nově koncipovaný obor speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání poskytuje absolventům odbornou profilaci v oblasti výchovně vzdělávacího předmětu a speciální pedagogiky a vytváří tak zejména na druhém stupni základních škol a na středních školách potřebné podmínky k zajištění efektivního průběhu integračního procesu a k zavádění takových inovací do výuky, které budou reflektovat speciální edukační potřeby znevýhodněných jedinců i minoritních skupin v důsledku zdravotního postižení, sociálního znevýhodnění, jazykové, etnické či národnostní odlišnosti a vyššího nadání a talentu.

V doktorském studiu jsou na Katedře speciální pedagogiky PedF UK v Praze vychováváni odborníci širokého spektra speciální pedagogiky, schopní rozvíjet obor v tomto novém pojetí a schopní řešit aktuální problematiku života zdravotně postižených členů naší společnosti. Obsah doktorského studia se orientuje především na problematiku zdokonalování života zdravotně postižených lidí v souvislosti s jejich zapojením do společnosti. Zvláštní důraz je kladen především na sociální akcent.