Charakteristika katedry

Katedra speciální pedagogiky nabízí vzdělávání odborných pracovníků, kteří zajišťují speciálně pedagogické potřeby dětí, žáků a dospělých osob. Studia jsou akreditována pro bakalářský, navazující magisterský a doktorský studijní program. Dále je možnost ucházet se o habilitační řízení v oboru speciální pedagogika. Studium je mimo prezenční formy akreditováno a od roku 2007 otevřeno jako kombinované. Při katedře pracuje od roku 2004 Poradna pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Katedra dále nabízí semestrální studijní pobyty na zahraničních partnerských universitách v rámci progranmu Erasmus.

Vymezení koncepcí jednotlivých studijních programů, které katedra nabízí:

Speciální pedagogika – Bc./ plný plán (jednoobor)

Koncepce studijního programu je reflexí aktuálních trendů společnosti v oblasti podpory rovných příležitostí pro osoby s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální a současného stavu vědeckého poznání podstaty a zákonitostí edukace s jasnou deklarací interdisciplinarity vědního oboru.
Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v resortech ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného a předškolního, přes školní věk až po věk dospělých a seniorů. Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky.
Cílem studijního programu je připravit odborníky v oboru speciální pedagogika k aplikaci kontaktních vzdělávacích a aktivizačních činností zaměřených na osoby s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální s důrazem na prevenci sekundárních důsledků a na základě toho připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky podle § 16 odst. 9, v základních školách, ve školách zřízených podle § 16 odst. 9, v základních školách speciálních na pozici asistenta pedagoga, ve školských zařízeních, v mateřských školách s edukací dětí se SVP, v dětských domovech, v domovech mládeže a pro činnost v zařízeních sociálních služeb.

Speciální pedagogika/Logopedie – Bc./ plný plán (jednoobor)

Koncepce studijního programu je reflexí aktuálních trendů společnosti v oblasti podpory osob s narušenou komunikační schopností (dále NKS) včetně osob se sluchovým postižením (dále SP) a současného stavu vědeckého poznání podstaty a zákonitostí edukace s jasnou deklarací interdisciplinarity vědního oboru.
Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyplývající z NKS a vad sluchu je směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v resortech ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného a předškolního, přes školní věk až po věk dospělých a seniorů. Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky.
Cílem studijního programu je připravit odborníky v oboru speciální pedagogika k aplikaci postupů užívaných k depistáži dětí s rizikem NKS a aplikaci stimulace řečového a jazykového vývoje dětí a žáků s důrazem na prevenci sekundárních důsledků a na základě toho připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky podle § 16 odst. 9, v základních školách, v základních školách speciálních, základních školách logopedických a pro sluchově postižené na pozici asistenta pedagoga, v mateřských školách, v mateřských školách pro děti s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání – Bc./ sdružené studium (dvouobor)

Bakalářské studium Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání je na Pedagogické fakultě UK v Praze připraveno v zájmu zajištění schopnosti učitelů snižovat selektivitu v přístupu ke vzdělávání na 2. a 3. stupních školního systému a poskytovat podporu ve vzdělávání všem žákům s ohledem na jejich individuální rozdíly a s respektem k jejich potřebám v prostředí běžných škol. Pedagog s odbornou profilací v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na vzdělávání zajistí na 2. stupni základních škol a na středních školách efektivní průběh vzdělávacího procesu realizovaného v podmínkách heterogenních tříd a žákovských skupin, přispěje tak k zavádění potřebných inovací do výuky.V rámci plánování a realizace speciálněpedagogické podpory reflektuje celé spektrum speciálních vzdělávacích potřeb žáků vznikajících v souvislosti s jejich zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, jazykovou, etnickou či národnostní odlišností či s mimořádným nadáním. Studijní program proto vychází ze syntetizace speciálně pedagogického poznání, sjednocujícího dříve striktně oddělované podobory speciální pedagogiky do ucelené vědní disciplíny. Program je charakteristický posílením interdisciplinárních vazeb speciální pedagogiky jako celku v oblasti speciálně metodické a didaktické s obecnou pedagogikou, s didaktikou a metodikou výchovně vzdělávacích předmětů na 2.stupni základních škol a na středních školách. Program je koncipován s respektem ke kontinuu podpory speciálních vzdělávacích potřeb žáka a studenta se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany pedagoga v průběhu jeho školního vzdělávání i v období přechodů mezi stupni vzdělávání a při jeho přípravě na povolání a vstup do samostatného života. V jeho skladbě je věnována rovnocenná pozornost aspektům výchovy a aspektům vzdělávání ve školním prostředí. Program reflektuje inkluzívní trend ve vzdělávání a jeho rozvoj v podmínkách tradice českého školství. Programje koncipován s důrazem na propojení forem teoretické a praktické výuky a sleduje tím vyšší připravenost speciálních pedagogů v oblasti aplikace teoretických poznatků do praxe.Je připraven s cílem vytvořit prostor pro další inovace výuky heterogenních tříd a skupin na základě aplikace výzkumem ověřených postupů a měnících se požadavků školní praxe.

Speciální pedagogika – NMgr./ plný plán (jednoobor)

Koncepce studijního programu Speciální pedagogika je reflexí aktuálních trendů společnosti v oblasti podpory rovných příležitostí pro osoby s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální a současného stavu vědeckého poznání podstaty a zákonitostí edukace s jasnou deklarací interdiciplinarity vědního oboru. Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v resortech ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného a předškolního věku, přes školní věk až po věk dospělých a seniorů. Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako součást navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky.
Cílem studijního programu je připravit odborníky – speciální pedagogy s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, konkrétně pro speciálně pedagogickou činnost ve školách zřízených podle §48 ŠZ a pro poradenská zařízení na pozici speciálního pedagoga – magistra.

Speciální pedagogika/Logopedie – NMgr./ plný plán (jednoobor)

Koncepce studijního programu Logopedie je reflexí aktuálních trendů společnosti v oblasti podpory rovných příležitostí pro osoby s postižením a znevýhodněním v oblasti narušené komunikační schopnosti a sluchového postižení a současného stavu vědeckého poznání podstaty a zákonitostí edukace s jasnou deklarací interdiciplinarity vědního oboru.
Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyplývají z narušené komunikační schopnosti a vad sluchu je směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, edukace a poradenství jsou zajišťovány logopedy, a to nejen v oblasti školské, ale i v resortech ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného a předškolního věku, přes školní věk až po věk dospělých a seniorů. Studium magisterského studia Logopedie je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí umožňujících profesní provádění logopedických a surdopedických intervencí.
Cílem studijního programu je připravit odborníky v oboru logopedie a surdopedie s širokým společenskovědním rozhledem zaměřeným na pedagogicko-psychologické disciplíny, konkrétně odborně erudovaných pro logopedickou a surdopedickou činnost ve školách zřízených podle §48 ŠZ a pro poradenská zařízení na pozici logopeda – magistra.

Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy – NMgr./ sdružené studium (dvouobor)

Magisterské studium Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy je na Pedagogické fakultě UK v Praze připraveno s cílem připravit speciální pedagogy schopné snižovat selektivitu v přístupu ke vzdělávání na 2. stupni škol a středních školách a poskytovat adekvátní podporu ve vzdělávání všem žákům s respektem k jejich individuálním vzdělávacím potřebám. Pedagog s odbornou magisterskou profilací v oblasti speciální pedagogiky pro učitele zajistí na 2. stupni základních škol a na středních školách řízení vzdělávacího procesu v podmínkách heterogenních tříd a žákovských skupin a přispěje svými kvalifikovanými metodickými postupy k zavádění inovací do výuky. Jako odborník v oblasti speciálněpedagogické diagnostiky žáků školního a středoškolského věku reflektuje celé spektrum speciálních vzdělávacích potřeb žáků vznikajících v souvislosti s jejich zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, jazykovou, etnickou či národnostní odlišností či s mimořádným nadáním. Magisterský studijní program vychází ze syntetizace speciálně pedagogického poznání, sjednocujícího dříve striktně oddělované podobory speciální pedagogiky do ucelené vědní disciplíny. Program je charakteristický posílením interdisciplinárních vazeb speciální pedagogiky jako celku s obecnou pedagogikou, s didaktikou a metodikou výchovně vzdělávacích předmětů na 2. stupni základních škol a na středních školách. Je koncipován s respektem ke kontinuu podpory speciálních vzdělávacích potřeb žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany pedagoga v průběhu jeho školního vzdělávání i v období přechodů mezi stupni vzdělávání, při jeho přípravě na povolání a při vstupu do samostatného života. V předmětové skladbě programu je věnována rovnocenná pozornost aspektům výchovy a aspektům vzdělávání ve školním prostředí. Program plně reflektuje inkluzívní trend ve vzdělávání i neopomenutelné tradice českého školství. Je koncipován s důrazem na propojení forem teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů. Zaměřuje se také na jejich připravenost aplikovat teoretické poznatky do školní praxea rozvíjet výukové postupy v heterogenních třídách s využitím evidence-based postupů.

Speciální pedagogika – doktorské studium

Koncepce studia a pojetí většiny předmětů vychází z principů humanisticky, na osobnostní rozvoj orientované speciální pedagogiky akcentující konstruktivistické přístupy ke vzdělávání. Výrazným rysem je akcent na inovativní, progresivní přístupy a metody.
Doktorský studijní program Speciální pedagogika vychází z oborů filozofie/sociologie a speciální pedagogiky. Důležitou součástí je metodologický kurz se zaměřením na rozšířenou anotaci disertační práce a její obhajobu, cizí jazyk a předměty z oborové nabídky dle tématu disertační práce: Aktuální problematika sluchového postižení, Didaktické aspekty rozvíjení zdravotní gramotnosti v kontextu inkluzivního vzdělávání, Edukace jedinců s narušenou komunikační schopností, Edukace jedinců se specifickými poruchami učení, Metodické aspekty inkluzivní pedagogiky, Postižený člověk ve společnosti, Speciálněpedagogická podpora vývoje dítěte v raném a předškolním věku, Speciálněpedagogické přístupy k vybraným skupinám sociálně znevýhodněných osob, Zahraniční trendy v oblasti speciální pedagogiky. Vybrané zaměření dílčího oboru přímo souvisí s tvůrčí činností studenta (výzkum, publikování v renomovaných časopisech, přednášky na konferencích s mezinárodní účastí nebo v zahraničí).
Studijní program zahrnuje aktualizovaný soubor klíčových cílů, obsahů a ověřených inovací ve vzdělávání speciálních pedagogů. Je přístupný kontinuálnímu rozvoji a inovování jednotlivých obsahových složek i studijního plánu jako celku, v souvislosti s průběžnou, kritickou reflexí projektovaného, realizovaného a dosaženého kurikula včetně procesů a prostředků v souvislosti s měnícími se požadavky.
Záměrem dalšího odborného rozvoje SP je pokračovat v internacionalizaci programu Speciální pedagogika, prohlubovat stávající kontakty a navazovat nové, rozvíjet spolupráci s akademickými i neakademickými institucemi, zúčastňovat se zahraničních pobytů a stáží, získávat nové zkušenosti a další zahraniční kontakty.