Abstrakty – Závěrečná konference

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

19- 20. 9. 2019 v Praze, PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY – čtvrtek 19. 9. 2019

Sekce:

Dopolední přednášky

10:15   Předškolní vzdělávání v kontextu povinné předškolní docházky

prof. PhDr. E. Šmelová, Ph.D. – Prezentace ke stažení
Klíčová slova: povinná školní docházka, předškolní vzdělávání
Školním rokem 2017/2018 vstupuje v platnost povinná předškolní docházka pro děti rok před vstupem do základního vzdělávání. Uvedená skutečnost vedla mateřské školy k zamýšlení se nad vlastní vzdělávací koncepcí, nad organizací vzdělávacích aktivit apod., a to vše s ohledem na vývojová specifika dítěte předškolního věku. Cílem studie je rekapitulace zásadních změn, které sebou povinná předškolní docházka přináší. Snahou je odpovědět na otázky: Kterým oblastem v přípravě dítěte na povinnou školní docházku má být věnována zvýšená pozornost? Čemu bychom se měli vyvarovat? V příspěvku se také zamýšlíme nad samotným směřováním české mateřské školy v kontextu povinné předškolní docházky. Charakterizujeme vliv podstatných podmínek pro její realizaci, objasňujeme mechanismy, které ovlivňují stávající stav a otvírají další možnosti vývoje.

11:15   Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ: Jazyková příprava dětí s OMJ na vstup do ZŠ

PhDr. T. Linhartová – Prezentace ke stažení
Klíčová slova: dítě s odlišným mateřským jazykem, legislativní podmínky, komunikace s rodiči, systematický rozvoj českého jazyka
Příspěvek bude zaměřen na možnosti komplexní podpory dětí s OMJ v rámci mateřské školy. Zmíněny budou legislativní podmínky, tipy pro usnadnění adaptace a komunikace s rodiči dětí. Pozornost bude věnována také metodám systematického rozvoje češtiny v kurzu včetně ukázek z praxe.

11:35   Rozvoj pregramotnostních dovedností jako prevence specifických poruch učení

Mgr. O. Kučerová, Ph.D. – Prezentace ke stažení
Klíčová slova: riziko specifických poruch učení, prevence, děti předškolního věku, fonologické uvědomění
V tomto příspěvku se zaměříme na problematiku rizika specifických poruch učení u dětí v předškolním věku. Včasnou prevenci (popř. intervenci u dětí s rizikem SPU) považujeme za zásadní, neboť díky ní můžeme zabránit případnému rozvinutí specifické poruchy učení. Současné výzkumy ukazují, že klíčovou dovedností pro osvojení čtení je tzv. fonologické uvědomění. Součástí prezentace bude ukázka konkrétních cvičení, která mohou pedagožky/pedagogové mateřských škol použít pro rozvoj fonologického uvědomění svých žáků.

11:55   Inspirace k rozvoj vztahů mezi čtenářskou a matematickou pregramotností

Mgr. E. Nováková, Ph.D. – Prezentace ke stažení

12:35   Cíle a evaluace v přírodovědné pregramotnosti

PhDr. K. Jančaříková, PhD. – Prezentace ke stažení
Klíčová slova: přírodovědná pregramotnost, přírodovědné nadání, cíle přírodovědné pregramotnosti, evaluace přírodovědné pregramotnosti
Cílem příspěvku je představit cíle přírodovědné pregramotnosti a nástroje jejího hodnocení a zahájit odbornou diskusi k této problematice. Přírodovědné pregramotnosti není v odborné literatuře věnována dostatečná pozornost. Jedná se tedy o inovativní téma, které bylo projektem SC1 objeveno a řešeno. V příspěvku bude představeno šest speciálních cílů, ke kterým by měla směřovat nabídka aktivit pro děti předškolního věku (Jančaříková, 2017). Větší pozornost bude věnována dvěma z nich (rozvoj citlivosti k přírodě a rozvoj přírodovědného jazyka). Dále bude představen koncept hodnocení přírodovědné pregramotnosti. To může probíhat na několika úrovních (hodnocení dětí, hodnocení kvality aktivit/programů, hodnocení účinnosti aktivit/programů a hodnocení prostředí, ve kterém aktivita probíhá) a za různým účelem (vyhledávání přírodovědně nadaných dětí, zlepšení vlastní pedagogické práce). V rámci příspěvku budou stručně představena vybraná výzkumná šetření, která se zabývají hodnocením vybraných cílů, tedy rozvojem citlivosti dětí k přírodě a rozvoji přírodovědného jazyka a diagnostický nástroj na určení přírodovědného nadání (Jančaříková, 2009, 2019). Přírodovědnou gramotnost je třeba rozvíjet systematicky od raného věku. Stanovení cílů a vytvoření systému hodnocení pomůže její optimalizaci.

12:55   Přírodovědná pregramotnost: propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP PV v praxi s využitím diferenciace pro věkově heterogenní skupinu

PhDr. L. Felcmanová, PhD. – Prezentace ke stažení

Přírodovědná pregramotnost: propojení vzdělávacích oblastí RVP PV s využitím diferenciace pro věkově heterogenní skupinu a děti se speciálními vzdělávacími potřebami

PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D, PhDr. Barbora Loudová, Ph.D.
Příspěvek představuje problematiku rozvoje přírodovědné pregramotnosti u dětí v předškolním věku. Prezentuje výsledky analýzy Rámcového vzdělávácího programu pro předškolní vzdělávání z hlediska integrace podpory přírodovědné pregramotnosti v rovině konkretizovaných cílů, obsahů i vzdělávací nabídky. V rámci projektu Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání byly navrženy příkladové integrované bloky k vybraným přírodovědným tématům. Jejich pilotování v praxi a návazný akční výzkum v projektových mateřských školách znovu ukázaly na význam diferenciace a individualizace náročnosti činností směřujících k rozvoji přírodovědné pregramotnosti, které budou respektovat specifika různých věkových skupin dětí ve věkově heterogenních třídách mateřských škol a také dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek shrnuje teoretická východiska a přináší metodická doporučení do praxe. Z analýzy zahraničních kurikul pro předškolní vzdělávání čerpá podněty pro uchopení přírodovědné pregramotnosti v předškolním vzdělávání v ČR i příklady pro realizaci vzdělávací nabídky v kontextu heterogenních skupin dětí v mateřské škole.

Sekce A: Pregramotnost v regionech – akční výzkumy

14:00 – 14:15 Matematická pregramotnost – Orientace v rovině a v prostoru

Zuntová, J. Susová, PhDr. J. Slezáková, Ph.D. – Prezentace ke stažení
Klíčová slova: akční výzkum, aktivita, matematická pregramotnost, orientace v prostoru a rovině, práce s mapou, schopnost dítěte, spolupráce
Příspěvek si klade za cíl poskytnout informaci o akčním výzkumu na téma Orientace v prostoru a v rovině s dětmi 4-6 let. Toto téma je zpracované v podobě nabídnutých aktivit pro děti (viz Metodika projetku SC1 (v modulu Matematická pregramotnost)). Všechny připravené aktivity jsou doprovázené zajímavým příběhem o kocourovi, který ukryl poklad na zahradě a ten bude hledán s pomocí mapy. Hlavním cílem je podat informaci o vyskytujících se kognitivních jevech, které dokládají, že zvolené aktivity rozvíjejí dítě (4-6let) ve schopnosti orientace v rovině a prostoru.  Je možné doložit, že děti aktivity baví. Závěrem poskytneme informaci o možnostech pokračování výzkumu a budeme sdílet význam spolupráce studentka – mentorka – odborná didaktička.

14:15 – 14:30 Aktivity zaměřené na rozvoj přechodu mezi 2D a 3D prostředím u dětí v mateřské škole

Mgr. H. Schenková

14:30 – 14:45 Efektivní formy komunikace a spolupráce mezi mateřskou školou a rodinou

Bc. P. Dědková, PhDr. S. Kiryková, Ph.D. – Prezentace ke stažení
Klíčová slova: mateřská škola, rodina, pedagogická komunikace, spolupráce, klima v MŠ, intervence
Akční výzkum, realizovaný v rámci modulu Didaktika předškolního vzdělávání, je zaměřen na téma Efektivní formy spolupráce a komunikace mezi mateřskou školou a rodinou. Šetření probíhalo ve dvou MŠ v Liberci ve třech etapách od března 2018 do března 2019. Skupinu respondentů tvořily všechny osoby účastnící se celoročního provozu a programu obou MŠ včetně navrhovaných intervencí (děti, rodiče, vedení, učitelé a další zaměstnanci MŠ). Výzkumu předcházelo studium teoretických zdrojů k oblasti komunikace MŠ s rodinou i k metodologii akčního výzkumu. V první (přípravné) etapě byla analyzována výchozí situace v MŠ a identifikován problém – malá účast rodin dětí na akcích pořádaných mateřskými školami. Následně byly stanoveny hypotézy a byl sestaven intervenční plán. V druhé (implementační) etapě byl sestaven návrh nových forem komunikace a spolupráce a navržena obsahová i organizační proměna jedné z tradičních akcí. Efektivita intervencí byla následně vyhodnocena vzhledem k formulovanému výchozímu problému MŠ. Navržené intervence vedly v obou MŠ jak k dílčím změnám v postojích vedení, pedagogů i rodičů k významu komunikace a spolupráce MŠ s rodinou, tak ke konkrétním opatřením uplatněným v obou MŠ od školního roku 2019/20.

14:45 – 15:00 Rozvoj čtenářské pregramotnosti a podpora zájmu dětí o psanou formu jazyka

Holcová, A. Oralová, M. Zatloukalová, dis., Mgr. D. Cibáková, Ph.D., Mgr. M. Polák, Ph.D.
Prezentace ke stažení

Klíčová slova: pregramotnost, mateřská škola, děti předškolního věku, akční výzkum, psaná forma jazyka
Akční výzkum byl zaměřen na děti v předškolních zařízeních, které budou nastupovat do prvních ročníků základních škol.  Zabýval se problematikou čtenářské pregramotnosti v mateřských školách a jejího možného zvyšování pomocí her, různých zábavných aktivit a činností, které děti v cílové věkové skupině stále žádají. Proto jsme navrhli určitou podobu činností, jejímž prostřednictvím se děti mohou hravou formou seznámit s písmeny a vytvořit si zároveň vztah ke knihám. Činnosti a hry vycházejí vždy z krátkého příběhu z knížky, s kterým dále pracujeme a prolínáme do něho i aktuální téma, které v mateřské škole probírají.

15:00 – 15:15 Prožitkové a situační učení: Andělský týden

Mgr. D. Podhrázská, Mgr. A. Suchanová, Bc. F. Koritar, Bc. K. Suchánková
Klíčová slova: Dítě v předškolním věku, mateřská škola, projekt, prožitkové a situační učení
Projekt „Andělský týden“ se zabývá problematikou prožitkového a situačního učení a zkoumá vliv na prožívání dítěte v předškolním věku. Teoretická východiska tohoto projektu se opírají o znaky prožitkového učení, jako jsou spontaneita, objevnost, komunikativnost, aktivita spojená s tvořivostí, celostnost a konkrétní činnosti. Cílem celého snažení bylo společné prožití adventního času, vnímat jej všemi smysly, podněcovat děti k chápání a vlastnímu vyjadřování – co je správné a co ne, pomáhat dětem hledat cesty, jak věci správně napravit.  Celý projekt byl realizován prostřednictvím andělských příběhů v období Adventu. Předmětem zkoumání pak byly didaktické situace probíhající v mateřské škole. Ke zjištění byl využit kvalitativní výzkum realizovaný prostřednictvím rozhovorů s dětmi, pozorování dětí a učitele při realizaci těchto situací a následné reflexe a sebereflexe. Výsledkem realizace je metodický materiál, který během realizace projektu vznikl a videozáznam z jednotlivých činností, který dokresluje průběh projektu.

Sekce B: Pregramotnost v regionech – akční výzkumy

14:00 – 14:15 Využití želvy nádherné v přírodovědném vzdělávání v mateřské škole

Lyžbická, PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Klíčová slova: Přírodovědné vzdělávání, přírodovědná gramotnost, předškolní vzdělávání, vzdělávání za pomoci zvířat, sladkovodní želva, akční výzkum.
Příspěvek se zabývá rozvojem přírodovědné gramotnosti u předškolních dětí s využitím živého zvířete, sladkovodní želvy nádherné (Trachemys scripta). Podle metodiky PhDr. Kateřiny Jančaříkové, Ph.D. – Aktivity se Serpentýnkou: aktivity za pomoci zvířat pro rozvoj přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání autorka příspěvku navrhla, realizovala a ověřila výukový program ve dvou mateřských školách. Ve dvou mateřských školách byl realizován akční výzkum. Cílem bylo zjistit, jak se po výukovém programu změní vztah dětí k želvě, jejich komunikační schopnosti, znalosti a porozumění vybraných ekologických zákonitostí, prekoncept o růstu želvy, znalosti o základní morfologii a vybrané poznatky o způsobu života želvy. Obsah příspěvku tvoří popis výukového programu, způsobu evaluace a dosažených výsledků v obou mateřských školách.

14:15 – 14:30 Přínosy kooperativních činností v mateřské škole:

Bc. P. Hoffmannová, Mgr. K. Havránková, doc. PhDr. Z. Syslová, PhD., Mgr. L. Štěpánková
Klíčová slova: kooperativní činnosti, mateřská škola, předškolní vzdělávání, kooperace, kooperativní učení
Příspěvek na téma „Přínosy kooperativních činností v mateřské škole“ je zaměřen na zjištění, zda a jakou formou lze uplatnit tyto činnosti v předškolním vzdělávání. První část se zabývá vymezením základních pojmů vztahujících se k dané problematice. Jedná se především o vysvětlení pojmů jako kooperace, kooperativní učení, jeho hlavní znaky a kooperativní činnosti ve vztahu k RVP PV. V druhé části je metodou akčního výzkumu ověřeno, zda a jakým způsobem lze kooperativní činnosti v mateřské škole uplatnit.

14:30 – 14:45 Příprava dětí v MŠ pro správné držení psací potřeby

Bc. Martina Richterová, PhDr. Jana Johnová, Ph. D. – Prezentace ke stažení
Klíčová slova: držení psací potřeby, grafomotorické schopnosti, vstup do školy, nápravný program
Vstup dítěte do základní školy je významným krokem v jeho životě. K úspěšnému zahájení této etapy napomáhají i rozvinuté grafomotorické schopnosti a dovednost správného držení psací potřeby. Předložený text přináší informace o výzkumném šetření, které se zabývá přípravou dětí pro správný úchop psací potřeby. Akční výzkum si kladl za cíl ověřit účinnost práce s adaptérem při nácviku správného držení psací potřeby u vybrané skupiny dětí ve věku 3-5let. Nápravný program byl realizován v průběhu tří měsíců. Jeho výsledky jsou zpracovány za každé zapojené dítě a doplněny fotografiemi, které zachycují počáteční stav, průběh i výsledek při nápravě úchopu.

14:45 – 15:00 Připravenost dětí na vstup do ZŠ z hlediska jemné motoriky a grafomotoriky

Urbišová, Mgr. I. Urbišová, PhDr. J. Petrová, Ph.D., Mgr. R. Švaňhalová, Mgr. K. Vaňková
Prezentace ke stažení

Akční výzkum se týkal věkové skupiny 5-6 letých dětí a jejich schopnosti správného úchopu psacího náčiní. Také jsme se zaměřili na úroveň vývoje jemné motoriky a grafomotoriky při aktivitách s tužkou, pastelkami nebo fixou. Stanovili jsme si výzkumnou otázku “Jakým způsobem lze provádět nápravu správného držení psacího náčiní?”. Nabídkou různých činností a aktivit s dětmi jsme zjišťovali aktuální úroveň jemné motoriky a grafomotoriky. Po vyhodnocení pretestu jsme společně navrhli možnosti nápravy při skupinových činnostech, hrách, aktivitách podporujících správný úchop a uvolněnou ruku.

15:00 – 15:15 Pedagogická diagnostika: pracovní list jako diagnostický materiál

Mgr. et Bc. M. Lietavcová, Bc. B. Picková, Bc. Jana Šimečková – Prezentace ke stažení
Klíčová slova: pedagogická diagnostika, pracovní list, percepční funkce, kognitivní funkce, děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Příspěvek je zaměřen na oblast pedagogické diagnostiky a rané odhalení rizik vzhledem ke čtenářské gramotnosti. Prezentuje využití pracovních listů při zjišťování úrovně percepčních a kognitivních funkcí dětí vzhledem k budoucímu čtení a psaní a je zaměřen především na období před nástupem dětí do školy (tedy přibližně 5-7 let). Cílem prezentace je ukázat možnost, jak si učitelky mateřských škol mohou vytvářet vlastní pracovní listy, jak s nimi pracovat a to i s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Při realizaci činností a aktivit přímo s dětmi byla na základě pozorování a kvalitativní analýzy výsledků popsána zjištění a navrženy konkrétní úpravy pracovních listů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Prezentace shrne postřehy studentek k jednotlivým sledovaným oblastem, popis pozorovaných úskalí při práci s pracovními listy a návrh obměn při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rozvoj matematické pregramotnosti v MŠ pro zrakově postižené: projekt Cirkus.

Mgr. M. Králová, Ph.D., Bc. Kristina Boršovská, S. Krajíčková, M. Žižková
Prezentace ke stažení
Klíčová slova: matematická pregramotnost, zrakové postižení, logické myšlení, práce s daty, vnímání rytmu
Příspěvek se zaměřuje na představení krátkodobého projektu, který byl realizován v MŠ pro zrakově postižené v Českých Budějovicích. Cílem byl rozvoj matematické pregramotnosti u dětí ve věku tří až čtyř let s odlišnými očními vadami. Představíme sérii aktivit, které cílí na rozvoj vybraných matematických oblastí, konkrétně rozvoj logického myšlení, práce s daty a vnímání vizuálního rytmu. Veškeré aktivity jsou shodně motivovány tématem cirkusu, který nabízí širokou paletu doprovodných činností a je pro děti atraktivní. Na základě kvalitativního šetření a pozorování zreflektujeme dopady těchto aktivit na vzdělávání dětí se zrakovým postižením a shrneme klíčová zjištění vztahující se jednak k roli pedagoga a specifikům jeho činnosti ve speciální mateřské škole, jednak ke školnímu vzdělávacímu programu pro tuto MŠ.

Plenární přednášky aula

15:30-16:10 Mezipředmětové vztahy při práci s dětmi v mateřské škole

doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

16:10-16:50 Přínosy projektu SC1 pro matematickou pregramotnost a jeho rezervy

PhDr. M. Kaslová
Klíčová slova: předmatematická gramotnost, matematická pregramotnost, příprava na školu, cíle předmatematického vzdělávání, pojetí předmatematického vzdělávání
Předmatematická gramotnost či matematická pregramotnost se nachází v současné Evropě na křižovatce, kterou je nutné charakterizovat. Dnešní situace se do jisté míry odráží i v pojetí tohoto projektu a jeho výstupech.  Cílem příspěvku je popsat ty partie projektu, které jsou prokazatelně posunem v oblasti didaktiky předmatematické gramotnosti v rámci ČR. Vedle toho je zároveň nezbytné vytvořit podmínky pro další progres v této oblasti tím, že budou identifikovány rezervy a případná úskalí výstupu projektu proto, aby bylo možné na projekt tvořivě navazovat.  Příspěvek propojí výstupy projektu s trendy ve vzdělávání a v přípravě dítěte na školní matematiku a nastíní další možné cesty, a to z několika úhlů pohledu: svět dítěte, svět školní matematiky, svět matematiky a sociokulturní kontext, ve kterém jsou tyto světy zakotveny.