Home » Semináře s anotacemi – 17.10.2018

Semináře s anotacemi – 17.10.2018

Semináře 17.10.2018

1) 9.00 – 10.45 hod.           ZAMĚŘENO NA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

2) 11.00 – 12.45 hod.         ZAMĚŘENO NA UČITELE

3) 13.30 – 15.00 hol.          ZAMĚŘENO NA ŽÁKY

 

1) ZAMĚŘENO NA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

PhDr. Karel Starý, Ph. D.:  Čtenářská gramotnost, aneb vztahy mezi dějepisem a českým jazykem s přesahy do „příbuzných“ předmětů

Na semináři budou rozebírány vztahy mezi dějepisem a českým jazykem s přesahy do „příbuzných“ předmětů jako občanská, etická, rodinná výchova apod. Co mají všechny tyto předměty společné, jsou rozvinuté dovednosti porozumění textu neboli funkční čtenářská gramotnost. To platí pro všechny školní předměty, jen se to musí vztáhnout k jejich specifickému obsahu.

 

PhDr. Martin Rusek, Ph.D.: Projektové a badatelsky orientované vyučování: Co je a co není projekt?

Ve školní praxi často bývá za projektovou výuku označována jakákoli komplexní forma skupinové práce, což není v souladu s kritérii projektové výuky. Smyslem semináře je vytříbit rozlišovací schopnost účastníků stran rozlišování, co je a co není školní projekt. Náplní je také nácvik tvorby řídicí otázky, která je základním stavebním kamenem funkční badatelsky orientované výuky, s podporou mezipředmětových vztahů.

 

2) ZAMĚŘENO NA UČITELE

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. (UK): Kompetence asistenta pedagoga a nastavení jeho spolupráce s učitelem

Seminář je zaměřen na porozumění profesi asistenta pedagoga, vymezení kompetencí asistentů pedagoga ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a správné nastavení spolupráce asistenta s učitelem.  Vzhledem k široké škále možných uplatnění pedagogických asistentů, jejichž činnost může být velmi rozmanitá, vymezujeme kompetence asistenta pedagoga především negativně – pozornost je tak věnována činnostem, které by asistent pedagoga vykonávat neměl a které by měly zůstávat v náplni práce samotného učitele.  O zkušenosti z praxe i o poznatky z výzkumů se pak opírají další dílčí doporučení v oblasti spolupráce asistenta pedagoga s učitelem, součástí semináře bude i prostor pro dotazy a řešení příkladů z praxe účastníků.

 

PhDr. Hana Sotáková (UK): Učitel – syndrom vyhoření součást učitelské profese

Bude se jednat o interaktivní seminář, ve kterém se bude pracovat s testem syndromu vyhoření a diskutovat o možnosti jeho předcházení. Syndrom vyhoření je jedním z negativních jevů, které s sebou přináší profese učitele. Vzhledem k tomu, že jsou učitelé každý den vystavováni v rámci výkonu své profese náročným situacím v oblasti odborné přípravy, tak sociálních vztahů a komunikace, setkáváme se s významným rizikem vzniku syndromu vyhoření. V rámci semináře budou diskutovány příčiny vzniku daného syndromu, ale i metody, jak mu předejít. Učitelé si budou moci také anonymně ověřit riziko vzniku syndromu vyhoření.

 

3) ZAMĚŘENO NA ŽÁKY

PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. (UK): Problémové chování žáků ve výuce

Sebereflektivní seminář zaměřený na postoje, emoce i intervenční řešení při náročných situacích během výuky, které jsou spojeny s projevy problémového chování žáků. Příklady dobré praxe, modelové situace, nabídka aktivit pro práci s jedincem i klimatem třídy.

 

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. (UK): Formativní hodnocení

Účastníci workshopu budou formulovat zpětnou vazbu, pracovat s kritérii hodnocení (úspěchu) pro prezentaci žáků, analyzovat nástroje a techniky pro sebehodnocení a poskytování vrstevnického hodnocení. V závěru promyslí svůj akční plán na zavádění jedné metody, techniky či nástroje do své výuky.