Home » Matematická gramotnost

Matematická gramotnost

Zde naleznete aktuální témata vzdělávacího modulu Matematická gramotnost.
Učitel si vybírá alespoň 3 z nabízených témat.

1. Průřezová témata v matematice
Nabízené materiály propojují matematiku s reálným životem (např. outdoorová matematika, multikulturní prvky) nebo s jinými předměty (např. s dějepisem – historické úlohy, s anglickým jazykem – CLIL).

2. Rozvíjení schopností v matematice
Téma zahrnuje rozličné aktivity, které rozvíjejí schopnost žáků objevovat matematické pojmy a vztahy, argumentovat, komunikovat a spolupracovat v matematice, řešit matematické úlohy a problémy apod.

3. Individualizovaný a diferencovaný přístup v matematice
Nabízeny jsou materiály týkající se konkrétní práce v matematice s žáky se SPU, s žáky dvojí vyjímečnosti, s nadanými žáky či žáky s ADHD a poruchami autistického spektra.

4. Slovní úlohy
Slovní úlohy zasahují do různých oblastí matematiky a současně představují spojení s reálným životem. Nabízené materiály se týkají slovních úloh z různých oblastí matematiky.

5. Od aritmetiky k algebře
V rámci tohoto široce zaměřeného tématu je řešena problematika číselných a algebraických výrazů, číselných operací či dělitelnosti. Lze sem zařadit i kombinatorické myšlení.

6. Geometrické pojmy a vztahy
Zde jsou zařazeny materiály týkající se rozvoje geometrického myšlení, modelování geometrických situací (např. v programu GeoGebra), konstrukčních úloh, rozvoje poznatků o geometrických útvarech a tělesech a jejich vlastnostech apod.

7. Geometrická představivost
Téma zahrnuje různé (i manipulační) aktivity vedoucí k rozvoji geometrické představivosti.

8. Míra v geometrii
Téma se týká velmi důležité oblasti matematiky, a sice pojmů obsah, obvod, povrch a objem. Nabízené aktivity vedou k důkladnému pochopení těchto pojmů, kterými chceme předcházet pozdějším problémům žáků s výpočty míry v geometrii.

 

Ověřování některých z těchto témat je součástí výstupů projektu, dostupné zde