Home » Fyzika

Fyzika

Průřezová témata ve Fyzice

Učitel si vybírá 3 témata z jednoho předmětu (z organizačních důvodů není možný výběr témat napříč předměty).

1. Polovodiče a polovodičové součástky
Zúčastněným učitelům bude nabídnuto několik pokusů a jednoduchých pomůcek, které mohou při výuce fyziky na ZŠ sloužit k tomu, aby se žáci aktivně seznamovali se základními polovodičovými součástkami a objevovali a zkoumali jejich vlastnosti. Od svítivých diod se dostaneme i k dalším součástkám – bude záležet na zájmu a potřebách účastníků. Učitelé budou moci nabídnuté pokusy a pomůcky kriticky komentovat, navrhovat a diskutovat jejich modifikace, sdílet zkušenosti, jak dané téma dosud učili a zkoušet a ověřovat, jak výuku týkající se polovodičů vylepšovat. Některé jednoduché pomůcky, doslova za pár korun, si účastníci budou moci sami vyrobit a odnést pro svou výuku. Pokusy a pomůcky, které budeme užívat, a s nimi související návody a metodické materiály vycházejí z dlouholetých zkušeností ze seminářů projektu Heuréka; v současném projektu budeme mít šanci je společně ještě vylepšit a vyzkoušet, jak je co nejlépe konkrétně využít ve výuce.

2. Jednoduché experimenty
Některé fyzikální experimenty je možné provádět s velice jednoduchými (a cenově dostupnými) pomůckami, resp. věcmi, které denně využíváme v běžném životě, a přesto se na základě nich dá proniknout hlouběji do fyziky než s mnohými komplikovanými pomůckami. V našich experimentech budeme mimo jiné používat papír, kancelářské a kuchyňské potřeby a přitom budeme odkrývat známé i méně známé fyzikální zákonitosti. Experimenty je možné ve výuce využít zejména jako běžné žákovské pokusy, ale i jako základ badatelsky orientované výuky. Vhodné jsou jak pro běžné žáky, tak pro žáky nadané a motivované. Experimentům se budeme věnovat fyzikálně i didakticky.

3. Počítačem podporovaná výuka
Téma rozvíjí kompetence učitelů s využitím ICT ve výuce fyziky na ZŠ. Učitelé udržují krok se současnou vědou a technologiemi. Zapojují do vzdělávacího procesu samotné žáky, aby nebyli jen pasivními posluchači. Při práci využívají technologie, které přinášejí nové možnosti pozorování či měření oproti tradičním pomůckám. Možné oblasti: Záznam a analýza zvuku (Audacity a Souncard Scope), zobrazení povrchové teploty při kvalitativním vyhodnocování tepelných jevů (termokamery), sběr a zpracování dat současně se zobrazením závislosti pomocí grafu (měřící systémy Vernier/Pasco/Neulog). Vyhodnocování dat z videozáznamu (Tracker). Měření mobilním telefonem/tabletem různých fyzikálních veličin.

4. Laboratorní práce
Laboratorní práce tvoří nedílnou součást výuky fyziky. Žáci při nich nejčastěji prakticky ověřují poznatky a zákonitosti, které se dozvěděli z výkladu vyučujícího. Učí se pracovat s některými pomůckami a základními měřidly a zpracovávat dodatečné výsledky. Učí se bádat a navrhovat způsob ověření vlastních hypotéz. V každé třídě najdeme mnoho žáků s různými znalostmi a schopnostmi. Současně s inkluzí se pestrost ještě rozrostla. Diferencované zadání by mělo žáky co nejvíce zapojit a posunout. Jaké úlohy vybrat, jak je zadat, jak s nimi dále pracovat, aby nebyly samoúčelnou součástí a podobné otázky budou diskutovány a řešeny.

5. Pokusy starších žáků pro žáky na 1. stupni ZŠ
Jednou z méně využívaných forem práce se žáky ve fyzice je spolupráce starších žáků s mladšími dětmi. Pojďme společně hledat cesty, jak tuto formu práce podpořit, jaké experimenty by mohli staší žáci dětem na prvním stupni (nebo třeba i ve školce) ukázat, co by je mohli sami učit, atd.

 

Ověřování některých z těchto témat je součástí výstupů projektu, dostupné zde