Home » Přírodopis

Přírodopis

Průřezová témata v Přirodopisu

Učitel si vybírá 3 témata z jednoho předmětu (z organizačních důvodů není možný výběr témat napříč předměty).

1. Botanika – plody a semena
Úvodní evokační část hodiny bude realizována formou vytváření pojmových map, která vede k utřídění poznatků o generativním rozmnožování krytosemenných rostlin. Žáci pracují ve dvojicích, následuje prezentace vybraných pojmových map a výsledné shrnutí poznatků na tabuli. Cílem úvodní části je porozumění procesu vzniku semen a plodů. Praktické aktivity v hodině se semeny a plody budou realizovány formou skupinové práce. Jednotlivé skupiny vypracují v rámci své aktivity postery. Prezentace výsledků práce jednotlivých skupin proběhne formou demonstrace posterů a vyvození závěrů, včetně případné demonstrace praktických ukázek materiálu (přírodnin), se kterým pracovali. Reflexe proběhne formou individuálního vyplnění pracovního listu s tematikou semen a plodů, s cílem utřídit si nabyté poznatky a pochopit význam semen a plodů pro život rostliny.

2. Botanika – morfologie listů
Úvodní evokační část hodiny bude realizována formou krátkého brainstormingu, kdy žáci po poradě ve skupinách sepisují význam listů pro rostlinu. Cílem úvodní části je uvědomění si funkce listů pro život rostliny. Praktické aktivity v hodině jsou realizovány formou „kolečka“ skupin po několika předem připravených stanovištích. V rámci aktivit na stanovištích žáci rozlišují listy dřevin (jednoduché a složené), určují dřeviny, provádějí frotáž listů, poznávají metamorfózy listů, pozorují a zakreslují trichomy. Pracují podle možností s živým nebo obrazovým materiálem. Na závěr výsledky prezentují. Žáci pracují ve skupinách, ale PL mohou vyplňovat každý individuálně, po společné poradě. Reflexe proběhne formou společné kontroly a shrnutí výsledků praktických aktivit.

3. Geologie – využití minerálů a hornin
Úvodní evokační část hodiny bude realizována formou diskuse ve skupinách – žáci sepíší minerály a horniny, použité v prostorách budovy školy, případně ve venkovních prostorách školy. Skupiny krátce prezentují, poznatky zapisují na tabuli.  Cílem úvodní části je uvědomění si důležitosti minerálů a hornin pro každodenní život člověka. Praktické aktivity v hodině mohou probíhat formou skupinové práce nebo práce ve dvojicích (vytváření pojmových map, zkoumání fyzikálních vlastností minerálů, tvorba posterů). Reflexe proběhne formou shrnutí výsledků jednotlivých skupin (dvojic) a sestavením společného posteru „Minerály a horniny v naší škole“, který prezentují ve školní třídě, případně ve společných prostorách školy.

4. Ekologie – Allenovo pravidlo
Badatelsky vedená hodina, jejímž cílem je vyvození Allenova pravidla (zvířata v severních oblastech mají obecně kratší končetiny a další tělesné výrůstky než zvířata z jižních oblastí). Žáci budou pracovat s předem formulovanými hypotézami a sami vyhledávat příklady savců stejného rodu, kteří žijí v různých zeměpisných šířkách (liška, medvěd, zajíc). Na základě pozorování jejich obrázků a porovnání jejich morfologie vyvodí základní ekologické pravidlo. S pomocí literatury zjistí příčinu tohoto jevu.

5. Zoologie obratlovců – pozorování ptáků na nezamrzlých vodních plochách a práce s určovacím klíčem
Cíle úlohy: Žáci se při exkurzi seznámí s druhy ptáků, které se v zimním období vyskytují na nezamrzlých vodních plochách. Naučí se také pracovat se zjednodušenou verzí určujícího klíče, případně tento klíč doplní o nově pozorované druhy ptáků.
Organizace: Hodina je realizována formou exkurze. V úvodní části se žáci seznámí s bezpečnostními pokyny pro organizaci práce při exkurzi. Výstupem bude zpracovaný protokol (vyplnění předem připraveného pracovního listu). Žáci pracují ve skupinkách, ideální je rozdělení žáků do dvojic až trojic. Celá exkurze je zakončena prezentací protokolů jednotlivých skupin, popřípadě ukázkou pořízených fotografií.

6. Fyziologie člověka – smyslová soustava – vyšetření chuťových vjemů
Cíle úlohy: Žáci ověří, že na jazyku existují místa s vyšší citlivostí vůči jednotlivým chuťovým podnětům. Navrhnou vlastní pokus, kterým zjistí, jaká je prahová koncentrace roztoku kyseliny citronové, při níž dokáží ještě rozeznat kyselou chuť. V dalším experimentu podle vlastního návrhu ověří, zda se chuť a čich doplňují a zda je pro správné rozeznání chuti nutná jejich součinnost. Zjistí také, zda zrakový vjem může ovlivnit vnímání příchuti a sladkosti nápoje.
Organizace: Úloha je realizována jako laboratorní práce, při které jsou kombinovány badatelské úlohy s klasickými laboratorními návody, v nichž žáci postupují podle přesných písemných pokynů od učitele. Výstupem je protokol, do kterého žáci zaznamenávají zjištěné údaje. Při laboratorní práci žáci pracují ve skupinkách o 2 – 4 členech.

7. Úvod do genetiky s využitím metody CLIL
Úvodní hodina do tématu genetika s využitím metody CLIL (content and language integrated learning) v anglickém jazyce. Žáci budou pracovat nejprve s textem, budou vyhledávat odborné pojmy. Ve druhé části hodiny budou izolovat DNA z přírodního materiálu (ovoce).

 

Ověřování některých z těchto témat je součástí výstupů projektu, dostupné zde