Home » Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost

Zde naleznete aktuální témata vzdělávacího modulu Čtenářská gramotnost.

V rámci nabízených témat je možné soustředit se na vybrané dílčí aspekty dané problematiky. Témata je možné uchopit také z pohledu vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Učitel si vybírá 3 z nabízených témat.

1. Čtení slov (dekódování) jako klíčová dovednost v rozvoji čtenářské gramotnosti ve světle nových poznatků

Hlavní indikátory čtenářského výkonu a jejich diagnostický význam: rychlost, přesnost, čtení reálných slov, čtení pseudoslov. Dílčí zakládající dovednosti (fonematické uvědomování, rychlé jmenování, znalost písmen) a jejich systematický rozvoj.

2. Jazyk a funkční gramotnost
Jazykové porozumění a jeho role v procesu rozvoje čtenářské gramotnosti. Chápání struktury jazyka a významů při porozumění textu. Stylotvorné faktory: Funkce/cíl komunikátu jako základní stylotvorný faktor, Adresát komunikátu (a práce s ním) Odborný text v pedagogické praxi na 1. i 2. stupni ZŠ (ve strategické dokumentaci, vymezení, základní rysy, stylové normy, typické slohové postupy a útvary)

3. Literární výchova a funkční gramotnost
Problematika přípravy učitele na hodinu literární výchovy (tvořivé metody při recepčních a interpretačních aktivitách s uměleckým textem). Jak nacházet ideální poměr v orientaci na kognici a zážitek v hodině literární výchovy? Estetický zážitek vycházející z přímého kontaktu žáků s uměleckým textem a možnosti jeho reflexe v hodinách literární výchovy.

4. Práce s textem v procesu rozvoje čtenářské gramotnosti
Interpretace díla, jeho smysl a funkci, klíčové myšlenky, práci s jazykovými prostředky, rozpoznání individuálního stylu autorů, rozlišení základních literárních druhů, žánrů a směrů, vyhledávání informací v tištěné i elektronické podobě, rozlišování hodnotné a konzumní literatury aj.

5. Vztah ke čtení
Podpora zájmu o čtení (výběr literatury, orientace na prožitek) – četba a její výběr, podpora mimoškolní četby, postojová složka čtenářství.

6. Porozumění (doslovné porozumění, vysuzování) – jeho předpoklady, rozvoj a identifikace (ověřování)
Porozumění čtenému (roviny porozumění, čtenářské dovednosti, čtenářské strategie). Možnosti ověřování porozumění při práci s (uměleckým) textem včetně ověřování ve smyslu školního hodnocení.

7. Tvorba textu
Produktivní psaní, tvořivá literární výchova a tvořivý sloh. Tvorba a reflexe v literární, komunikační a slohové výchově. Slohové postupy jako nástroj komunikační kompetence a performance žáka (vybrané stylistické aspekty výstavby textu – orientace v základních liniích výstavby každého textu).

8. Sociální a sociálně kulturní aspekty rozvoje čtenářské gramotnosti
Sociokulturní kompetence žáků s odlišným mateřským jazykem při čtení textů. Sociálně-kulturní aspekty porozumění textu. Klima třídy (chápáno jako jistý druh vstřícného naladění) a jeho vliv na literárně-výchovné činnosti a aktivity žáků.

9. Čtenářská gramotnost v rovině aplikace (práce s nelineárním textem, s chybou, využití v běžném životě)
Využití reklamy a autentických materiálů k rozvíjení čtenářské gramotnosti. Čtení na facebooku a dalších sociálních sítích (zejména ve vztahu k romským žákům).

10. Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL
Inspirace jak pomocí rozmanitých metod motivovat žáky ke čtení, rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, naučit je pracovat s krásnou literaturou i s odborným a publicistickým textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi (osobnost učitele, motivace a aktivizace žáků , smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání, kreativita při práci s textem, práce s nelineárním textem, čtení s otázkami, čtení s předvídáním, skládankové čtení, učíme se navzájem atd., vyhledávání klíčových slov a informací (cenzura, filtr), metoda INSERT, spojení textu s obrazem (komiks, ilustrace aj.).

 

Ověřování některých z těchto témat je součástí výstupů projektu, dostupné zde