Home » KA06 – Konference

KA06 – Konference

Cílem je závěrečná konference projektu s názvem Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání – propojení teorie a praxe – umožní diseminaci výstupů z projektu.

Harmonogram:
Aktivita bude zahájena 1. 5. 2019 a bude ukončena 30. 10. 2019.

Konference bude nabídnuta všem zapojeným osobám – realizačnímu týmu, akademikům a cílové skupině (učitelé základních i středních škol, studenti učitelských oborů).

Zájmem konference je reflektovat všechny odborné aktivity a postupy, podat příklady dobré praxe, seznámit s novými přístupy v oblasti rozvoje vybraných gramotností, vzdělávacích oblastí (resp. vybraných studijních předmětů), mezipředmětových vztahů a klíčových kompetencí. Prezentovány budou také výsledky akčních výzkumů, se kterými vystoupí studenti partnerských vysokých škol a jejich mentoři – učitelé základních a středních škol.

Přednesené příspěvky (prezentace) budou zveřejněny na webu projektu – usnadnění přenosu poznatků do praxe s cílem poskytnout inspiraci dalším učitelům ZŠ/SŠ/VŠ.

Sborník z konference s 10 hlavními výstupy (dva obecněji laděné, po jednom z dílčích témat SC2 a SC5, která byla v projektu řešena) bude dostupný v elektronické podobě na webu projektu. Využijí ho nejenom učitelé ZŠ/SŠ/VŠ jako materiál pro další profesní rozvoj, ale také studenti jako učební text.

 

Realizace 

Konference Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání – propojení teorie a praxe se konala dne se konala dne 18. 10. 2020 v hotelu Grandium, Praha 1, na kterou byli pozváni všichni učitelé, akademičtí pracovníci, studenti a ředitelé zapojeni do projektu Společenství praxe (Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664) a další hosté.

Program konference zde

Z konference byl vydán sborník, dostupný zde. 

Děkujeme za všem za účast a za podnětné příspěvky na konferenci!