Home » Výstupy z projektu » Další výstupy

Další výstupy

Další výstupy v rámci projektu Společenství praxe

PUBLIKACE ZAPOJENÉ NNO – META

META – Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem

Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem je praktická příručka pro základní školy, v nichž se vzdělávají žáci s odlišným mateřským jazykem. Je vhodná pro všechny pedagogické pracovníky, kteří se při své práci s těmito žáky setkávají. Je určena jak pro školy, které se začleňováním těchto žáků teprve začínají, tak pro ty, které již mají určité zkušenosti, ale chtěly by vzdělávání těchto žáků více systematizovat. Publikace zachycuje celý proces začleňování žáků s OMJ, počínaje jejich příchodem do školy a navázání komunikace s rodiči, přes adaptaci těchto dětí do školního prostředí a socializaci v třídním kolektivu, zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka a zapojení žáků s OMJ do běžné výuky, až po dlouhodobé sledování a vyhodnocování nejen jejich školních pokroků, ale i celkové psychické „pohody” a míry integrace.

Publikace ke stažení zde

 

PUBLIKACE K MEZIPŘEDMĚTOVÝM VZTAHŮM

Rozvoj mezipředmětových vztahů ve škole (Karel Starý, Martin Rusek)

Tato publikace je jedním z výstupů projektu OP VVV: Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje
klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností. Autoři se v ní věnují problematice
uplatňování mezipředmětových vztahů, a to jak v oblasti humanitních, tak i přírodovědných
oborů. Mimo teoretický úvod k interdisciplinaritě ve vztahu ke školní realitě a Rámcovým
vzdělávacím programům jsou zařazeny praktické ukázky aktivit určených k rozvoji mezipředmětových
vztahů. Představen je materiál k projektu Mezinárodní den obětí holocaustu
umožňující integraci většiny humanitně zaměřených oborů se silným důrazem na rozvoj
klíčových kompetencí. Dále jsou v této publikaci zařazeny badatelské aktivity integrující
převážně fyziku, chemii a přírodopis/biologii s informačními technologiemi v podobě využití
senzorů k měření sledovaných veličin. Tato publikace tak má ambici být jak oporou učiteli
začínajícímu s integrovaným pojetím témat výuky, tak podkladem k dalšímu rozvíjení praxe
zaměřené na přirozené průniky tradičních školních předmětů.

Publikace ke stažení zde