Home » Publicita

Publicita

Tiskové zprávy
Napsali o nás na iForum “Náš učitel, náš partner. Společenství praxe pedagogických fakult”, celý článek naleznete zde.

 

Konference

Rokos, L., & Pavlasová, L. Jak co chutná? Praktická úloha zaměřená na smyslovou soustavu člověka pro 2. stupeň ZŠ. Přednáška na konferenci Projektové vyučování a další aktivizační strategie ve výuce přírodovědných oborů. Praha, 7. – 8.11.2019. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/pbe/

Skýbová, J., Čábelová, Z. (2018). Semena a plody ve výuce přírodopisu. In Vojíř, K., Pavlasová, L. (eds.). Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů. Praha, PedF UK, s. 62-63. ISBN 978-80-7603-001-5. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/kbes/files/2018/09/Trendy_2018_-sborník_ke_zveřejnění.pdf

Hana Čtrnáctová, Karel Nesměrák, & Milada Teplá. (2018). Proceedings of the International Conference. Konference DidSci Plus – Research Didactis of Science PLUS. Univerzita Karlova – Fakulta sociální věd, Praha, 25.-27. 6. 2018. Dostupné z: http://www.didsciplus.cz/anglictina/DidSciPlus2018.pdf

Jiří Rypl, & Michal Staněk: Environmentální aspekty ve výuce geografie na 2. stupni ZŠ. 10.-11.10.2018, Konference Geografické aspekty stredoeurópského priestoru – Slovensko a Česko – 25 rokov na politickej mape sveta. Katedra geografie a regionálneho rozvoje FPV UKF v Nitre. Dostupné z: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/9-oznamy/403-10-11-10-2018-26-medzinarodna-geograficka-konferencia

Vojíř, K., & Rusek, M. (2018). Výstupy a hlavní zjištění společenství praxe vzdělávacího modulu Člověk a příroda – Chemie. In H. Čtrnáctová, K. Nesměrák, & M. Teplá (Eds.) + Poster (Rusek, M.) – Způsoby používání učebnic chemie na základních školách v České republice. Konference DidSci PLUS  – Research in Didactics of Science PLUS – 25. – 27. 6. 2018. Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z: http://www.didsciplus.cz/anglictina/programme.html

Pavlína Mazáčová: Společenství praxe jako příležitost rozvíjení informační gramotnosti. 11.-13. září 2018, 26. ročník konference Knihovny současnosti, Univerzita Palackého v Olomouci. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2018/clanek/program-2018/

Pavlína Mazáčová, Lenka Malá: Výzkum informační gramotnosti žáků základní školy se zaměřením na proces vyhledávání a hodnocení informací. 12.9.-14.9.2018, 26. výroční konference ČAPV, Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dostupné z: http://www.capv2018.utb.cz/program/

Irena Dvořáková, Lenka Podzimková: EarthKAM-využití mezinárodního projektu NASA ve škole. 31.8.-2.9.2018, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity. Dostupné z: http://home.pf.jcu.cz/~vnufcb/index.php
Odkaz na projekt NASA ve škole/Sally Ride EarthKAM – dostupné z: https://earthkam.pythonanywhere.com/o-projektu/

Irena Budínová: Zkušenosti učitelů z využívání diferencované a individualizované výuky v hodinách matematiky na ZŠ, Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách. 14. 6. 2018, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z: http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/jaro-2018

Pavlína Mazáčová: Rozvíjení informační gramotnosti ve společenství praxe s principy mezigeneračního učení, Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách. 14. 6. 2018, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z: http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/jaro-2018

Darina Jirotková: Společenství praxe jako příležitost k efektivnímu propojování teoretické a praktické přípravy na vyučování matematice budoucích učitelů 1. stupně ZŠ, Společenství praxe jako princip (spolu)práce v oborových didaktikách. 14. 6. 2018, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z: http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/jaro-2018

Pavlína Mazáčová: Edukace informační gramotnosti ve strategii činnosti knihovny. Konference Národní seminář informačního vzdělávání – Nasiv 2018. 12. – 13. 6. 2018, Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita. Dostupné na: http://nasiv.knihovna.cz/sessions/.

Pavlína Mazáčová: Pojetí rozvoje informační gramotnosti žáků z perspektivy učícího knihovníka: výzkumné horizonty. Konference ČPdS Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství. 15. – 16. 3. 2018, Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě. Dostupné na: http://www.cpds.cz/konference_2018_program.php

Iva Žlábková, Lukáš Rokos: Společenství praxe – model spolupráce s učiteli základních a středních škol v rámci projektů OP VVV. Konference ČPdS Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství. 15. – 16. 3. 2018, Fakulta veřejných politik Slezská univerzita v Opavě. Dostupné na: http://www.cpds.cz/konference_2018_program.php

Hana Burešová: PASCO v Ratibořické aneb Digitální gramotnost v hodinác fyziky. 7. 6. 2017. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21765/SKOLA-JAKO-MISTO-PRO-PRACI.html

Pavlína Mazáčová: Analýza kurikulárních dokumentů z perspektivy kompetenčního přístupu ke vzdělávání: příspěvek ze společenství praxe, (K) čemu učit ve škole: vybrané problémy kurikula v oborovědidaktických souvislostech. 14. 12. 2017, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Dostupné z: http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/podzim-2017

 

Odborné panely
Pracovníci našeho projektu se účastnili těchto odborných panelů a v diskusi prezentovali náš projekt:

Seminář pro pracovníky České školní inspekce a zástupců řešitelů projektů OP VVV, Praha, 21.6.2018 (organizátor Ing. Dana Pražáková, Ph.D., účastník za OP VVV SC2 Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.)

Minikonference odborného panelu čtenářské gramotnosti, Národní ústav pro vzdělávání, Projekt Podpora práce učitelů. Praha, Německá škola, 22.11.2017 (organizátor Petr Koubek, NÚV, účastník za OP VVV SC2 doc.
PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.)

Odborné setkání organizované ČŠI, k projektům OP VVV “Společenství praxe” , dne 31. 5. 2018 v Praze (organizátor Ing. Dana Pražáková, Ph.D., účastník za SCS a SC5 doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.,
doc. PhDr. Petr Knecht, Ph.D., PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D. a PhDr. Jan Samohýl, Th.D.)

 

Články

Rokos, L., Pavlasová, L., Junášek, M., Matějková, R., Pražáková, J., Škantová, B., Švehla, J., & Zikmundová, Š. (2019). Pozorování ptáků na nezamrzlých vodních plochách: exkurze pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Biologie – Chemie – Zeměpis, 28(3), 15-32. Dostupné z: http://bichez.pedf.cuni.cz/archiv/article/81

Skýbová, J., Čábelová, Z. (2018). Semena a plody ve výuce přírodopisu. In Vojíř, K., Pavlasová, L. (eds.). Trendy v didaktice biologie. Sborník abstraktů. Praha, PedF UK, s. 62-63. ISBN 978-80-7603-001-5. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/kbes/files/2018/09/Trendy_2018_-sborník_ke_zveřejnění.pdf

Pavlasová, L., Rokos, L., Čábelová, Z., Mikesková, M., & Zikmundová, Š. (2018). Vyvození Allenova pravidla ve výuce přírodopisu. Biologie-chemie-zeměpis, 27(4), s. 12-18. DOI: 10.14712/25337556.2018.4.2. Dostupné z: http://bichez.pedf.cuni.cz/archiv/article/67

Staněk, M., Rypl. J, & Zrzavecká P. Environmentální aspekty výuky geografie na 2. stupni základních škol (2018). Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 22, Číslo (Issue) 1, 2018, p. 460-468. Dostupné z: http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2018_22_1/stanek,%20rypl,%20zrzavecka.pdf

Dvořáčková S., Rypl J., & Kučera T.  (2018). Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepceGeographia Cassoviensis, 12(2), 133 – 145. ISSN: 2454-000.

Vojíř, K., & Rusek, M. (2018).Výstupy a hlavní zjištění společenství praxe vzdělávacího modulu Člověk a příroda – Chemie. In H. Čtrnáctová, K. Nesměrák, & M. Teplá (Eds.), DidSci Plus – Research in Didactics of Science PLUS (pp. 455-461). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z: http://www.didsciplus.cz/anglictina/DidSciPlus2018.pdf

Laufková, V. (2018). Čtenářská gramotnost z pohledu rámcových a školních vzdělávacích programů. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2(1), 29-61. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2018/11/02_Laufkova.pdf

Špačková, K. & Kucharská, A. (2017) Increasing quality in education of pupils, development of key competencies, educational areas and literacies. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání 1(3), 79-83. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2018/06/Gramotnost_03_Zprava.pdf

Schacherl, M., & Wildová, Z. (2018). Projekt Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností: práce s písňovými texty při rozvoji čtenářské gramotnosti. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/104681/Martin_Schacherl_%e2%80%94_Zuzana_Wildova_54-68.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mazáčová, P., & Zonková, M. (2018). Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi v laboratorní základní škole: případová studie. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2(2), s. 21-43. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/01/02_Mazacova.pdf

Budínová, I., Blažková, R., Ciglová, D., Hrčková, K., Janoušová, I., Lehotská, M., Mutina, P. & Ryglová, J. (2018). Diferencovaná a individualizovaná výuka matematiky na základní škole. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2(2), s. 91-111. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/01/05_Budinova.pdf

Nováková, H., Novotná, J. (2018). Jak na to? Různé způsoby řešení slovních úloh. Sborník příspěvků s zkonference Dva dny s didaktikou matematiky. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha, 2018. s. 98-105. Dostupné z: http://mdisk.pedf.cuni.cz/SUMA/MaterialyKeStazeni/SbornikyZKonferenci/DvaDnySDM/DvaDny2014.pdf

Moravcová, V., Robová, J., & Pazourek, K. (2019). Procházky (nejen) po krychli. MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA, 28(1), 18-29. Dostupné z: http://mfi.upol.cz/files/28/2801/mfi_2801_018_029.pdf

Moravcová, V., Kaňková, Š. (2018). Propedeutika analytické geometrie v rovině. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, 2(2), s. 45-68.

Stadlerová, H., & Taylor, D. (2013). Přínos vzdělávací oblasti Umění a kultura pro rozvoj dítěte. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání 1(3), s. 109-124. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/07/07_Stadlerova_Taylor2.pdf

Dvořáková, M., & Pajpachová, V. (2019). Úloha výchovy k občanství v základním vzdělávání očima „občankářů “. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání 1(3), s. 87-107. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/07/06_Dvorakova_Pajpachova.pdf

Presslerová, P., Němec, Z., & Holcepl, R. (2019). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v rozvoji občanských a sociálních kompetencí pohledem učitelů. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání 1(3), s. 69-86. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/07/05_Presslerova_Nemec_Holcepl.pdf

Podzimková, L., & Dvořáková, I. (2019). EarthKAM-využití mezinárodního projektu NASA ve škole. 31.8.-2.9.2018, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity. Ve sborníku Veletrh nápadů učitelů fyziky. s. 175-181. Dostupné z: http://home.pf.jcu.cz/~vnufcb/CD/pdf/VNUF23_27.pdf

Hana Burešová: PASCO v Ratibořické aneb Digitální gramotnost v hodinác fyziky. 7. 6. 2017. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21765/SKOLA-JAKO-MISTO-PRO-PRACI.html

Dvořák, L., & Kamarádová, Z. (2019). Udělejte si sami: jednoduché aplikace polovodičů (nejen) pro ZŠ. MATEMATIKA–FYZIKA–INFORMATIKA, 28(1), 55-66. Dostupné z: http://mfi.upol.cz/files/28/2801/mfi_2801_055_066.pdf