Home » 3. setkání s učiteli v rámci projektu Společenství praxe

3. setkání s učiteli v rámci projektu Společenství praxe

22. 11. a 29. 11. 2017 proběhlo již třetí setkání s učiteli začleněnými do Společenství praxe v projektu Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotnost na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Prvního termínu se zúčastnili učitelé začleněni do SC5 Člověk a příroda (Chemie, Fyzika, Přírodopis a Zeměpis). Společným tématem byla přednáška zaměřena na Efektivní výukové nástroje pro učitele, která se zabývala strategií pro zvýšení úspěšnosti každého žáka odvozené od nových poznatků o tom, jakým způsobem učitelé vyučují, jaký vliv má zohlednění individuálního učebního stylu na motivaci žáků a výsledky vzdělávacího procesu a praktické náměty k rozvoji stylu výuky se zaměřením na to jak učit, spíše než na to co učit. Jednotlivé workshopy vzdělávacího modulu Člověk a příroda byly dále  zaměřeny například na reflexi a ověřování experimentů v praxi, problematiku individuálních vzdělávacích plánů či organizaci pilotáží pro pořízení videozáznamů ve výuce.

Druhého termínu se zúčastnili učitelé začleněni do SC2, který zahrnuje čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, informační gramotnost a občanské a sociální kompetence. Společný program se zabýval tématem teorie portfolia a formativním hodnocením žáků. Odpolední program zahrnující workshopy jednotlivých vzdělávacích modulů byl zaměřen například na inspiraci pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL, informační gramotnost a inkluzi či pilotáž vytvořených materiálů.

Fotografie ze třetího setkání učitelů Společenství praxe: