Home » Program setkání Společenství praxe 30.1. 2018

Program setkání Společenství praxe 30.1. 2018

Kompletní program se uskuteční na půdě Pedagogické fakulty (Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1)

8.30 – 9.00 Registrace
Dopolední program:
9.00 – 10.30 Mezipředmětové vztahy (učitelé budou po skupinkách v cca 10 učebnách)
10.30 – 11.00 Coffee break (v učebnách, případně 1. a 2. patro)
Práce v jednotlivých vzdělávacích modulech:
11.00 – 12.30 práce v jednotlivých VM pro 1. skupinu (IG, MG, Fyzika, Zeměpis)
11.00 – 13.15 práce v jednotlivých VM pro 2. skupinu (ČG, OSK, Chemie, Přírodopis)

Oběd:
12.30 – 13.15 Oběd pro 1. skupinu (Velký sál + restaurace Coffee Therapy)
12.30 hod. Restaurace: Matematická gramotnost + Zeměpis
12.30 hod. Velký sál: Informační gramotnost + Fyzika
13.15 – 14.00 Oběd pro 2. skupinu (Velký sál + restaurace Coffee Therapy)
13.15 hod. Restaurace: Čtenářská gramotnost + Chemie
13.15 hod. Velký sál: Občanské a sociální komeptence + Přírodopis

Odpolední program:
Práce v jednotlivých vzdělávacích modulech (včetně malého coffee breaku v učebnách)
13.15 – 17.15 práce v jednotlivých VM pro 1. skupinu (IG, MG, Fyzika, Zeměpis)
14.00 – 17.15 práce v jednotlivých VM pro 2. skupinu (ČG, OSK, Chemie, Přírodopis)

Podrobný program:
Člověk a příroda:
Chemie
Využití videoexperimentu ve výuce chemie, opory a metodické komentáře k chemickým pokusům
Vyhodnocení reflektivní analýzy testů, úpravy testů užívaných ke zjišťování výsledků výuky a badatelské aktivity ve výuce chemie, výběr a úpravy námětu

Zeměpis
Tvůrčí dílna č. 7 – Diskuze nad definitiv podobou portfolia
Tvůrčí dílna č. 8 – reflexe pilotáží provedených na KGE TUL
Tvůrčí dílna č.9 – reflexe pilotáží provedených na KGE PF JU
Individuální konzultace dopoledne zůstává:

Přírodopis
Reflexe již provedených pilotáží (organizační záležitosti spojené s natáčením, navrhované změny, hodnocení ze strany zapojených učitelů)
Blok s účastí pracovníků společného základu (program bude upřesněn); návrhy na úpravy témat na základě provedené pilotáže; příprava záznamů do portfolia (způsob zpracování reflexe videozáznamů z pilotáží)

Fyzika
Tvorba portfolia
Jednoduché experimenty – Magnetické pole Země
Laboratorní práce – konkrétní náměty od samotných učitelů i od nás, metodiků

Čtenářská gramotnost
Dopoledne
BLOK 1
3+7 Tvořivá interpretace
Odpoledne
BLOK 2
10 Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL
1 Čtení slov – „Přečíst a porozumět – pedagogická diagnostika
2 Jazyk a funkční gramotnost
BLOK 3
5 Vztah ke čtení
8 Sociální a sociálně kulturní aspekty rozvoje čtenářské gramotnosti
6 Porozumění čtenému – „Lapbook“

Občanské a sociální kompetence
Společné setkání účastníků modulu (R208) tvorba portfolia, nabídky na sdíleném prostředí, systém spolupráce akademiků a učitelů – tutoři.
Reflexe seminářů k mezipředmětovým vztahům

Přednáška a prezentace tématu Právní aspekty finanční gramotnosti
Práce ve skupinách- inovace studijních materiálů.
Paralelně probíhající individuální konzultace s pracovníky ped.-psychologického základu.

Matematická gramotnost
Portfolio, reflexe seminářů k mezipředmětovým vztahům.
Průběh a reflexe pilotáží i ostrého testování vybraných témat ve skupinách, návrhy na modifikace – první a druhý blok.

Průběh a reflexe pilotáží i ostrého testování ve skupinách ve skupinách – třetí až pátý blok.
Společné jednání k aktivitám projektu, příprava aktivit na další období.

Informační gramotnost
Reflexe – 3. výuková aktivita
Seminář – kazuistika žáka (se zaměřením na informační gramotnost)

Konkrétní příklady dobré praxe při zařazení informační gramotnosti do předmětů