Spolupráce Pedagogické fakulty UK v Praze a fakultních škol a fakultních zařízení

Partnerství mezi fakultou a školou

Pedagogická fakulta spolupracuje v procesu provázení studentů na různých typech pedagogických či jiných praxích se sítí fakultních škol a zařízení a sítí spolupracujících škol. Síť fakultních škol a zařízení zahrnuje školy, které intenzivně spolupracují s fakultou a spolupodílejí se na vzdělávání budoucích učitelů. Fakulta podporuje dlouhodobou a systematickou spolupráci školy a fakulty při přípravě a dalším vzdělávání učitelů. Fakultní školy a zařízení jsou významnými partnery fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, zejména studijních programů učitelského zaměření.

Pro kvalitu spolupráce v oblasti praktické přípravy studentů je důležitá také koncepce praxí. Fakulta podporuje gradující systém praxí, v němž každý typ praxe má své jasně definované cíle, obsah, prostředky, způsoby reflexe a hodnocení studentů. Významným směřováním a cílem spolupráce fakulty a škol je postupné budování vzájemně se učící profesní komunity a spolupráce při rozvíjení pedagogického, psychologického a oborově didaktického poznání. Na několika pracovištích fakulty se daří podporovat a realizovat souběžnou výuku na škole a fakultě – u fakultních učitelů ze škol i VŠ pedagogů z fakulty.

Domníváme se, že kvalitní spolupráce fakulty a fakultních škol může být jednou z významných cest posilování profesionalizace učitelské profese. Vzájemnou spoluprací se obohacují jak studenti učitelství, tak fakultní učitelé a v neposlední řadě i VŠ pedagogové. Důraz na utváření, rozvoj a zvládání profesních kompetencí u budoucích učitelů může významně ovlivňovat a zajišťovat, mimo jiné, právě kvalitní fakultní škola.

“Profesionalizace znamená, mimo jiné, také vyhraněné, odborné a účinné ovládání metod a technik, které vedou ke kvalifikovanému a úspěšnému zásahu do příslušné reality. Větší důraz na zvládání profesionálních kompetencí může zajistit v moderní koncepci přípravy učitelů také postulovaná fakultní škola. “ (Janík, 2002)

Na základě výše uvedených východisek kvalitní spolupráce fakulty a fakultních škol považujeme za zásadní usilovat o legislativní ukotvení fakultních škol. Právní norma by vymezila jasnou pozici fakultních škol v celé republice. Zakotvení v zákoně by dalo zúčastněným pevnou půdu pro práci a spolupráci. Měli by se o co opřít při stanovení pravidel a podmínek jak vysoké školy, tak školy v terénu. Je nezbytné právně ošetřit statut fakultní školy, skutečnost, že jsou oficiálními partnery vysoké školy, že přispívají ke kvalitní přípravě budoucích pedagogů. Zároveň s tím by mělo být stanoveno, jaké podmínky pro svoji práci školy bezpodmínečně potřebují. V současné době je spolupráce Pedagogické fakulty UK Praha se školami zajištěna uzavřením smlouvy o spolupráci.

Představa o kvalitní fakultní škole/ zařízení a práci fakultních učitelů

Fakultní škola či zařízení je výukovou základnou budoucích učitelů, kde se ve spolupráci s VŠ pedagogy realizují pedagogické praxe studentů učitelství. Tyto školy by měly zajišťovat podmínky pro realizaci zejména podnětných hodin fakultních učitelů, hospitační a náslechovou činnost studentů, vlastní výukovou činnost studentů, kvalitní reflexe vyučovacích jednotek, poradenské a konzultační činnosti a případně podmínky pro realizaci další teoretické a praktické průpravy studentů a fakultních učitelů.

Fakultní škola má specifickou roli v přípravě budoucích učitelů, neboť se významně podílí na utváření a rozvíjení profesních kompetencí studentů při vstupu do vyučovací praxe, konstituuje a postupně rozvíjí osobitý vyučovací styl studenta na počátku jeho profesní dráhy a významně může ovlivňovat utváření a vyhraňování pojetí výuky studenta učitelství. Fakultní školu chápeme jako jádrovou instituci v procesu pregraduální přípravy učitelů.

Fakultní škola by měla mít ujasněnou koncepci výuky vlastních žáků a zároveň by měla být místem tvořivého hledání optimálních vzdělávacích postupů pro začínající učitele. Měla by se podílet na hledání a ověřování progresivních výukových koncepcí, realizovat nové přístupy ve výuce spolu s odborníky z fakult připravujících učitele. Jistou analogii můžeme spatřovat v práci fakultních klinik v přípravě budoucích lékařů. Idea zřizování klinických škol při fakultě je stále zajímavým podnětem k úvahám o zdokonalování přípravy studentů učitelství v oblasti pedagogické praxe.

Pedagogická fakulta UK v Praze si je vědoma skutečnosti, že fakultní školy a fakultní učitelé jsou významnými partnery fakulty v procesu přípravy studentů učitelství, o které je třeba pečovat. Za klíčovou považujeme systematickou podporu spolupráce fakulty a fakultních škol především v oblasti vzdělávání fakultních učitelů – např. kurzy mentoringu pro fakultní učitele, spolupráce na projektech, realizace odborných seminářů, workshopů a konferencí. Fakultní učitelé by měli mít možnost systematicky spolupracovat s VŠ pedagogy z fakultou připravujících učitele. V úzké spolupráci s fakultní školou a fakultními učiteli by měli být především obecní a předmětoví didaktikové, ale zároveň i vyučující psychologických kurzů a dalších klíčových kurzů, jež se realizují v procesu teoretické výuky na fakultě.

Ze strany fakulty je zde nabídka kurzů DVVP především pro učitele. Tyto kurzy DVVP mohou být zaměřeny na různorodé oblasti vzdělávání, ovšem za klíčové považujeme v současné době především ty, které se zaměřují na záměrnou práci učitele se studentem v oblasti reflexe a sebereflexe pedagogické činnosti. Jedná se především o kurzy mentoringu, práce se studentským portfoliem, apod., které společně sdílejí jak fakultní učitelé, tak učitelé z VŠ z fakulty.

Další možností spolupráce je příležitost pro fakultní učitele – experty, kteří mohou vyučovat vybrané kurzy, zvláště didakticky zaměřené přímo ve výuce na fakultě. Další platformou pro společnou práci fakultní školy a fakulty je oblast společné publikační činnosti, vytváření databanky příkladů dobré praxe v různých oblastech, hodnocení procesů pedagogické praxe apod.

Oblast, na kterou se nyní zaměříme, je systémová zpětná vazba od fakultních škol v oblasti realizace pedagogických praxí.

Jak se stát fakultní školou?

Kriteria pro přijetí do sítě fakultních škol a zařízení na Pedagogické fakultě UK Praha:

(resp. pro udělení souhlasu s užíváním názvu fakultní škola / zařízení)

 • Ověřená a smysluplná spolupráce fakulty se školou či zařízením v období alespoň 2 let
 • Škola jako kvalitní celek, jako dobře fungující systém s vlastní vizí a koncepcí práce
 • Kultura školy, podporující otevřenou komunikaci, aktivní učení a vytváření podmínek pro kvalitní výuku svých žáků a také studentů
 • Kvalitní výuka (personálně i materiálně zajištěná)
 • Vysoká úroveň učitelského sboru jak z hlediska profesní zdatnosti a profesních kompetencí, tak z hlediska lidských kvalit
 • Garance kvalitního vedení různých typů praxí
 • Účast učitelů na seminářích k pedagogickým praxím
 • Kvalitní učitelé a další pracovníci v roli mentorů, kteří jsou připraveni provázet studenty při praxích a podporovat a reflektovat jejich práci
 • Možnost realizace výzkumů, studentských průzkumů a výzkumů, akčního výzkumu koordinovaného PedF
 • Možnost pořizování videozáznamů studentské výuky pro vzdělávací účely a pořizování audio a videozáznamů a fotodokumentace, které budou využity výhradně k výukovým a výzkumným účelům apod.
 • Možnost studentů nahlížet do dokumentace žáků a anonymizované údaje o žácích zpracovávat v rámci svých výukových úkolů v souladu s aktuální právní normou
 • Otevřenost školy, vstřícnost a ochota spolupracovat
 • Participace fakultních učitelů – expertů z praxe ve výuce na fakultě
 • Garance spolupráce ze strany fakulty, zajištěná konkrétní katedrou a VŠ pedagogem z této katedry, který školu/zařízení dobře zná a systematicky s ní spolupracuje
 • Další možnosti širšího rozsahu spolupráce, např. v oblasti řešení kvalifikačních prací studentů, projektů, účasti na konferencích a seminářích

Úloha fakultního učitele – očekávané aktivity fakultního učitele v procesu vedení pedagogické praxe

Podle J. Maňáka by se měl fakultní učitel vyznačovat pedagogickým mistrovstvím, předpoklady pro tvořivou edukační práci a schopnost spolupracovat s odborníky na fakultě.(Maňák, 2002)

Úloha posilování profesionalizace učitelské profese v kontextu problematiky řešení pedagogických praxí budoucích učitelů sebou nese zaměření nejen teoreticko odborné, ale zároveň dovednostně praktické.

Co předpokládáme od fakultního učitele:

 • vytvořit studentovi zázemí pro kvalitní realizaci praxe ve škole či zařízení

 • aktivně se studentem spolupracovat po celou dobu pedagogické praxe a poskytovat mu konzultace a podporu

 • poskytnout studentovi informace o školním vzdělávacím programu se zaměřením na studované aprobace

 • seznámit studenta s tematickými a časovými plány svého předmětu a s klíčovými materiály do výuky

 • poskytnout studentovi učebnice a další studijní materiály k výuce aprobačního předmětu

 • pomoci studentovi vytvořit rozvrh náslechových a vyučovaných hodin z hlediska jeho aprobačních předmětů

 • umožnit studentovi prohlédnout si kabinet a učebny pro výuku, včetně pomůcek

 • umožnit studentovi hospitovat ve vlastní výuce dle předepsaného počtu vyučovacích hodin i v hodinách učitelů vyučujících aprobační předměty studenta

 • konzultovat přípravy studenta na výuku, vč. konzultování přípravy pomůcek

 • účastnit se náslechů všech výstupů studenta

 • pravidelně reflektovat a hodnotit a výuku studenta

 • vést dokumentaci o pedagogické praxi

 • zpracovat závěrečné hodnocení studenta na pedagogické praxi dle zadaných kritérií

Fakultní učitelé spolupracují s fakultou na základě uzavřené dohody o provedení práce a náleží jim odměna za vedení praxí. Fakultním učitelům jsou honorovány tzv. „rozborové hodiny“ a jejich počet je vždy uveden ve směrnicích pro oborovou pedagogickou praxi.

Při stanovení uvedených kritérií si uvědomujeme, že by se nemělo jednat o jednostranný požadavek na kvalitu fakultních škol a fakultních učitelů, ale že zároveň školy očekávají, že tato spolupráce je systematická, oboustranně přínosná.