Eliška Walterová – Citace

 

Celkem 225 citací, z toho 109 zahraničních

WOS: 24 citací
SCOPUS: 28 citací
ERIH: 7 citací

Další, manuálně vyhledané a doložené citace v publikovaných odborných textech: 201

Počet citovaných prací: 42
Pozn. Do celkového počtu citovaných prací a do počtu citací není zahrnut PEDAGOGICKÝ SLOVNÍK, Portál, 7 vydání, autoři PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Počet zjištěných citací dosahuje více než  200.

Nejčetněji citované práce:

 • WALTEROVÁ, E. (1994) Kurikulum. Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. (51 citací)
 • WALTEROVÁ, E. a Kol. (2004) Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. (21 citací)
 • WALTEROVÁ, E. (2007) In Masemann, V.; Bray, M.; Manzon, M. (Eds.) Common Interests, Uncommon Goals. (18 citací)
 • WALTEROVÁ, E. (2002) Učitelé: Proměny profese a rekonstrukce jejich vzdělávání. Pedagogická revue. (12 citací)
 • WALTEROVÁ, E. et al. (2001) Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. (11 citací)
 • WALTEROVÁ, E. (2001) Možnosti a limity případové studie školy. (11 citací)
 • WALTEROVÁ, E. (2006) Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. (15 citací)
 • WALTEROVÁ, E. in David D. Johnson, V.; Gonzales, R.; Walterová, E. (1996) Crossing boundaries with action research. (15 citací)
 • WALTEROVÁ, E. (1998) Akční výzkum v proměnách české školy. (9 citací)
 • WALTEROVÁ, E. et al. Objevujeme Evropu. (8 citací)

Vybrané citace:

 • WALTEROVÁ, E. Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno : Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-0846-6.
  • KALHOUS, Z.; OBST, O. a kol. Školní didaktika. Praha : Portál, 2002. (s. 132,134, 437).
  • LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. (ed.) Příprava pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2004. (s. 117, 125, 185).
  • MAŇÁK, J.; JANÍK, T. Model tvorby kurikula všeobecného vzdělávání. Orbis Scholae, 2006, č. 1, s. 98-110 (s. 110).
  • MAŇÁK, J. Didaktika 1964-2004. Pedagogická orientace, 2005, č. 4, s. 7-15 (s. 9, 15).
  • PRŮCHA,  J.  Česká pedagogická věda v současnosti.  Pokus o pozitivní reflexi  stavu. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 3, s. 230-247 (s. 233, 247).
  • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002. 2. přepracované a aktualizované vydání. (s. 237, 240, 472).
  • PRŮCHA, J. Pedagogika porównawcza. Varšava : PWN, 2004 (s. 83, 363).
  • PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě. Základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha : Portál, 1999 (s. 147, 315).
  • PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3 (s. 25, 26, 132).
  • SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství, 1999. (s. 74, 107, 282). 
  • SPILKOVÁ, V. et al. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004 (s. 17, 19, 264).
  • ŠIMČÁKOVÁ, L´. Termín „kurikulum” vo svetovej a našej pedagogike. Pedagogická revue, 2000, roč. 52, s. 43 – 51 (s. 50).
  • ŠVEC, Š. Principy premeny národnej sústavy školstva. Pedagogická revue, 1999, roč. 51, č. l, s. 3 – 14 (s. 11, 12).
  • ŠVEC, Š. Teória ciel’ových programov vzdelávania. Pedagogická revue, 2002, roč. 54, č. 3, s. 201 – 219 (s. 202, 209).
 • WALTEROVÁ, E. The Comparative Education Section of the Czech Pedagogical Society. In: MASEMANN, V.; BRAY, M.; MANZON, M. (Eds.) Common Interests, Uncommon Goals. Historie of the World Council of Comparative Education and its Members. Hong Kong: Springer 2007, pp. 256 – 267.
  • BRAY, M. The WCCES and Intercultural Dialogue: Historical Perspectives and Continuing Chalanges. International Review of Education, Vol. 54, 3 – 4, May – July 2008, pp. 299 – 317 (pp. 311, 316). erih
 • WALTEROVÁ, E. Building school-family-community partnerships in the process of social transition in the Czech Republic. In DAVIES, J.; JOHNSON, V. Crossing Boundaries: Multinational Action Research on Family-School Colabortation. Boston. Office of Educational Research and Improvement, 1996, s. 145-180. Report No. 33.
  • HARGREAVES, A.; LIEBERMAN, A.; FULLAN, M.; HOPKINS, D. W. (Eds.) International Handbook of Educational Change. New York : Springer 1999. (pp. 486, 494, 497, 502). SCOPUS
  • HARGREAVES,  A.   (Ed). Extending Educational  Change.  International Handbook of Educational Change. Dordrecht: Springer, 2005. (pp. 214, 222). SCOPUS
 • WALTEROVÁ, E. et al. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. a 2. díl. Brno : Paido, 2004. 502 s. ISBN 80-7315-083-2.
  • JANÍK, T. Problémy české základní školy z pohledu výzkumu (2000-2005). Komenský, roč. 131, 2001, č. l,s. 17 – 26 (s. 19, 25).
  • POL, M. Škola vedená, řízená a spravovaná. Pedagogika 57, 2007, č. 3, s. 213 – 226 (s. 213, 226). 
  • MAŇÁK, J.; JANÍK, T. Model tvorby kurikula všeobecného vzdělávání. Orbis Scholae, 2006, č. l, s. 98 – 110 (s. 103, 110).
  • PRŮCHA, J. Česká pedagogická věda v současnosti: Pokus o pozitivní reflexi stavu. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 3, s. 230 – 247 (s. 237, 240, 247).
  • MAŇÁK, J. Modelování kurikula. Orbis scholae, 2007, č. 1, s. 40 – 53 (s.45, 53).
  • MAŇÁK, J.; JANÍK, T. Problémy kurikula základní školy. Brno : MU PedF, 2006. (s. 25, 28, 90).
  • JANÍK, T. a kol. Kurikulum – výuka školní klima – učitelské vzdělávání. Brno : MU PedF, 2009. (s. 15, 69).
  • KOHOUT-DIAZ, M. International Review of Education, Vol. 54, 2008, 3-4, pp. 393 – 408 (p. 408).
 • WALTEROVÁ, E. Závěrečné zkoušky na střední škole v zahraničí. Praha : ÚIV, 1996. ISBN 80-211-0235-7.
  • PRŮCHA, J. Pedagogika porównawcza. Varšava : PWN, 2004 (s. 44).
 • WALTEROVÁ, E. (ed.) Rozvoj národní vzdělanosti a vzděláváni učitelů v evropském kontextu. Teoretické a komparativní studie. Praha: UK – PedF, 2002. ISBN 80-7290-085-4.
  • HELUS, Z. Humanizace školy – samozřejmost či rozporuplná výzva? Pedagogická revue, 2003, roč. 55, č. 5, s. 427-440 (s. 440).
  • KOHNOVÁ, J. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha : UK – PedF, 2004. (s. 19, 166).
  • LUKÁŠOVÁ-KANTORKOVÁ, H. Teachers’s profession in the pedagogical research. The New Educational Review, 2003, No 1, pp. 79 – 90. (s. 87, 90).
  • POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. et al. Demokracie ve škole. Brno : Masarykova univerzita, 2006. (s. 29). 
 • WALTEROVÁ, E. Obraz české školy v pedagogickém výzkumu. In Výzkum školy a učitele. Sborník z 10. konference ČAPV s mezinárodní účastí [CD-ROM]. Praha : PedF UK, 2002.
  • JANÍK, T. Problémy české základní školy z pohledu výzkumu (2000 – 2005). Komenský, roč. 131, 2001, č. 1, s. 17 – 26 (s. 19, 25).
  • JANÍK, T. Kurikulum výuka-školní klima-učitelské vzdělávání. Brno : MU PedF, 2009 (s. 9).
 • WALTEROVÁ,   E.   Učitelé:   Proměny   profese   a   rekonstrukce   jejich   vzdělávání. Pedagogická revue, 2002, roč. 54, č. 3, s. 220 – 239.
  • KASÁČOVÁ, B.; KOSOVÁ, B.; PAVLOV, I. et al. Profesijný rozvoj učitele. Prešov : Rokus, 2006 (s. 18, 145).
  • KOSOVÁ, B.; PUPALA, B.; PORTIK, M. Status, identita a profesijná spósobilosť učitelov. Pedagogické rozklady, 2004, č. 5, s. 9 – 11. (s. 10, 11).
  • KOSOVÁ B. Theoretical Starting Points for the Concept of Professions and the Professional Status of Teachers. The New Educational Review, 2006, Vol. 10, No. 3 – 4, pp. 167 – 182 (s. 176, 182).
 • WALTEROVÁ, E. Evropská dimenze: Výzva pro českou pedagogiku. Pedagogika, 2001, roč. 51, č. 1.
  • JOBST, S. Schule zwishen Region und Europe. Münster. New York. München. Berlin : Waxmann, 2004 (s. 148, 334).
 • WALTEROVÁ, E. Možnosti a limity případové studie školy. Problém vnitřní konzistence případové studie školy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník příspěvků IX. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. S. 75 – 76. Ostrava : Ostravská univerzita – PedF, 2001. ISBN 80-7042-181-9. 
  • POL, M. a kol. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206 – 218 (s. 210, 213, 218). 
  • POL, M.; HLOUŠKOVÁ, L.; NOVOTNÝ, P.; VÁCLAVÍKOVÁ, E.; ZOUNEK, J. School Culture as an Object of Research. The New Educational Review. 2005, Vol. 5, No. 1(5), pp. 147-165. (pp. 151, 165).
  • POL, M. et al. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno : Masarykova univerzita, 2005 (8, 22, 113).
 • WALTEROVÁ, E. (ed.) Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 1. a 2. díl. Praha : UK – PedF v Praze, 2001. ISBN 80-7290-059-5.
  • KOHNOVÁ, J. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj. Praha : UK – PedF, 2004. (s. 19, 66, 169).
  • KASÁČOVÁ, B.; KOSOVÁ, B.; PAVLOV, I. et al. Profesný rozvoj učitela. Prešov : Rokus, 2006 (s. 145).
  • ŠVEC, V. Ohlédnutí za desetiletým vývojem pedagogické přípravy učitelů. Pedagogická orientace, 2005, roč. 47, č. 4, s. 31-43 (s. 33).
 • DAVIS, D.; JOHNSON, V. R.; GONZALES, R.;  WALTEROVÁ, E. (h) Crossing boundaries with action research: A multinational study of school-family-community collaboration. International Journal of Educational Research, 1996, 25, 1, pp. 75-105 (citace podle SCOPUS 2, IMF 1).
  • GONZALES,   R.   International   perspectives   on   families,   schools   and   Communities: Educational Implications for family-school-community partnerships. International Journal of Educational Research, 2004, 41, 1, pp. 3 – 9. SCOPUS 
  • MARTÍNEZ, R. A.; MARTÍNEZ, R.; PÉRÉZ, M. H. Children school assessment: Implication for family – school partnerships. International Journal of Educational Research, 2004, 412, l, pp. 24-39. SCOPUS
 • WALTEROVÁ, E. Výzkum v komparativní a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání. Pedagogika, 1993, roč. 43, č. 4, s. 379 – 384.
  • PRŮCHA, J. Pedagogický výzkum. Uvedení do teorie a praxe. Praha : Karolinum, 1995. (s. 23, 132).
 • WALTEROVÁ, E. Současné školství a pedagogický výzkum ve Finsku. Pedagogika, 1987, roč. 37, č. 5, s. 625 – 633.
  • PRŮCHA, J. Podněty pro školskou reformu v Československu: Inovační trendy ve školství Finska a Dánska. Pedagogika, 1991, roč. 41, č. 2, s. 179 – 187 (s. 179).

Vybrané recenze prací E. Walterové:

 • TRNKOVÁ, K. (2012) Přechod mezi prvním a druhým stupněm: utajený mezník? Studia paedagogica, 17 (2), 139-144. Recenze publikace WALTEROVÁ, E. a kolektiv (2011) Dva světy základní školy. Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha, Karolinum 2011.
 • KOPP, B. VON Orbis scholae, 2007, č. 2, s. 165 -167. Recenze publikace WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha : UK-Pedagogická fakulta, 2006.
 • RABUŠICOVÁ, M. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 4, s. 397 – 399 Recenze publikace WALTEROVÁ, E. a kolektiv. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. a 2. díl. Brno : Paido, 2004.
 • RABUŠICOVÁ, M.: Kurikulum. Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Pedagogika, 44, 1994, č. 3, s. 298 – 299. Recenze publikace WALTEROVÁ, E. Kurikulum. Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě.
 • KEGHEL, I. de. Internationale Schulbuchforschung, 1997, č. 2, s. 200-201. Recenze publikace. MUSZYŇSKI, H.; WALTEROVÁ, E. Curricula in der Schule: Polen. Tschechische Republik. Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsforschungen. Bd. 58, 2. Koln : Bohlau, 1995. 274 s.
 • WALTEROVÁ, E. The Comparative Education Section of the Czech Pedagogical Society. In: MASEMANN, V.; BRAY, M.; MANZON, M. (Eds.) Common Interests, Uncommon Goals. Historie of the World Council of Comparative Education and its Members. Hong Kong: Springer 2007, pp. 256 – 267. Recenze publikace:
 • RADCLIFFE, D. Book Review. Education canadienne et internationale, Vol. 37, 1, 2008, pp. 91 – 92 ERIH 
 • PRESTON, R. Book review. Compare. A Journal of Comparative and International Education, Vol. 39, 1, 2009, pp. 124 – 126. ERIH
 • HAYHOE, R. Book review. Comparative Education, Vol. 45, 1, 2009, pp. 131 – 132. ERIH
 • POSTLETHWAITE, T. N. Book review. International Review of Education, No 55, 2009, pp. 134 – 136. ERIH

Ohlasy na přínos prací E. Walterové

 • VÁŇOVÁ, R. (2000) Vědy o výchově na stránkách Pedagogiky. K 50. výročí časopisu. Pedagogika, 50 (4), s. 311-339 (s. 333) Hodnocení celkového přínosu  prací E. Walterové v 80.-90. letech.
 • Heslo Walterová Eliška in CIPRO, M. Slovník pedagogů, Praha 2001 (s. 516)
 • Heslo Walterová Eliška in Who is Who (on-line, 15.3. 2009)