Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Eliška Walterová

Email: eliska.walterova@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 206a
Telefon: 221 900 530
Konzultace: pondělí 14 – 16 hod.
Vzhledem k počtu zájemců o konzultaci kontaktujte předem sekretariát ústavu.

Zaměření vědecké činnosti

 • srovnávací pedagogika,
 • školní pedagogika,
 • kurikulum,
 • vzdělávací politika,
 • vzdělávání učitelů,
 • evropská studia,
 • teorie a metodologie pedagogiky
Významné aktivity a funkce
 • Vědecká rada Fakulty humanitních studií, UTB ve Zlíně, člen od roku 2015
 • Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, ředitelka 1998-2014
 • World Council of Comparative Education Societies (WCCES), Member of Executive Committee, 2004-2016
 • Vědecká rada Pedagogické fakulty UK, Praha, člen od roku 1998
 • Vědecká rada Fakulty humanitně přírodovědné a pedagogické TUL, Liberec, člen od roku 2004
 • Vědecká rada FHS UTB, člen od roku 2015
 • Oborová rada pedagogiky, Pedagogická fakulta UK, Praha, člen od roku 1998
 • Oborová rada pedagogiky, Filozofická fakulta MU v Brně, člen od roku 2004
 • Oborová rada pedagogiky, Pedagogická fakulta UTB ve Zlíně, člen od roku 2013
 • Oborová rada mezinárodních studií, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE, Praha, člen od roku 2007
 • Ediční rada vydavatelství PedF UK, Praha, člen od roku 2008
 • Předsedkyně/ členka habilitačních komisí, komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací

Členství ve vědeckých a profesních společnostech

 • Česká asociace pedagogického výzkumu, členka zákládajícího výboru (199293), členka výboru (19942006)
 • Pracovní skupina akreditační komise pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii (20052009)
 • Společnost pro vědy a umění při AV ČR, od roku 1991
 • Čestná členka ČPdS od roku 2011
 • Čestná členka ČAPV od roku 2018

Členství v redakčních radách

 • Orbis scholae, od roku 2006, předsedkyně
 • Pedagogika, člen od roku 2009
 • Studia pedagogika, člen od roku 2009
 • The New Education Review (20042010)

Recenzentka časopisů a nakladatelství

 • European Education, Aula, Pedagogika, Pedagogická orientace, Journal of Competitiveness, Studia Paedagogica, Journal of Competitiveness
 • Karolinum, Portál, Nakladatelství Masarykovy Univerzity

Zvláštní ocenění

 • Bronzová medaile Univerzity Karlovy (1998)
 • Zlatá medaile Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (2013)
 • Čestná medaile Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (2016)
 • Cena Milady Paulové v oblasti věd o výchově a vzdělávání (2018)

Školitelka doktorandů (od roku 1998)

16 PhD, 3 školí v současnosti (více zde

Vzdělání
 • 2011 jmenovací řízení, profesorka, obor pedagogika
  Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
 • 1994 habilitace, docentka, obor pedagogika
  Univerzita Karlova v Praze
 • 1975 CSc., obor pedagogika, specializace teorie vyučování cizím jazykům
  ČSAV
 • 1968 PhDr., slovanská jazykověda, lingvistika aplikovaná na vyučování cizím jazykům, dějiny filozofie
  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
 • 1965 promovaná filoložka, učitelství pro střední školy, obor ruština – dějepis
  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 
Zaměstnání
 • 1990 – dosud
  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
 • 1975 – 1990
  ČSAV, Pedagogický ústav J. A. Komenského, vědecká pracovnice
 • 1969 – 1975
  ČSAV, Pedagogický ústav J. A Komenského, aspirantka
 • 1965 – 1969
  Střední průmyslová škola potravinářské technologie, středoškolská učitelka 
Výzkumné projekty

Mezinárodní projekty

 • celkem 11, z toho 2 hlavní řešitel, 10 spoluřešitel (více zde)

Národní projekty

 • celkem 18, z toho 9 hlavní řešitel, 9 spoluřešitel (více zde)
Publikace a citace

Autorka a spoluautorka 18 monografií a více než 200 studií a odborných prací publikovaných v časopisech, sbornících a knihách (více zde)

Hlavní publikace

 • ŠŤASTNÝ, V., WALTEROVÁ, E. & ZHU, X. (2021) Školní vzdělávání v Číně. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4711-1
 • WALTEROVÁ, E. a kolektiv (2011) Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum. 350 s. ISBN 978-80-246-2043-5.
 • WALTEROVÁ, E.; ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M. (2010) Školství-věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum. 307 s. ISBN 978-80-246-1882-1.
 • WALTEROVÁ, E. (2006) Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 324 s. ISBN 80-7290-269-5.
 • WALTEROVÁ, E., a kol. (2004) Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: PAIDO  2 sv. 502 s. ISBN  80-7315-083-2.
 • WALTEROVÁ, E. (2010) Teacher Education and Training in the Czech Republic: Development and Current Problems. In: International Handbook on Teacher Education World-Wide: Issues and Challanges. Athens: Atrapos, pp. 175-194. ISBN 978-960-459-089-9.
 • WALTEROVÁ, E. (2007) The Comparative Education Section of the Czech Pedagogical Society. In Masemann, V.; Bray, M.; Manzon, M. (Eds.) Common Interests, Uncommon Goals. Histories of the World Council of Comparative Education Societies and its Members. Hong Kong: Springer, pp. 256-267. ISBN 922809310-X.
 • WALTEROVÁ, E. (1996) Building school-family-community partnerships in the process of social transition in the Czech Republic. In DAVIES, J.; JOHNSON, V. Crossing Boundaries : Multinational Action Research on Family-School Colaboration. Boston: Office of  Educational Research and Improvement, s. 145-180. Registrováno v National Library of Canada.
 • WALTEROVÁ, E. (2012) Vzdělávací standardy a konstruování systému kurikulárních dokumentů v Rusku. Orbis scholae. 6 (1) 107-120.
 • WALTEROVÁ, E.; GREGER, D. (2007) In Pursuit of Educational Change: Transformation of Education in the Czech Republic. Orbis scholae, 1 (2) 11-44.
 • WALTEROVÁ, E. (2007) The Transformation of Educational Systems of Visegrád Countries : Introduction in the Context of Comparative Research. Orbis scholae,  1 (2) 5-10.

Citace, ohlasy

Celkem 225 citací, z toho 109 zahraničních (více zde)

WOS: 24 citací
SCOPUS: 28 citací
ERIH: 7 citací

Další, manuálně vyhledané a doložené citace v publikovaných odborných textech: 189

Počet citovaných prací: 45

Konference

Organizace významných konferencí

 • Kvalita ve vzdělávání. 20 výroční konference ČAPV. Praha, 2012. Čestná předsedkyně organizačního výboru, vedoucí programové skupiny.
 • Education Change in the Global Context. International Conference. Prague, 2010. Chair of the Organizing Committee.
 • Výzkum školy a učitele. 10. výročí konference ČAPV s mezinárodní účastí. Praha, 2002. Předsedkyně přípravného výboru.
 • Education, Democracy and Development. 8th World Congress of Comparative Education. Prague, 1992. Member of Organizing Committee.

Přednášky a referáty na vědeckých konferencích

Vyučované předměty

Doktorské studium

 • Úvodní teoreticko-metodologický kurz, tematické bloky:
  • Pedagogika jako vědní obor
  • Jazyk pedagogiky
  • Formy vědecké komunikace
  • Prezentace výsledků výzkumu
 • Srovnávací pedagogika
 • Vysokoškolská pedagogika

Magisterské studium

 • Srovnávací pedagogika, studijní program Management vzdělávání

Bakalářské studium

 • Úvod do řízení pedagogického procesu, studijní program Školský management

Erasmus

 • Quality in Education