Bezpečné prostředí

Problematika sexuálního obtěžování převzato z webu UK

Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném respektu, ohleduplně a s úctou.

Univerzita Karlova usiluje o pracovní, vzdělávací a sociální prostředí, v němž jsou respektována práva a důstojnost všech členů a členek univerzitní komunity.

Cíle Univerzity Karlovy v této oblasti jsou:

  • podporovat bezpečné prostředí, ve kterém se s lidmi zachází spravedlivě a s úctou deklarovat, že obtěžování je nepřijatelné, a že každý, kdo je součástí univerzity, se podílí na vytváření prostředí bez jakékoli formy obtěžování;
  • poskytnout podporu studujícím a zaměstnancům, kteří se cítí být obtěžováni;
  • poskytnout jasně definovaný mechanismus, pomocí kterého lze stížnosti řešit.

Každý zaměstnanec, každá zaměstnankyně, každý student, každá studentka má právo očekávat profesionální chování od ostatních a je také sám/sama zodpovědný/á za své chování vůči ostatním.

Všichni pak mají osobní odpovědnost za dodržování těchto zásad a principů:

  • Zacházet s ostatními důstojně a s úctou,
  • Netolerovat žádnou formu obtěžování a v případě, že se stanou jeho svědky, na nepřijatelné chování upozornit,
  • Podporovat každého/každou, kdo se cítí být obětí obtěžování, včetně propojení na externí pomoc a psychickou podporu pro podání formální stížnosti, pokud bude třeba.

Co je sexuální obtěžování?

Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané chování se sexuálním podtextem. Podstatou sexuálního obtěžování (podobně jako ostatních druhů obtěžování) je snaha získat, zvýšit nebo potvrdit si svoji převahu nad druhým člověkem. Sexuální obtěžování tak můžeme rozdělit do 2 kategorií:

  1. nevítaná sexuální pozornost,
  2. sexuální vydírání a nátlak.

Konkrétně se pak může jednat například o sexuální návrhy, nabízení výhod za intimní sblížení či naopak vyhrožování v případě odmítnutí (např. udělení zápočtu, zkoušky nebo dobré známky, povýšení, finanční odměny či další jiné výhody), , různé formy psychického nátlaku, jako je například odlišné zacházení na základě pohlaví, materiály zobrazující ženy či muže jako sexuální objekty, vystavování a distribuce pornografických materiálů nebo ponižující poznámky. Patří sem i šikana a výhružné a nepřátelské jednání, urážlivé, nežádoucí a neopětované verbální i neverbální chování (intimní dotyky, i ve formě poplácání, hlazení) a fyzické napadení.

Všechny tyto skutečnosti mohou vytvořit nepříjemné studijní či pracovní prostředí i atmosféru mezi studujícími a vyučujícími nebo zaměstnanci a nadřízenými, případně mezi studujícími či zaměstnanci navzájem. Mohou se odehrávat jak ve výuce, tak i mimo ni během konzultací, praxí nebo různých exkurzí mimo prostor školy, v případě zaměstnanců a zaměstnankyň nejčastěji v pracovní době a na pracovišti.

Jak se zachovat?

V první řadě je třeba vědět, že takové chování je nepřijatelné a je nutné se vůči němu vymezit. Tolerování takového chování nebo kladení viny sám/sama sobě, zanechání předmětu případně celého studia, či podání výpovědi z pracovního poměru nepomůže.

Pokud si nejste jisti, zda jste se stali objektem sexuálního obtěžování, můžete kontaktovat poradenskou službu (psychologické poradny UK) nebo externí neziskové organizace. Služba je dostupná také těm, proti nimž bylo vzneseno obvinění z obtěžování. Další zdroje pomoci a rady naleznete na níže uvedených odkazech.

V rámci UK Pointu a Centra Carolina můžete kontaktovat nezávislé odborníky a odbornice, kteří Vám budou v řešení tohoto problému maximálně nápomocni, prostřednictvím e-mailové adresy obtezovani@ruk.cuni.cz, ke které má přístup jedna pověřená osoba. S veškerými podněty bude zacházeno vážně a důvěrně. Jak pověřená osoba, tak případně další osoby, které by, pokud si to budete přát, informace od Vás viděly či slyšely, jsou vázány přísnou mlčenlivostí.

Pokud byste chtěli situaci řešit sami, doporučujeme písemnou komunikaci. Je dobré začít napsáním e-mailu nebo jiné zprávy dotyčné/mu o tom, že vám jeho/její chování vadí, a že jej považujete za nevhodné a netolerovatelné. Ve zprávě by mělo být uvedeno, co vám konkrétně vadí a proč a návrh dalšího postupu. Pokud by nedošlo ke změně, můžete se obrátit na nás pro další postup.

V případě, že Vás obtěžuje student nebo studentka v rámci studia, je možné se obrátit na děkana/děkanku, který/která může zahájit disciplinární řízení. V případě, že Vás obtěžuje zaměstnanec nebo zaměstnankyně, lze podat podnět na Etickou komisi. Komise se ke každému věcně projednávanému podání písemně vyjádří, zpravidla ve lhůtě 9 měsíců. V závažných případech se lze také obrátit na Policii ČR.

Pokud se prokáže, že stěžovatel/ka věděl/a, že stížnost byla neopodstatněná, lze obvinění z obtěžování považovat za obtěžující nebo škodlivé a může být proti nim zahájeno disciplinární řízení nebo proti nim podán podnět Etické komisi.