Centrum základního výzkumu školního vzdělávání

 
msmt_logo_cz

Centrum základního výzkumu školního vzdělávání msmt_logo_cz

 

Číslo projektu: LC06046

Poskytovatel: MŠMT ČR

Doba řešení: 2006 – 2011

Koordinátorka: Doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Řešitelé: PhDr. David Greger, Ph.D., PhDr. Karel Starý, Ph.D., RNDr. Dominik Dvořák, Mgr. Karel Černý, PaedDr. Věra Ježková, Ph.D.

Instituce: ÚVRV PedF UK a IVŠV PedF MU

Anotace: Předmětem teoretické reflexe a výzkumu budou struktura, cíle, obsahy a procesy školního vzdělávání v podmínkách současné společenské dynamiky. Výzkumná činnost bude probíhat v těchto vzájemně provázaných tematických liniích:

1. adaptace struktur školního vzdělávání společenským potřebám a požadavkům
2. cíle, obsahy a procesy školního vzdělávání a možnosti jejich inovačních proměn
3. škola jako učící se organizace, možnosti a překážky jejího rozvoje.

Výstupy vztahující se k první tematické linii se zaměří především na transformaci vzdělávací soustavy ve střední Evropě a dalších vybraných evropských zemích a na analýzu naplňování principu spravedlivosti ve vzdělávání. Ve druhé tematické linii bude vypracována analýza požadavků zainteresovaných sociálních skupin na školní vzdělávání a teoretický model tvorby kurikula všeobecného vzdělávání. Cílem této linie bude rovněž komplexní analýza procesů vyučování a učení. Třetí tematická linie se bude zabývat školou jako organizační jednotkou a metodou případových studií prozkoumá vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují její reálnou podobu. Cílem bude identifikace typů činností v mikroprostředí školy, které podporují její rozvoj. Základní výzkum se zaměří především na školní vzdělávání na úrovni povinné školní docházky.
Více o projektu najdete na internetové stránce Centra