Formativní hodnocení žáků prostřednictvím vzdělávacích cílů

 

Registrační číslo: 15-19158S

Řešitel: Karel Starý

Abstrakt

Formativní hodnocení žáků je považováno za přístup se značným potenciálem přispívat ke zkvalitňování školního vzdělávání. Ačkoli je koncept formativního hodnocení v odborném pedagogickém diskurzu široce akceptován a proniká i do přípravného vzdělávání učitelů, jeho výskyt v reálné školní výuce je malý. Příčinou může být i to, že dosud existuje jen omezené množství empirických výzkumů zabývajících se využíváním konkrétních metod formativního hodnocení ve vyučování. Předkládaný projekt se proto zaměřuje na jednu z oblastí formativního hodnocení, a to na využívání vzdělávacích cílů ve výuce. Soustředíme se na děti ve věku 10–13 let, neboť se jedná o uzlový bod jejich vzdělávací dráhy, a ze školního kurikula se zaměříme na společenskovědní učivo, kde vzdělávací cíle poskytují větší prostor pro individuální specifikaci než u předmětů s pevnější strukturou (např. matematika). Empirický výzkum přinese podrobnou deskripci práce se vzdělávacími cíli při výuce, od jejich výběru, formulování a sdělování učiteli, přes jejich pochopení a spoluvytváření žáky až k hodnocení jejich dosažení.