Kvalitativní metody v pedagogickém výzkumu

 

Přednášející: PhDr. Karel Starý, Ph.D., kontakt: tel. 221 900 535, e-mail: karel.stary@pedf.cuni.cz
Místo konání: UK PedF ÚVRV, Myslíkova ul. 7, 2. patro, učebna M209 nebo M 204
Termín konání: aktuální informace naleznete zde
Cíle:
Studenti budou v návaznosti na Úvodní teoreticko-metodologický kurz seznámeni se základními teoretickými a metodologickými východisky kvalitativního výzkumu. Kurz bude specificky zaměřen na strategii případové studie a v jejím rámci budou vysvětleny hlavní metody shromažďování dat – pozorování a rozhovory, včetně způsobů pořizování záznamů. V průběhu distanční části kurzu budou účastníci provádět vlastní sběr dat. Součástí kurzu bude zpracování dat a jejich analýza. Studenti budou seznámeni s postupy kódování textu v softwarovém prostředí pro kvalitativní analýzu (MAXQDA).
Témata:
1. Charakteristika slabých a silných stránek kvalitativního přístupu ve srovnání s kvantitativním výzkumem, možnosti smíšeného výzkumu; proces plánování kvalitativního výzkumu (cíle, konceptuální a teoretický rámec, formulace výzkumných otázek).
2. Zajištění kvality výzkumu (pravdivost a platnost, přenositelnost, hodnověrnost, spolehlivost, účastnická validizace); etické otázky a jejich řešení (zajištění bezpečí účastníků výzkumu, důvěrnost, poučený souhlas)
3. Specifika různých strategií kvalitativního výzkumu (zakotvená teorie, případová studie, etnografický a biografický přístup); vícečetná případová studie školy jako konkrétní příklad aplikace jedné ze strategií kvalitativního výzkumu.
4. Metody sběru dat (terénní poznámky; zúčastněné a nezúčastněné pozorování; hloubkový rozhovor, ohniskové skupiny; technická stránka shromažďování dat)
5. Analýza kvalitativních dat (transkripce, různé přístupy ke kódování, využití softwarových nástrojů; kategorizace a interpretace výsledků); psaní výzkumné zprávy (průběžné záznamy, tvorba databáze, citace výroků účastníků, příprava zprávy pro publikování).
Forma a rozsah výuky: Výuka probíhá v daných termínech formou prezenční blokové výuky a distanční formou v e-learningovém prostředí Moodle. Při prezenčních setkáních i v e-learningovém prostředí povedou účastníci průběžný diskurs o svých badatelských zkušenostech.
Způsob zakončení:
Prezentace a „obhajoba“ vlastního kvalitativního šetření na závěrečném setkání.
Základní literatura:
Hendl, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha : Portál, 2005.
Miovský, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada, 2006.
Švaříček, R., Šeďová a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2008.
Strauss, A., Corbinová, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice : Albert, 1999.
Další doporučené zdroje:
Bassey, M. Case study Research in Educational Settings. Maidenhead : Open University Press, 2006.
Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oak : Sage, 2005.
Flick, U. Managing Quality in Qualitative Research. Thousand Oak : Sage, 2007.
Huberman, A. M., Miles, M. B. Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook. Thousand Oak : Sage, 1994.
Maxwell, J. A. Qualitative Research Design. An Interactive Approach. Thousand Oaks,: Sage, 1996.
Morgan, D. L. Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice : Albert, 2001.
Schostak, J. Interviewing and Representation in Qualitative Research. Maidenhead : Open University Press, 2006.
Stake, R. E. The Art of Case Study Research. Thousand Oak : Sage, 1995.
Yin, R. K. Case Study Research. Design and Methods. Thousand Oaks : Sage, 1994.
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs
http://www.qualitativeresearch.uga.edu/QualPage/
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/IJQM/index
http://www.esds.ac.uk/qualidata/about/introduction.asp