Psaní odborných textů

 

Přednášející: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D., kontakt: tel. 221 900 533, e-mail: dominik.dvorak@pedf.cuni.cz Místo konání: ÚVRV, Myslíkova 7,  M204

Termín konání: aktuální informace naleznete zde

Forma a rozsah výuky: 20 hodin (5 setkání + distanční studium a plnění úkolů)

Cíl předmětu: V kurzu získají studenti praktickou zkušenost s čtením, hodnocením, psaním, revidováním a korigováním akademických textů. Kurz naváže na informace o metodologii výzkumné práce a základní informace o akademickém psaní poskytnuté v rámci ÚTMK a bude se více věnovat praktickým aktivitám nad texty. Posluchači v kurzu budou psát, posuzovat a editovat segmenty textů vztažených k tématům svých doktorských prací, popř. vytvářet kratší ucelené texty vhodné k publikování v různých typech médií.

Témata:

Vědecká publikace a její místo ve vědecké práci. Proces psaní a proces publikování. Kvalifikační práce, publikace v periodiku, neperiodické publikace. Specifika publikování v češtině, angličtině. Základní typy odborných publikací – studie (přehledová studie a přehledové partie v jiných typech studií, teoretický článek, kvantitativní a kvalitativní empirická studie, jiné typy studií). Výzkumné zprávy, monografie. Učební texty. Drobnější žánry v akademickém psaní. Popularizační psaní. Návrh struktury různých typů textů dle zaměření autora.

Kdo chce psát, musí číst. Práce s prameny, kritická syntéza zdrojů. Jak se vyhnout plagiátorství. Tvorba textu syntetizujícího několik pramenů.

Části vědeckého článku a zásady pro jejich výstavbu na různých úrovních.

Formální úprava odborného textu (pravidla APA a jejich alternativy). Úprava tabulek, grafického materiálu.

Posuzování odborného textu (recenze, oponentské posudky). Vzájemné připomínkování verze textu, proces editování textu, korektury. Způsob ukončování:Je vyžadována aktivní účast na setkáních, průběžné předkládání zpracovaných úkolů. Absolvent provede rozbor předloženého cizího textu a napíše krátký text na téma zadané vedoucím.

Doporučená literatura:

Bailey, S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students. London: Routlege.

Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. Praha: NLN. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.

Eco, U. (1997). Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia. Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Johnson, W. B., Mullen, C. A. (2007).

Write to the Top! How to become a prolific academic. New York: Palgrave Macmillan. Pravidla českého pravopisu (různá vydání). Nepodceňovat – důležitý pomocník každého autora.

The Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Ed.

Szuchman, L. T. (2011). Writing with style: APA style made easy. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning.

Pedagogická orientace 4/13. Monotematické číslo časopisu.