Sociologie vzdělávání

 

Přednášející:
PhDr. David Greger, Ph.D. , kontakt tel. 221 900 528, e-mail david.greger@pedf.cuni.cz,
RNDr. Jana Straková, Ph.D., kontakt tel. 221 900 526, e-mail jana.strakova@pedf.cuni.cz
Termín a místo konání: aktuální informace naleznete zde
Rozsah kurzu: 25 hodin (5 setkání po pěti hodinách)
Cíle: V rámci kurz se studenti seznámí se základními teoriemi sociologie vzdělávání a také s nejdůležitějšími domácími i zahraničními výzkumy. Důraz bude kladen na pochopení vztahu mezi vzdělá(vá)ním a společností, a to v obou směrech: jak společnost ovlivňuje podobu školního vzdělávání i jak vzdělá(vá)ní přispívá k rozvoji společnosti a uplatnění jednotlivce. Zaměříme se zvláště na rovnost šancí na vzdělání, mechanismy utváření vzdělanostních nerovností i možností intervencí na podporu znevýhodněných žáků.
Obsah:
1. Vzdělá(vá)ní a společnost – Úloha vzdělání pro jednotlivce a pro společnost, politické, ekonomické a sociální funkce vzdělávacích systémů, historie a současnost, aktuální témata: konkurenceschopnost vs. společenská soudržnost, příprava na trh páce vs. výchova k občanství, globalizace, individualizace.
2. Teoretické přístupy v sociologii vzdělávání – Funkcionalismus, Konfliktualismus, Interakcionismus, soudobé teorie a systémový přístup v sociologii vzdělávání, škola jako instituce a organizace (neoinsticionalismus).
3. Škola jako organizace a instituce – Sociologie kurikula a skryté kurikulum, kurikulum minulosti a budoucnosti, kdo utváří kurikulum a oficiální vědění; vztah moci a kurikula, organizace vzdělávání (vnější diferenciace – tracking), interakce učitel – žák, vrstevnické skupiny.
4. Sociální stratifikace a vzdělanostní nerovnosti – Sociální nerovnosti a vzdělání, vzdělanostní mobilita, teorie sociální a kulturní reprodukce (P. Bourdieu, B. Bernstein), racionální jednání, koncept rovností příležitostí ve vzdělávání a teorie spravedlivosti. Přehled základních zahraničních a domácích výzkumů vzdělanostních nerovností. Rasa, etnicita a gender ve vzdělávání. Statistické ukazatele charakterizující vzdělanostní nerovnosti.
5. Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků – Spravedlivé vzdělávací systémy, pozitivní diskriminace/afirmativní akce – její obhajoba a kritika, jak vypadají opatření na podporu vzdělávání sociokulturně-znevýhodněných žáků u nás a v zahraničí, vzdělávání Romů a cizinců u nás.
Místo konání: Myslíkova 7, Praha 1 – číslo místnosti M209 nebo M204
Termíny: rozsah kurzu je 25 hodin (5 setkání po 5 hodinách). V LS 2012/2013 bude kurz realizován v těchto termínech: pondělí 28. 1., 6. 5. a 17. 6. a středa 6. 3. a 3. 4. vždy od 12,30 do 17,10 hodin.
Organizace kurzu: Kurz bude realizován formou blokové výuky formou pěti setkání za semestr. Pro každé setkání budou mít studenti předepsanou česky a/nebo anglicky psanou literaturu k přečtení jako přípravu a hodinu (tzv. readings). Přednášky a diskuse budou předpokládat znalost zadané literatury.
Zakončení: Kurz bude zakončen zkouškou. Zkouška bude založena na rozpravě nad předloženou seminární prací k vybranému tématu (téma bude konzultováno a schváleno po dohodě s vyučujícími).
Do kurzu se přihlašujte telefonicky nebo elektronicky na sekretariátu ÚVRV (P. Vnuková), tel. 221900530, e-mail petra.vnukova@pedf.cuni.cz