Statistika v pedagogickém výzkumu

 

Přednášející: PhDr. Martin Chvál, Ph.D., kontakt: tel. 221 900 533, e-mail martin.chval@pedf.cuni.cz

Místo konání: učebna KMDM „čeledník“ (naproti katedře)

Termín konání ZS 2014/15:  aktuální informace naleznete zde

Cíle: Účastníci kurzu si osvojí dovednosti počítat a graficky prezentovat základní popisné charakteristiky dat. Porozumí teorii testování hypotéz a náročnějším postupům analýzy dat na úroveň dovednosti komunikace se statistikem a správné interpretace statistické prezentace výsledků.

Obsah:

• Typy dat, proměnné spojité a diskrétní, tvorba databáze, vstup do popisné statistiky (tabulky četností)
• Tvorba základních grafů v Excelu, míry polohy, míry rozptýlení, osvojení popisné statistiky v práci v Excelu, řešení problémů čištění dat, tvorba kategorií, nahrazování hodnot intervaly a obráceně („přemostění“ mezi metodologií a statistikou)
• Normální rozdělení, lineární a plošná normalizace, tvorba norem a možnosti jejich rezentace, z-skór
• t-rozdělení a intervalové odhady pro střední hodnotu, úvod to teorie testování hypotéz, chyby 1. a 2. druhu, velikost účinku, t-testy
• F-test, korelační koeficient, test pomocí korelačního koeficientu, chí-kvadrát rozdělení, chí-kvadrát test
• Úvod do regresní analýzy, lineární regrese, vstup do práce v SPSS
• Tvorba dotazníků a testů, tvorba škál, obtížnost a citlivost položek
• Teorie validity a reliability, koeficienty reliability, Cronbachovo alfa

Forma a rozsah výuky: Výuka probíhá v učebně s notebooky. Možný je i vlastní notebook. Výuka je kombinací přednášky s diskusí a prací na notebooku. První 2/3 kurzu jsou výpočty realizovány v Excelu, v poslední 1/3 jsou studenti(ky) seznámeni(y) se statistickým SW SPSS. Pro větší přínos z přednášek je vhodná samostatná domácí příprava při osvojování výpočtů v SW. Zpravidla se uskuteční 10 setkání za semestr po 3 hodinách.

Způsob ukončení: Zkouška má dvě části. V první části student(ka) prokáže dovednost samostatných statistických výpočtů a tvorby grafů v SW Excel, příp. SPSS. Ve druhé části prokáže porozumění odborným textům, ve kterých jsou výsledky prezentovány pomocí statistického testování hypotéz. Student(ka) smí u zkoušky používat své poznámky (i elektronické) učebnice i informace na internetu. Během zkoušky nesmí s nikým komunikovat kromě zkoušejícího. Čas na řešení úkolů zadaných u zkoušky je maximálně 2,5 hodiny.

Doporučená literatura: (3-5 klíčových titulů): Škaloudová, A. (1998). Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Hendl, J. (2004, 2009, 2012). Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál Urbánek, T.; Denglerová, D.; Širůček, J. (2011). Psychometrika: Měření v psychologii. Praha: Portál.