Vysokoškolská pedagogika

 

Akademický rok 2016/17

Garant:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Vyučující:
RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Ing. Jan Koucký, Ph.D.
Ing. Helena Šebková, CSc.
RNDr. Věra Šťastná
PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Místo konání:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Myslíkova 7, Praha 1
Posluchárna M 204

Termíny konání:
ZS 2016/17, vždy v úterý 10,00 – 13,15 (s přestávkou)
Celkem 24 vyučovacích hodin
Ve dnech 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 10.1., 14.2.

Cíle kurzu:
Rozvíjet teoretické znalosti a prohloubit porozumění vývojovým trendům a aktuálním problémům vysokého školství a vysokoškolské politiky v mezinárodní komparaci. Podpořit kritickou sebereflexi a motivaci pro akademickou profesi ve výzkumné a pedagogické činnosti doktorandů.

Obsah kurzu:

Blok 1
Úvod kurzu. Akademická kultura, akademická profese. Novela vysokoškolského zákona a její důsledky v akademickém prostředí. E. Walterová (2 VH)
Tradice a vývoj vysokých škol v Evropě a ve světě v historické perspektivě. D. Dvořák (2 VH)7

Blok 2
Společenské a ekonomické determinanty rozvoje vysokého školství. Expanze, masifikace, univerzalizace. Moderní diverzifikované systémy vysokého školství. Řízení a financování vysokých škol. Proměny institucionální autonomie. Přístup na vysoké školy, nerovnosti. Postavení a uplatnění absolventů na trhu práce J. Koucký (4 VH)

Blok 3
Kvalita ve vysokém školství a její komplexní charakteristiky. Dva základní účely hodnocení a zajišťování kvality. Možnosti využití Evropských standardů pro zajišťování kvality s příklady z mezinárodního projektu. Tvorba vnitřních systémů hodnocení kvality. Kurzy M00C a zajištění kvality této formy otevřených online kurzů. H. Šebková (4 VH)

Blok 4
Internacionalizace jako základní fenomén rozvoje vysokoškolského systému. Od přelomu tisíciletí poznamenal rozvoj všech evropských systémů vysokoškolského vzdělávání, včetně České republiky Boloňský proces. Principy, hodnoty a cíle Boloňského procesu, proces proměny, strukturální reformy a nástroje vytvořené v Evropě.
Druhá část bloku bude věnována proměnám, kterými prošla Univerzita Karlova, strukturálním reformám v rámci Boloňského procesu i vzhledem k ostatním determinantům rozvoje vysokého školství.
V. Šťastná (4 VH)

Blok 5
Vybraná témata vysokoškolské didaktiky, zejména vzdělávání orientované na vysokoškolského studenta. Pedagogický konstruktivismus ve vysokoškolském vzdělávání, strategie, metody a formy vysokoškolské výuky a hodnocení s příklady z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Dle zájmu studentů specifické postupy při přípravě budoucích učitelů. Podněty pro konstruování vlastního vyučovacího stylu. A. Tomková (4 VH)

Blok 6
Aktuální problémy terciárního vzdělávání v reflexi účastníků. Prezentace seminárních prací.
Přítomni všichni lektoři (4 VH)

Doporučená literatura:
Blok 1
Grecmanová, H. & Dopita, M. (Eds.) (2013) Determinanty organizačního klimatu vysokých škol a fakult. Olomouc: Univerzita Palackého.
Liesmann, K. P. (2009) Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění.
Šíma, K. & Pabian, P. (2013) Ztracený Homboldtův ráj: Ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství. Praha: SLON
Vašutová, J. (2009) hesla Vysokoškolská pedagogika, Vysokoškolští učitelé, in J. Průcha (Ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.
Zákon o vysokých školách. Zák. 111/1998 Sb., novela 2016.

Blok 2
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 – 2020. MŠMT, Praha 2015
Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability. Eurydice Report. European Commission/EACEA/Eurydice, Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2014

Blok 3
Šebková, H., Munsterová, E. (2005). Akreditace a hodnocení kvality. AULA, ročník 13, č. 1.
EUA Policy Statement on Quality and Quality Assurance in the European Higher Education Area. (2010). Dostupné z
<http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA-QA-Policy-2010.pdf?sfvrsn=4>.
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2015).
Brussels: Belgium.
Dostupné z <http://www.eua.be/Libraries/quality-assurance/esg_2015.pdf?sfvrsn=0>.
Šebková, H., Beneš, J., Roskovec, V. (2013). Využití evropských standardů pro zajišťování kvality na českých vysokých školách. Praha: Vydavatelství Vyšehrad.
Santiago, P., Tremblay, K., Basri, E., Arnal, E. (Eds.). (2008). Tertiary Education for Knowledge Society (Vol.1-2) Paris: OECD.

Blok 4
Knight, J. Internationalisation remodeled. Definition, Approaches, and Rationales. 2004. Dostupné na
https://tru.ca/__shared/assets/Internationalization-Remodeled29349.pdf
Teichler, U. The Changing Debate on Internationalisation of Higher Education .In Higher Education, Vol. 48, No. 1 (Jul., 2004), pp. 5-26. Springer. Dostupné na
http://diversity.cofc.edu/journal-articles/internationalisation-of-higher-education
Šťastná, V.; Kovář, P. Internationalisation. In Šebková, H. (Ed.) Tertiary Education in the Czech Republic. Country background report for OECD Thematic Review of Tertiary Education. Prague: Centre for Higher Education Studies 2006, s. 81-86. ISBN 80-86302-37-7.
Dostupné na http://www.csvs.cz/projekty/2006_OECD/report_czech.pdf
Boloňská deklarace. Joint declaration of the European Ministers of Education, Bologna, 19. června 1999.
Dostupné na http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
EURYDICE. The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report, 2015.
Dostupné na http://bologna-yerevan2015.ehea.info/files/2015%20Implementation%20report_20.05.2015.pdf

Blok 5
Colet, N. R. & Romainville, M. (2006). La pratique enseignante en mutation à l´université. Bruxelles: De Boeck & Larcier s.a.
Rohlíková, L., Vejvodová, J. (2012). Vyučovací metody na vysoké škole. Praha: Grada.
Tomková, A. (2016). Příprava učitelů a hodnocení její kvality v Belgii. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta.
Vašutová, J. (2002). Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta.

Formy výuky:
Interaktivní přednášky, workshop, kolokvium, diskusní fórum, prezentace účastníků, skupinové a individuální konzultace, samostudium.

Způsob ukončení:
Kolokviální zkouška spojená s prezentací a obhajobou seminární práce.

Kurz je určen především pro doktorandy oboru Pedagogika. Je otevřen také pro zájemce z jiných akreditovaných oborů doktorského studia na UK.

Přihlášky zasílají zájemci nejpozději do 20.10. 2016 na adresu uvrv@pedf.cuni.cz