AKTUALITY

 

:: „Naše Francie“
– KFJL nabízí studentům NMgr studia participaci na výstavě Naše Francie – formou volitelného semináře z francouzštiny
– seminář proběhne ve dnech 25.4., 2.5,. a 9.5. od 14.25 do 16.05
– podrobnosti a přihlašování


:: Bylo spuštěno přihlašování k SZZ:

Na každou část státní závěrečné zkoušky se student přihlašuje prostřednictvím SIS, a to ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku. Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky po termínu podle věty první, je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ – možno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a v kopii na eva.kalfirtova@pedf.cuni.cz

Na přihlašování k SZZ nemá vliv jestli již máte splněnu Klauzurní práci či nikoliv.


:: Odevzdávání závěrečných prací:

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají v termínech stanovených harmonogramem akad. roku. K obhajobě se studenti přihlašují přes SIS, obdobně jako k SZZ.

Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě. Žádáme však studenty, aby k termínu odevzdání elektronické formy závěrečných prací odevzdali na sekretariát KFJL i dva výtisky závěrečné práce v kroužkové vazbě včetně titulního listu a anotací. Výtisky budou sloužit členům komise SZZ pro obhajoby k seznámení se s textem práce. Po obhajobě je vrátíme studentům.