Bakalářské práce

Témata bakalářských prací jsou k nahlédnutí v SIS (Vypisování témat závěrečných prací). Vybízíme studenty, aby si vybrali vedoucího práce a zapsali zvolené téma. Při volbě tématu však vítáme i vlastní iniciativu studentů.

Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4  Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě. Žádáme však studenty, aby nejpozději do 14 dní od termínu odevzdání elektronické formy závěrečných prací odevzdali na sekretariát KFJL i dva výtisky závěrečné práce v kroužkové vazbě včetně titulního listu a anotací. Výtisky budou sloužit členům komise SZZ pro obhajoby k seznámení se s textem práce. Po obhajobě je vrátíme studentům.

 

Studentům je doporučeno zapsat si seminář Úvod do odborné rešerše OPBF2F147B

 

Bakalářská práce obsahuje nejméně 35 stran francouzsky nebo česky psaného textu. Je vypracována podle Opatření děkanapodle pokynů zpracovaných KFJL. Práci je třeba odevzdat v daném termínu podle harmonogramu studijního programu na příslušný školní rok.

Je nutné uvést název práce v jazyce práce, v českém jazyce a v anglickém jazyce!
Jazyk textu práce se musí shodovat s jazykem názvu práce!  

Obhajoba bakalářské práce – prezentace bakalářské práce a metodologie jejího vypracování je ve francouzském jazyce (cca 10min.) Reakce na připomínky vedoucího a oponenta práce a následná diskuse jsou vedeny v češtině.

Není třeba se obávat bakalářské práce z francouzštiny. Odborná pomoc a vedení jsou zajištěny nejen v osobě vedoucího práce.  K obecnějším zásadám odborné rešerše a k formální stránce vypracování bakalářské práce je určen zvláštní seminář, který je vypsán v 5. semestru.

SOUBORY KE STAŽENÍ:
šablony (editovatelný vzor)