Bakalářské práce

Témata bakalářských prací jsou k nahlédnutí v SIS (Vypisování témat závěrečných prací). Vybízíme studenty, aby si vybrali vedoucího práce a zapsali zvolené téma. Při volbě tématu však vítáme i vlastní iniciativu studentů. Zvolené téma a jméno vedoucího práce si student zapíše do formuláře a odevzdá na sekretariát katedry.

Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě. Žádáme však studenty, aby k termínu odevzdání elektronické formy závěrečných prací odevzdali na sekretariát KFJL i dva výtisky závěrečné práce v kroužkové vazbě včetně titulního listu a anotací. Výtisky budou sloužit členům komise SZZ pro obhajoby k seznámení se s textem práce. Po obhajobě je vrátíme studentům.

Studentům je doporučeno zapsat si seminář Úvod do odborné rešerše OB2306053

Bakalářská práce obsahuje nejméně 35 stran francouzsky nebo česky psaného textu. Je vypracována podle Opatření děkana podle pokynů zpracovaných KFJL. Práci je třeba odevzdat v daném termínu podle harmonogramu studijního programu na příslušný školní rok.

Je nutné uvést název práce v jazyce práce, v českém jazyce a v anglickém jazyce!
Jazyk textu práce se musí shodovat s jazykem názvu práce!  

Obhajoba bakalářské práce – prezentace bakalářské práce a metodologie jejího vypracování je ve francouzském jazyce (cca 10min.) Reakce na připomínky vedoucího a oponenta práce a následná diskuse jsou vedeny v češtině.

Není třeba se obávat bakalářské práce z francouzštiny. Odborná pomoc a vedení jsou zajištěny nejen v osobě vedoucího práce.  K obecnějším zásadám odborné rešerše a k formální stránce vypracování bakalářské práce je určen zvláštní seminář, který je vypsán v 5. semestru.

SOUBORY KE STAŽENÍ:
 
formulář zadání BP (odevzdat na sekretariát – možno zaslat emailem)
 formulář změny tématu/názvu BP/DP
šablony (editovatelný vzor)