Diplomové práce

Témata diplomových prací jsou studentům k dispozici v SIS (Vypisování témat prací). Zároveň vítáme iniciativu studentů, kteří chtějí pracovat na vlastním tématu diplomové práce. V tom případě se domluví přímo s vyučujícím, který by měl jejich práci vést, na přesném znění tématu a možnostech jeho zpracování.

Diplomovou práci je třeba odevzdat v daném termínu podle harmonogramu studijního programu na příslušný školní rok. Textová část diplomové práce obsahuje minimálně 60 textových stran a je vypracována podle Opatření děkana a podle pokynů zpracovaných KFJL.

Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě. Žádáme však studenty, aby nejpozději do 14 dní od termínu odevzdání elektronické formy závěrečných prací odevzdali na sekretariát KFJL i dva výtisky závěrečné práce v kroužkové vazbě včetně titulního listu a anotací. Výtisky budou sloužit členům komise SZZ pro obhajoby k seznámení se s textem práce. Po obhajobě je vrátíme studentům.

Je nutné uvést název práce v jazyce práce, v českém jazyce a v anglickém jazyce!
Jazyk textu práce se musí shodovat s jazykem názvu práce! 

SOUBORY KE STAŽENÍ:
 šablony (editovatelný vzor)