informace pro vyjíždějící studenty

Informace o přihláškách, informační schůzce a konkurzu naleznete ZDE.

Erasmus – uznávání předmětů.

Studenti, kteří vyjíždějí do zahraničí:

:: Před odjezdem nahlásí svůj odjez na oddělení pro zahraniční vztahy.

:: Před výjezdem do zahraničí může student požádat o individuální studijní plán (ISP) v souladu s Pravidly pro organizaci studia na PedF UK v Praze. Žádost o ISP se podává na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách studijního oddělení. Student se tak ještě před výjezdem do zahraničí dohodne s vyučujícími KFJL na podmínkách studia vybraných předmětů formou individuální výuky. Povinnou přílohou každé žádosti o ISP je návrh  podmínek plnění ISP. K návrhu se vyjadřuje vyučující každého předmětu obsaženého v ISP. Vyjádření obsahuje zejména konkrétní požadavky na plnění předmětu, formy práce, redukci přímé výuky, způsob a termín kontroly studia předmětu.

:: Dle harmonogramu aktuálního akademického roku se vyjíždějící studenti  řádně zapíší v SIS na předměty, které budou plnit – buď budou ve Francii plnit jejich ekvivalentní podobu nebo je budou plnit (po dohodě s vyučujícím) dálkově (ISP).

:: Po příjezdu ze zahraničí studenti nahlásí svůj příjezd na oddělení pro zahraniční vztahy a předají k archivaci kopii protokolu o předmětech absolvovaných během studia v zahraničí (tzv. transkript). Po příjezdu vyplní evaluační dotazník.

:: S výsledky ze zahraničí se dostavte se na katedru s předem vyplněnými formuláři.

– Je možno uznat kterýkoli kurz absolvovaný v zahraničí –  student by měl mít český ekvivalent zapsán během řádného zápisu do předmětů v daném akademickém roce. Výsledek do SISu zapíše relevantní vyučující na základě dokladu o absolutoriu kurzu, a sylabu předmětu nebo na základě dodatečně dodané písemné práce atd.

Formulář pro uznání předmětů plněných v zahraničí.

 • Vyšší počet kreditů (rozdíl při uznání předmětů) může být studentovi uznán na základě žádosti studenta o přiznání kreditů za volitelné předměty. Žádost k vyplnění ZDE.

Formulář pro přidělení volně přidělitelných kreditů.


 

Desatero pro LLP Erasmus

 1. Student, který odjíždí na zahraniční pobyt v rámci LLP Erasmus, plní především studijní plán svého studia na Pedagogické fakultě UK (vysílající instituce), proto: 
 • musí být řádně zapsán ve studiu;
 • během pobytu nesmí přerušit studium;
 • musí mít zapsány studijní povinnosti studijního plánu svého studia na Pedagogické fakultě v SIS (Opatření děkana č. 6/2007 k elektronickému zápisu do předmětů, bod 2.6 – to lze uskutečnit i ze zahraničí v příslušných termínech určených pro zápis do předmětů);
 • před odjezdem si sestaví studijní plán na přijímající instituci, který by měl korespondovat s plněním českého studijního plánu (viz oddíl Studijní plán v sekci Studijní pobyty na http://www.cuni.cz/UK-3096.html#29).
 1. Podpisem smlouvy vysílající instituce zajišťuje, že:
 • souhlasí se zvoleným programem studia (studijním plánem) studenta na přijímající instituci;
 • zvolený studijní program studia (studijní plán) není v rozporu se studijními osnovami studenta na vysílající instituci;
 • zajistí plné uznání studia absolvovaného na přijímající instituci jako řádné součásti studia na vysílající instituci (viz níže Příloha 3, bod 10 – Akademické uznávání).
 1. Student i navrhující katedra proto zodpovědně zváží, zda studijní plány souhlasí natolik, aby bylo možno výše uvedené zásady dodržet (tyto zásady vyplývají z pravidel programu LLP Erasmus a jsou mj. součástí ustanovení Přílohy 3 – Metodické příručky pro fakultní koordinátory LLP Erasmus dostupné na http://it.pedf.cuni.cz/socrates/index.php?link=2)
 2. Změny nebo variabilitu studijního plánu po příjezdu do zahraničí student musí konzultovat s vysílající institucí, viz:

„Podle pravidel programu Erasmus by všechny změny měly být formálně oznámeny do 1 měsíce po začátku studia. Změny ve studijním plánu student oznamuje a návrh na jejich schválení podává prostřednictvím on-linové aplikace, kde může oznámit zrušení původně plánovaných předmětů a uvedení předmětů nových. Dokument „Změny v protokolu o studijním plánu“ ve formátu .pdf zašle garantovi studijního programu ke schválení. Fakultní koordinátor změny v předmětech potvrdí v on-linové aplikaci.“ (opět na http://www.cuni.cz/UK-3096.html#29)

 1. Předměty, které nemají v zahraničí ekvivalent, student může plnit individuální formou na základě žádosti o individuální studijní plán (je třeba o něj požádat na příslušný studijní úsek dopředu) po dohodě s příslušným vyučujícím (možnosti plnění: korespondenčně, e-learning apod.).
  Pokud nelze ani to, musí student počítat s tím, že daný předmět splní podle požadavku českého studijního plánu před odjezdem na pobyt nebo po návratu z pobytu. Katedrám doporučujeme tyto předměty předem určit (prostřednictvím anotace předmětu v SIS, vyhláškou vedoucího katedry) a studentovi při konzultaci studijního plánu před odjezdem tuto skutečnost oznámit.
 2. Totéž se týká plnění prerekvizit.
 3. Uznávání kreditů probíhá pouze prostřednictvím žádosti o uznání předmětu.
 4. Zásady pro uznávání kreditů z LLP Erasmus:
 • předměty s vyšším počtem kreditů jsou uznány za počet kreditů stanovený příslušnému ekvivalentu v českém studijním plánu;
 • kredity navíc lze uznat jako kredity za volitelné předměty, viz speciální formulář žádosti.
 • předměty s nižším počtem kreditů jsou uznány za počet kreditů stanovený příslušnému ekvivalentu v českém studijním plánu a chybějící počet kreditů plněn na základě individuální domluvy s příslušným vyučujícím (rozdílová zkouška, písemná práce, test apod.)
 1. Studijní oddělení kredity neupravuje.
 2. Doporučujeme podrobně prostudovat veškeré aktuální informace a pravidla k zahraničním studijním pobytům uvedené na univerzitní internetové stránce http://www.cuni.cz/UK-3096.html#29http://www.cuni.cz/UK-230.html a na fakultní stránce pro LLP Erasmus http://it.pedf.cuni.cz/socrates/.

 

 1. 6. 2009

PaedDr. Jana Kropáčková, PhD., PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.

proděkanky pro studijní záležitosti